Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw bestelauto. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen dan is deze door u veroorzaakte schade gedekt. Dit is een wettelijke verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Na een ongeval binnen en buiten Nederland verzekeren wij het vervoer van de auto naar een adres in Nederland. Voor vervoer vanuit het buitenland geldt als criterium dat de auto niet binnen 4 werkdagen gerepareerd kan worden. Ook het thuisbrengen van de bestuurder en inzittenden is verzekerd.

Diefstal of total loss

Bij total loss door een verzekerde gebeurtenis of bij diefstal van de auto ontvangt u de dagwaarde. De hoogte van de dagwaarde is onder andere afhankelijk van de leeftijd van de auto. Bij diefstal heeft u maximaal dertig dagen recht op een daggeldvergoeding bij diefstal van de auto. Deze vergoeding bedraagt  25 per dag.

Reparatie

U mag zelf kiezen door wie u de schade aan uw auto laat repareren. Bij herstel door een met Turien & Co samenwerkende reparateur vervalt een eventueel eigen risico.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm, overstroming of aanrijding met een loslopend dier is verzekerd.

Ruitschade

We vergoeden ruitbreuk van autoruiten, en ook de schade die daardoor is veroorzaakt aan de bestelauto. Maar niet als de ruitbreuk het gevolg is van een botsing, omslaan of van de weg raken van de bestelauto.

Inbraak

Schade door (een poging tot) diefstal en diefstal uit de auto (inbraak) is verzekerd. Uw auto moet wel voldoen aan de beveiligingseisen.

Keuze: rechtsbijstand

De rechtsbijstand verzekering biedt juridische hulp bij het verhalen van uw schade. Ook bij geschillen over het bezitten, onderhouden of vervangen van uw verzekerde auto, maar hiervoor geldt dat het belang in het geschil meer dan  110 is.

Keuze: ongevallenverzekering voor inzittenden

De ongevallenverzekering voor inzittenden geeft recht op een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval met de verzekerde auto.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren niet uit als de schade ontstaan is door opzet, grove schuld of roekeloosheid. Ook bij het rijden zonder geldig rijbewijs verlenen wij geen dekking.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd. Dit kunt u wel verzekeren op de dekking Casco.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Verhuur

Wij verlenen geen dekking wanneer u de auto anders gebruikt dan u bij de aanvraag heeft opgegeven. Bijvoorbeeld wanneer u de auto verhuurt, gebruikt voor het geven van autorijles of gebruikt wordt voor beroeps- of bedrijfsmatig vervoer van personen en/of goederen tegen betaling. Ook wanneer u de auto anders gebruikt dan wettelijk is toegestaan verlenen wij geen dekking.

Gebruik van alcohol, drugs en medicijnen

Er is geen dekking voor schade die veroorzaakt is terwijl de bestuurder onder zodanige invloed van alcohol of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde dat hij niet in staat moest worden geacht het motorrijtuig behoorlijk te besturen. Ook als het rijden de bestuurder bij wet of door de overheid zou zijn verboden is er geen dekking.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Heeft u liever een uitgebreidere dekking dan alleen WA Mini Casco? Kies dan voor de Casco verzekering. Ook kunt u een Rechtsbijstandsverzekering, een Schadeverzekering voor inzittenden en/of Ongevallen Inzittenden afsluiten.

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt  500 per gebeurtenis. Bij reparatie door een met ons samenwerkende reparateur of ruitspecialist heeft u geen eigen risico.

Verhalen van uw schade

Als u WA Mini Casco verzekerd bent heeft u geen hulp bij het verhalen van uw schade op de aansprakelijke partij. U kunt hiervoor een rechtsbijstandsdekking afsluiten. Vraag uw assurantieadviseur naar de mogelijkheden.

Schade aan de bestuurder

De WA mini casco verzekering biedt nooit dekking voor personenschade (lichamelijke of geestelijke schade) van de bestuurder of schade aan zijn spullen. Wilt u dit wel verzekeren? Sluit dan aanvullend een schadeverzekering inzittenden af. Neem contact op met uw assurantieadviseur over de mogelijkheden.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u de Internationaal Verzekeringsbewijs. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Doe bij strafbare feiten zoals bijv. diefstal altijd aangifte. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum van 80%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen. Bij verkoop van het voertuig geldt de datum van overschrijving bij de RDW aan de nieuwe eigenaar als opzegdatum.