Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw auto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen dan is deze door u veroorzaakte schade gedekt. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Na een ongeval of pech binnen en buiten Nederland verzekeren wij het vervoer van de auto naar een adres in Nederland. Voor vervoer vanuit het buitenland geldt als criterium dat de auto niet binnen 4 werkdagen gerepareerd kan worden. Ook het thuisbrengen van de bestuurder en inzittenden is verzekerd.

Diefstal of total loss

Verzekerd bij casco of mini-casco dekking. Bij total loss door een verzekerde gebeurtenis of bij diefstal van de auto ontvangt u de nieuwwaarde, aanschafwaarde, boekwaarde of de dagwaarde. De hoogte van de dagwaarde is onder andere afhankelijk van de leeftijd van de auto en wordt vastgesteld door een expert. Bij diefstal heeft u maximaal dertig dagen recht op een daggeldvergoeding bij diefstal van de auto. Deze vergoeding bedraagt  50 per dag.

Reparatie

Verzekerd bij casco en mini-casco dekking. U mag zelf kiezen door wie u de schade aan uw auto laat repareren. Bij herstel door een met Turien & Co samenwerkende reparateur (Schadegarant) heeft u geen eigen risico. (Zie ook het onderwerp eigen risico).

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een loslopend dier is verzekerd.

Ruitschade

Bij ruitreparatie of ruitvervanging door een met ons samenwerkende ruitspecialist heeft u geen eigen risico.

Inbraak

Verzekerd bij casco en mini-casco dekking. Schade door (een poging tot) diefstal van de auto en diefstal uit de auto (inbraak) zijn gedekt. Uw auto moet wel voldoen aan de beveiligingseisen.

Schade aan eigen auto

De schade aan uw eigen auto is verzekerd. Ook als de schade door uzelf is veroorzaakt.

Keuze: pechhulp

U heeft de mogelijkheid om Pechhulpdekking Nederland of Pechhulpdekking Europa mee te verzekeren. Daarmee heeft u recht op hulp als uw auto stilstaat of tot stilstand komt door een verzekerde gebeurtenis en verder rijden niet mogelijk of verantwoord is. Een ‘verzekerde gebeurtenis’ is: een mechanische of elektronische storing of een van buiten komend onheil.

Keuze: no-claim beschermer

U kunt de No-claimbeschermer tegen een premietoeslag meeverzekeren. Met een no-claimbeschermer behoudt u met één schuldschade in een verzekeringsjaar uw korting op de premie. U blijft dan op dezelfde trede van de Bonus-Malustabel staan. De geclaimde schade telt wel mee in de opbouw en terugval van de zuivere schadevrije jaren.

Keuze: uitbreiding nieuw- of aanschafwaarderegeling

U kunt de standaard nieuw- of aanschafwaarderegeling uitbreiden naar 5 jaar tegen een premietoeslag.

Keuze: rechtsbijstand en ongevallenverzekering inzittenden

De rechtsbijstand verzekering biedt juridische hulp bij het verhalen van uw schade. Ook bij geschillen over het bezitten, onderhouden of vervangen van uw verzekerde auto, maar hiervoor geldt dat het belang in het geschil meer dan  110 is. De ongevallenverzekering inzittenden verzekering geeft recht op een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval met de verzekerde auto.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren niet uit als de schade ontstaan is door opzet of bij het rijden zonder rijbewijs. Dan is er geen dekking op deze verzekering.

Wedstrijden

Schade veroorzaakt tijdens voorbereiding tot – of deelname aan – wedstrijden, snelheidsproeven en snelheidscursussen is niet verzekerd. Ook heeft u geen recht op een vergoeding van schade die veroorzaakt is tijdens rijden op een circuit, op een hiervoor geschikt gemaakt tracé of slipbaan.

Verhuur

Verhuurt u uw auto, geeft u autorijles of vervoert personen of zaken tegen betaling? Ook dan is er geen dekking op deze verzekering.

Gebruik van alcohol, drugs en medicijnen

Er is geen dekking voor schade die is veroorzaakt terwijl de bestuurder onder invloed was van alcohol, lachgas of een ander bedwelmend of opwekkend middel, waardoor te verwachten was dat hij niet in staat zou zijn om het motorrijtuig behoorlijk te besturen. Ook is er geen dekking wanneer de schade is veroorzaakt terwijl de bestuurder van de wet of de overheid niet mocht rijden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Bij totaal verlies, diefstal van uw auto en bij herstel van uw (ruit)schade door een met ons samenwerkende hersteller is uw eigen risico  0. Bij herstel door een andere reparateur heeft u een eigen risico  500.

Aanvullende dekkingen

Heeft u liever een uitgebreidere dekking dan alleen WA Casco? Kies dan voor een Rechtsbijstandsverzekering, een Schadeverzekering voor inzittenden en/of Ongevallen Inzittenden afsluiten.

Beveiligingseis

Om voor diefstal, verduistering, joy-riding en inbraak verzekerd te zijn vragen wij uw auto goed te beveiligen. De beveiligingseis staat op de offerte en op de polis. Voor sommige beveiligingssystemen heeft u de verplichting om het abonnement en/of het certificaat geldig te houden. Als bij de hiervoor genoemde evenementen blijkt dat uw auto niet voldoet aan de beveiligingseis, heeft u geen recht op vergoeding.

Schade aan de bestuurder

De volledig cascoverzekering dekt nooit schade aan de bestuurder en zijn spullen in de auto. Wilt u zich hier wel voor verzekeren? Breid de dekking dan uit met een schadeverzekering voor inzittenden. Neem contact op met uw assurantieadviseur voor de mogelijkheden.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u het Internationaal Verzekeringsbewijs. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Doe bij strafbare feiten zoals bijv. diefstal altijd aangifte. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen. De korting bedraagt maximaal 75%. Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt op de door u gekozen einddatum in de opzeggingsbrief of e-mail, maar niet eerder dan dat wij uw verzoek tot beëindiging hebben ontvangen. Bij verkoop van het voertuig geldt de datum van overschrijving bij de RDW aan de nieuwe eigenaar als opzegdatum.