Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw bijzondere bezittingen (zoals kunst, sieraden, antiquiteiten en verzamelingen) door brand, diefstal, verlies, beroving, water, vallen, breken, vandalisme en andere van buitenkomende onheilen.

Wat is verzekerd?

Kunst, sieraden, antiquiteiten, muziekinstrumenten of een bijzondere verzameling. U kunt uw getaxeerde kostbaarheden wereldwijd verzekeren tegen diefstal, beroving, verlies of beschadiging. Er geldt een all risk dekking. Alles is verzekerd behalve de situaties die zijn uitgesloten in de voorwaarden.

Verzekerd bedrag

Uw bezittingen zijn verzekerd tot het op de polis genoemde verzekerde bedrag. Dit bedrag wordt vastgesteld aan de hand van een taxatierapport. Boven het verzekerde bedrag vergoeden wij ook de kosten van schadevaststelling door deskundigen, noodvoorzieningen en beredding (maatregelen ter voorkoming of vermindering van schade).

Waardestijging na overlijden kunstenaar

Als een kunstenaar overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering is een eventuele waardestijging van door hem of haar vervaardigde kostbaarheden verzekerd tot zes maanden na het overlijden van de kunstenaar. Bij schade zullen wij in dat geval maximaal 200% van het verzekerde bedrag betalen.

Uitbreidingen van uw collectie

Voor nieuw verkregen kostbaarheden in al verzekerde rubriek(en) verlenen wij automatisch dekking tot 25% van het in deze rubriek(en) totale verzekerde bedrag. Deze automatische overdekking geldt tot 90 dagen na verkrijging van de objecten.

Overdekking

Als bij schade aan getaxeerde kostbaarheden blijkt dat de werkelijke waarde onmiddellijk voor de schade aantoonbaar hoger is dan het verzekerd bedrag, zal de schadevergoeding worden gebaseerd op de getaxeerde waarde plus maximaal 25%.

Stellen en paren

Het kan gebeuren dat er schade ontstaat aan één of meer onderdelen van een stel, een paar of bij elkaar horende stukken. In dit geval zal bij de vaststelling van de waarde rekening worden gehouden met de waardevermindering doordat het oorspronkelijke paar of stel onvolledig is geworden.

Teruggevonden voorwerpen

Als kostbaarheden worden teruggevonden nadat wij hiervoor een schadevergoeding betaald hebben heeft u de volgende keuze: u houdt de kostbaarheden en betaalt de schadevergoeding aan ons terug, of u geeft de kostbaarheden aan ons en houdt de schadevergoeding die wij hebben betaald.

Wat is niet verzekerd?

Niet alles is verzekerd. In de voorwaarden staan gebeurtenissen waarbij schade aan uw kostbaarheden niet verzekerd is. Schade door ernstige conflicten (molest), opzet, natuurrampen, atoomkernreacties, fraude en/of het niet nakomen van verplichtingen is niet verzekerd.

Niet verzekerd: normaal gebruik en onvoorzichtigheid

Schade die verband houdt met normaal gebruik, slijtage, verkleuring, veroudering, temperatuurinvloeden e.d., ongedierte en eigen gebrek is niet verzekerd. Er is ook geen dekking als u onvoorzichtig bent geweest, bijvoorbeeld als kostbaarheden worden achtergelaten in een niet goed afgesloten ruimte zonder direct toezicht van een verzekerde.

Niet verzekerd: werkzaamheden en andere doeleinden

Schade door ondeskundig of onjuist uitgevoerde werkzaamheden bij installatie, reiniging, bewerking en/of reparatie is niet verzekerd. Schade doordat u voorwerpen heeft gebruikt op een manier waarvoor het niet is bedoeld, is niet verzekerd. Schade aan geleende, gehuurde, geleasede, uitgeleende of verhuurde voorwerpen is niet verzekerd.

Niet verzekerd: andere situaties

Tenslotte is schade als gevolg van het niet nakomen van een beveiligingsafspraak niet verzekerd. Schade aan zaken waarop een garantieregeling van kracht is is ook niet verzekerd. Schade veroorzaakt tijdens verbouwingswerkzaamheden is niet verzekerd en ook schade die mede is ontstaan door wettelijk niet toegestane activiteiten is niet verzekerd.

Aantonen bezit kostbaarheden

In de voorwaarden is opgenomen dat u in geval van schade moet aantonen dat u de kostbaarheden in uw bezit had. Dat kunt u doen door bij schade, verlies of diefstal de aankoopnota of het taxatierapport van de voorwerpen te overleggen. Als u niet overtuigend kunt aantonen dat het verloren of gestolen voorwerp in uw bezit is geweest, dan is de schade onvoldoende aangetoond. Wij keren dan geen schadevergoeding uit.

Schoorsteenbrand

Heeft u één of meerdere schoorstenen op of aan uw woonhuis? En heeft u een kachel of een open haard? Dan geldt het volgende: schade ten gevolge van een schoorsteenbrand is alleen verzekerd als de schoorsteen jaarlijks door een professioneel bedrijf wordt geveegd/gereinigd. Dit geldt alleen als er gebruik wordt gemaakt van kachels en/of haarden waarin sprake is van verbranding van vaste of vloeibare stoffen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor diefstal van kostbaarheden uit een vervoermiddel (maximaal  25.000 per gebeurtenis) en voor kostbaarheden die zich op een beurs, veiling, tentoonstelling of bij een reparateur bevinden (maximaal  50.000 per gebeurtenis) gelden maximum vergoedingen.

Eigen Risico

Voor deze verzekering geldt geen eigen risico. Voor een vrijwillig gekozen eigen risico verlenen wij een premiekorting.

Waar ben ik gedekt?

Voor deze verzekering geldt werelddekking. U mag maximaal drie maanden aaneengesloten met de sieraden buiten de woning verblijven.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw situatie, bijvoorbeeld in de samenstelling van de collectie of in de beveiliging van uw woning, dan is het belangrijk om dit via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Hoe en wanneer betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via een automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uit maakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan op de opzeggingsdatum, maar niet eerder dan het moment waarop wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.