Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw auto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen dan is deze door u veroorzaakte schade gedekt. Dit is een wettelijke verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Na een ongeval binnen en buiten Nederland verzekeren wij het vervoer van de auto naar een adres in Nederland. Voor vervoer vanuit het buitenland geldt dat het voertuig niet binnen vier werkdagen gerepareerd kan worden. Ook het thuisbrengen van de bestuurder en inzittenden is verzekerd.

Diefstal of total loss

Bij total loss door een verzekerde gebeurtenis of bij diefstal van de auto ontvangt u de nieuwwaarde, aanschafwaarde, boekwaarde of dagwaarde. Dit hangt af van welke regeling van toepassing is. De hoogte van de dagwaarde is onder andere afhankelijk van de leeftijd van de auto en wordt door een expert vastgesteld. Bij diefstal heeft u maximaal dertig dagen recht op een daggeldvergoeding bij diefstal van de auto. Deze vergoeding bedraagt  25 per dag.

Reparatie

U mag zelf kiezen door wie u de schade aan uw auto laat repareren. Bij herstel door een met Turien & Co samenwerkende reparateur heeft u het gekozen eigen risico. Bij een niet met ons samenwerkende reparateur verhogen wij uw eigen risico met  250. (Zie ook het onderwerp eigen risico).

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Bij ruitreparatie of ruitvervanging door een met ons samenwerkende ruitspecialist verlagen wij het eigen risico met  250.

Inbraak

Schade door (een poging tot) diefstal van de auto en diefstal uit de auto (inbraak) is verzekerd. Uw auto moet wel voldoen aan de beveiligingseisen.

Wat is ook verzekerd?

De wettelijke aansprakelijkheid bij het tijdelijk gebruiken van een andere auto is ook verzekerd. Schade aan de stoffering van uw auto is gedekt als deze schade ontstaan is door het kosteloos vervoeren van gewonden. Raadpleeg de voorwaarden of vraag advies aan uw assurantieadviseur.

Keuze: rechtsbijstand

Met de dekking Rechtsbijstand krijgt u hulp bij het verhalen van uw schade na een verkeersongeluk met de verzekerde auto of als u strafrechtelijk wordt vervolgd voor iets wat u in het verkeer heeft gedaan. Ook bij geschillen over het bezitten, onderhouden of vervangen van uw verzekerde auto, maar hiervoor geldt dat het belang in het geschil meer dan  110 is.

Keuze: ongevallen inzittenden verzekering

De ongevallenverzekering inzittenden verzekering geeft recht op een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval met de verzekerde auto.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren niet uit als de schade ontstaan is door opzet of bij het rijden zonder rijbewijs. Dan is er geen dekking op deze verzekering.

Andere schade aan eigen auto

Is niet verzekerd. Dit kunt u wel verzekeren op de dekking Casco.

Pechhulp

Is niet verzekerd.

Wedstrijden

Schade veroorzaakt tijdens voorbereiding tot – of deelname aan – wedstrijden, snelheidsproeven en snelheidscursussen is niet verzekerd. Ook heeft u geen recht op een vergoeding van schade die veroorzaakt is tijdens rijden op een circuit, op een hiervoor geschikt gemaakt tracé of slipbaan.

Gebruik van alcohol, drugs en medicijnen

Er is geen dekking voor schade die veroorzaakt is terwijl de bestuurder onder zodanige invloed van alcohol, lachgas of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde dat hij niet in staat moest worden geacht het motorrijtuig behoorlijk te besturen. Ook als het rijden de bestuurder bij wet of door de overheid zou zijn verboden is er geen dekking.

Verhuur

Verhuurt u uw auto, geeft u autorijles of vervoert u personen of zaken tegen betaling? Ook dan is er geen dekking op deze verzekering

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade als gevolg van vandalisme wordt niet vergoed. Als u zich wel wilt verzekeren tegen vandalismeschade, sluit dan een Volledig Cascoverzekering af.

Eigen risico

Bij totaal verlies of diefstal en bij reparatie door een met ons samenwerkende reparateur heeft u het eigen risico dat op uw polis staat. Uw eigen risico is  250. Laat u de auto repareren door een niet met ons samenwerkende reparateur, dan verhogen wij het eigen risico met  250.

Dekking WA Mini Casco

Als u WA mini casco verzekerd bent heeft u geen hulp bij het verhalen van uw schade op de aansprakelijke partij. U kunt hiervoor een rechtsbijstandsdekking afsluiten. Vraag uw assurantieadviseur naar de mogelijkheden.

Beveiligingseis

Om voor diefstal, verduistering, joy-riding en inbraak verzekerd te zijn vragen wij uw auto goed te beveiligen. De beveiligingseis staat op de offerte en op de polis. Voor sommige beveiligingssystemen heeft u de verplichting om het abonnement en/of het certificaat geldig te houden. Als bij de hiervoor genoemde evenementen blijkt dat uw auto niet voldoet aan de beveiligingseis, heeft u geen recht op vergoeding.

Schade aan de bestuurder

De beperkt cascoverzekering dekt nooit schade aan de bestuurder en zijn spullen in de auto. Wilt u zich hier wel voor verzekeren? Breid de dekking dan uit met een schadeverzekering voor inzittenden. Neem contact op met uw assurantieadviseur voor de mogelijkheden.

Beperking nieuwwaarde- en aanschafwaarderegeling

Let op: de nieuwwaarde- en aanschafwaarderegeling geldt alleen als de oorspronkelijke consumentenprijs van de auto inclusief meeruitvoeringen minder is dan  80.000 inclusief btw en bpm.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u het Internationaal Verzekeringsbewijs. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Doe bij strafbare feiten zoals bijv. diefstal altijd aangifte. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen. De korting bedraagt maximaal 75%. Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt op de door u gekozen einddatum in de opzeggingsbrief of e-mail, maar niet eerder dan dat wij uw verzoek tot beëindiging hebben ontvangen. Bij verkoop van het voertuig geldt de datum van overschrijving bij de RDW aan de nieuwe eigenaar als opzegdatum.