Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw auto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen dan is deze door u veroorzaakte schade gedekt. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag voor materiële schade is € 5.000.000,- en het verzekerd bedrag voor letselschade is € 6.070.000,-.

Hulpverlening na een ongeval

Na een ongeval of pech binnen en buiten Nederland verzekeren wij het vervoer van de auto naar een adres in Nederland. Voor vervoer vanuit het buitenland geldt als criterium dat de auto niet binnen 4 werkdagen gerepareerd kan worden. Ook het thuisbrengen van de bestuurder en inzittenden is verzekerd.

Diefstal of total loss

Bij total loss door een verzekerde gebeurtenis of bij diefstal van de auto ontvangt u de nieuwwaarde, aanschafwaarde, boekwaarde of de dagwaarde. De hoogte van de dagwaarde is onder andere afhankelijk van de leeftijd van de auto en wordt vastgesteld door een expert. Bij diefstal heeft u maximaal dertig dagen recht op een daggeldvergoeding bij diefstal van de auto. Deze vergoeding bedraagt € 50 per dag.

Extra informatie

Als uw auto gestolen wordt vergoeden wij de schade alleen als de auto goed beveiligd was. Raadpleeg uw polis om te controleren welke beveiligingseis voor uw auto geldt, of neem contact op met uw assurantieadviseur.

Reparatie

U mag zelf kiezen door wie u de schade aan uw auto laat repareren. Bij herstel door een met Turien & Co samenwerkende reparateur (Schadegarant) heeft u geen eigen risico. (Zie ook het onderwerp eigen risico).

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Bij ruitreparatie of ruitvervanging door een met ons samenwerkende ruitspecialist heeft u geen eigen risico.

Inbraak

Schade door (een poging tot) diefstal van de auto en diefstal uit de auto (inbraak) zijn gedekt. Uw auto moet wel voldoen aan de beveiligingseisen.

Extra informatie

Bij diefstal van accessoires zoals geluidsapparatuur heeft u recht op een vergoeding van de dagwaarde. Als u met geweld beroofd wordt van uw autosleutels of als deze bij een inbraak in uw woning gestolen worden vergoeden wij maximaal € 750 voor vervanging van sloten of motorrijtuigsleutels. Raadpleeg uw polisvoorwaarden voor meer informatie.

Schade aan eigen auto

De schade aan uw eigen auto is verzekerd. Ook als de schade door uzelf is veroorzaakt.

Keuze: No-claim beschermer

U kunt de No-claimbeschermer tegen een premietoeslag meeverzekeren. Met een no-claimbeschermer behoudt u met één schuldschade in een verzekeringsjaar uw korting op de premie. U blijft dan op dezelfde trede van de Bonus-Malustabel staan. De geclaimde schade telt wel mee in de opbouw en terugval van de zuivere schadevrije jaren. 

Keuze: Uitbreiding nieuw- of aanschafwaarderegeling

U kunt de standaard nieuw- of aanschafwaarderegeling uitbreiden naar 5 jaar tegen een premietoeslag. 

Extra informatie

Voor deze optie geldt dat u de waarderegeling alleen kunt verlengen als u dat binnen zes maanden na aanschaf van de auto aanvraagt. 

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de schade ontstaan is door opzet of bij het rijden zonder rijbewijs. Dan is er geen dekking op deze verzekering.

Extra informatie

Bij aansprakelijkheid van de bestuurder stellen wij de benadeelde wel schadeloos. Op grond van de wet zijn wij dit verplicht. Het uitgekeerde bedrag wordt door ons in rekening gebracht bij de verzekerde of de veroorzaker van de schade.

Pechhulp

Niet verzekerd

Wedstrijden

Schade veroorzaakt tijdens voorbereiding tot – of deelname aan – wedstrijden, snelheidsproeven en snelheidscursussen is niet verzekerd. Ook heeft u geen recht op een vergoeding van schade die veroorzaakt is tijdens rijden op een circuit, op een hiervoor geschikt gemaakt tracé of slipbaan.

Gebruik van alcohol, drugs en medicijnen

Er is geen dekking voor schade die veroorzaakt is terwijl de bestuurder onder zodanige invloed van alcohol of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde dat hij niet in staat moest worden geacht het motorrijtuig behoorlijk te besturen. Ook als het rijden de bestuurder bij wet of door de overheid zou zijn verboden is er geen dekking.

Extra informatie

Het weigeren van een ademtest, een speekseltest of een urine- of bloedproef leidt ook tot geen recht op uitkering. Deze uitsluiting geldt niet voor de verzekeringnemer die aantoont dat de hiervoor beschreven uitsluitingsgronden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem in redelijkheid geen verwijt treft.

Verhuur

Verhuurt u uw auto of vervoert u iets voor een ander tegen betaling? Ook dan is er geen dekking op deze verzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De volledige cascoverzekering dekt geen schade aan inzittenden of hun bezittingen in uw voertuig. Wilt u zich wel verzekeren voor schade aan de bestuurder en de inzittenden breidt de dekking dan uit met een schadeverzekering voor inzittenden. Neem contact op met uw assurantieadviseur voor de mogelijkheden.

Eigen risico

Bij totaal verlies, diefstal van uw auto en bij herstel door een met ons samenwerkende garage is uw eigen risico € 0. Bij herstel door een andere reparateur bedraagt uw eigen risico € 500. Bij ruitvervanging door een met ons samenwerkende ruitspecialist is het eigen risico € 0. Bij andere herstellers is het eigen risico € 500.

Aanvullende dekkingen

Heeft u liever een uitgebreidere dekking dan alleen WA Casco? Kies dan voor een Rechtsbijstandsverzekering, een Schadeverzekering voor inzittenden en/of Ongevallen Inzittenden afsluiten.

Beveiligingseis

Om voor diefstal, verduistering, joy-riding en inbraak verzekerd te zijn vragen wij uw auto goed te beveiligen. De beveiligingseis staat op de offerte en op de polis. Voor sommige beveiligingssystemen heeft u de verplichting om het abonnement en/of het certificaat geldig te houden. Als bij de hiervoor genoemde evenementen blijkt dat uw auto niet voldoet aan de beveiligingseis, heeft u geen recht op vergoeding.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u het Internationaal Verzekeringsbewijs. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk aan de Alarmcentrale. U vindt de contactgegevens op uw Internationaal Verzekeringsbewijs. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

 

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen. De korting bedraagt maximaal 75%. Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen. Bij verkoop van het voertuig geldt de datum van overschrijving bij de RDW aan de nieuwe eigenaar als opzegdatum.