Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen veroorzaakt door of met uw auto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Schade aan uw eigen auto is niet gedekt.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen dan is deze door u veroorzaakte schade gedekt. Dit is een wettelijke verplichte verzekering

Hulpverlening na een ongeval

Na een ongeval binnen en buiten Nederland verzekeren wij het vervoer van de auto naar een adres in Nederland. Voor vervoer vanuit het buitenland geldt als criterium dat de auto niet binnen 4 werkdagen gerepareerd kan worden. Ook het thuisbrengen van de bestuurder en inzittenden is verzekerd.

Welke schade is ook verzekerd?

De wettelijke aansprakelijkheid bij het tijdelijk gebruiken van een andere auto is ook verzekerd. Schade aan de stoffering van uw auto is gedekt als deze schade ontstaan is door het kosteloos vervoeren van gewonden. Raadpleeg de voorwaarden of vraag advies aan uw assurantieadviseur.

Keuze: rechtsbijstand

Met de dekking Rechtsbijstand krijgt u hulp bij het verhalen van uw schade na een verkeersongeluk met de verzekerde auto of als u strafrechtelijk wordt vervolgd voor iets wat u in het verkeer heeft gedaan. Ook bij geschillen over het bezitten, onderhouden of vervangen van uw verzekerde auto, maar hiervoor geldt dat het belang in het geschil meer dan  110 is.

Keuze: ongevallen Inzittenden verzekering

De ongevallenverzekering inzittenden verzekering geeft recht op een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval met de verzekerde auto.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren niet uit als de schade ontstaan is door opzet of bij het rijden zonder rijbewijs. Dan is er geen dekking op deze verzekering.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd. Dit kunt u wel verzekeren op de dekking Mini Casco of Casco.

Reparatie

Niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Niet verzekerd. Dit kunt u wel verzekeren op de dekking Mini Casco of Casco.

Ruitschade

Niet verzekerd. Dit kunt u wel verzekeren op de dekking Mini Casco of Casco.

Inbraak

Niet verzekerd. Dit kunt u wel verzekeren op de dekking Mini Casco of Casco.

Schade aan eigen auto

Niet verzekerd. Dit kunt u wel verzekeren op de dekking Casco.

Pechhulp

Niet verzekerd

Verhuur

Verhuurt u uw auto, geeft u autorijles of vervoert u personen of zaken tegen betaling? Ook dan is er geen dekking op deze verzekering.

Gebruik van alcohol, drugs en medicijnen

Er is geen dekking voor schade die veroorzaakt is terwijl de bestuurder onder zodanige invloed van alcohol, lachgas of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde dat hij niet in staat moest worden geacht het motorrijtuig behoorlijk te besturen. Ook als het rijden de bestuurder bij wet of door de overheid zou zijn verboden is er geen dekking.

Wedstrijden

Schade veroorzaakt tijdens voorbereiding tot – of deelname aan – wedstrijden, snelheidsproeven en snelheidscursussen is niet verzekerd. Ook heeft u geen recht op een vergoeding van schade die veroorzaakt is tijdens rijden op een circuit, op een hiervoor geschikt gemaakt tracé of slipbaan.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Heeft u liever een uitgebreidere dekking dan alleen WA? Kies dan voor de Mini Casco of Casco verzekering. Ook kunt u een Rechtsbijstandsverzekering of een Schadeverzekering voor inzittenden en/of Ongevallen inzittenden afsluiten.

Eigen risico

Niet van toepassing.

Schade aan de bestuurder

De WA verzekering dekt nooit schade aan de bestuurder en zijn spullen in het verzekerde voertuig. Wilt u zich hier wel voor verzekeren? Breid de dekking dan uit met een schadeverzekering voor inzittenden. Neem contact op met uw assurantieadviseur over de mogelijkheden.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u het Internationaal Verzekeringsbewijs. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Doe bij strafbare feiten zoals bijv. diefstal altijd aangifte. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen. De korting bedraagt maximaal 75%. Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u remie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt op de door u gekozen einddatum in de opzeggingsbrief of e-mail, maar niet eerder dan dat wij uw verzoek tot beëindiging hebben ontvangen. Bij verkoop van het voertuig geldt de datum van overschrijving bij de RDW aan de nieuwe eigenaar als opzegdatum.