Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze extra dekking op uw autoverzekering vergoedt na een ongeval met uw auto letselschade van de bestuurder en inzittenden. Ook wordt schade aan vervoerde spullen die particulier eigendom zijn vergoed. Dit is een aanvullende dekking. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden schade die ontstaat tijdens verkeersongevallen waarbij u in nauwe relatie met de auto bent. Bijvoorbeeld als u in de auto bent, in- of uitstapt, onderweg de auto repareert, een band verwisselt of tankt. Ook als u zelf het ongeval veroorzaakt of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Letselschade

We vergoeden medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). Raakt de bestuurder of een inzittende invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken. Of kosten voor huishoudelijke hulp.

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan uw bagage, kleding of spullen in de auto als deze van de bestuurder of inzittenden zelf zijn. Zijn deze van een bedrijf? Dan vergoeden wij deze niet.

Overlijden

Overlijdt een inzittende door een ongeval? Dan vergoeden wij de schade die daardoor ontstaat aan de nabestaanden. De uitvaartkosten zijn gemaximeerd tot een bepaald verzekerd bedrag, afhankelijk van de gekozen dekking.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt de bestuurder of een inzittende blijvend invalide? Dan vergoeden wij de werkelijke schade die daardoor ontstaat.

Smartengeld

Standaard verzekerd.

Keuze: carjacking zonder verkeersdeelname

Als u gekozen heeft voor een Prima of Premium Schadeverzekering voor Inzittenden dan vergoeden wij uw schade die het gevolg is van carjacking zonder dat er sprake is van verkeersdeelname. Bijvoorbeeld als u in uw woning bent en de autosleutels door geweldpleging van u worden afgenomen. Er geldt een maximum vergoeding.

Keuze: rijangst training

Als u gekozen heeft voor een Premium of Prima SVI en u heeft als gevolg van een gedekt verkeersongeval rijangst training nodig, vergoeden wij deze rijangst training tot een maximum van  1.000 per ongeval (bij Premium) of  500 per ongeval (bij Prima). De primair SVI heeft deze dekking niet.

Keuze: extra vergoeding bij overlijden (geldt voor Prima en Premium)

Als u gekozen heeft voor een Premium of Prima SVI, betalen wij bij overlijden door een verkeersongeval een extra bedrag van  5.000 (bij Premium) of  2.500 (bij Prima). De Primair SVI heeft deze dekking niet.

Wat is niet verzekerd?

Er wordt o.a. geen vergoeding verleend voor schade door opzet, grove schuld en roekeloosheid, molest, natuurrampen of atoomkernreacties. Ook schade die ontstaat tijdens het deelnemen aan wedstrijden of snelheidscursussen is niet verzekerd.

Geld, cheques, creditcards

Niet verzekerd zijn geld, betaalpassen, creditcards en geldswaardige papieren.

Schade aan auto

Schade aan de auto zelf, accessoires daarvan, of een caravan of aanhanger is niet verzekerd.

Gebruik van alcohol, drugs en medicijnen

Verkeert de bestuurder onder invloed van alcohol, lachgas of ander bedwelmend of opwekkend middel? Of is het rijden de bestuurder bij wet of door de overheid verboden? Dan vergoeden wij de schade niet. Ook als de bestuurder een ademtest of bloedproef weigert verlenen wij geen dekking. Maar voor de verzekerde die aantoont dat deze situatie zich buiten zijn weten heeft voorgedaan geldt deze uitsluiting niet.

Verhuur

Wij verlenen geen dekking wanneer u de auto anders gebruikt dan u bij de aanvraag heeft opgegeven. Bijvoorbeeld wanneer u de auto verhuurt, gebruikt voor het geven van autorijles of gebruikt wordt voor beroeps- of bedrijfsmatig vervoer van personen en/of goederen tegen betaling. Ook wanneer u de auto anders gebruikt dan wettelijk is toegestaan verlenen wij geen dekking.

Personen in de laadruimte

Niet verzekerd is de letselschade aan personen die zich in de laadruimte van de auto laten vervoeren.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Droeg de bestuurder of inzittende geen veiligheidsgordel? Dan wordt de uitkering met 25% verlaagd.

Maximale vergoeding

De maximale vergoeding verschilt per gekozen verzekering. Bij de Premium SVI is de maximale vergoeding per gebeurtenis  1.500.000. Als er alleen zaakschade is ontstaan, bedraagt de maximale vergoeding  10.000 per gebeurtenis. Bij de Prima SVI zijn de bedragen respectievelijk  1.250.000 en  2.500 en bij Primair  1.000.000 en  1.000.

Dubbel verzekerd

Niet verzekerd is schade die wordt gedekt door een andere verzekering. Bijvoorbeeld uw zorgverzekering. Maar is een ander aansprakelijk voor uw schade? En is daarom een beroep op zijn WA(M)-verzekering mogelijk? Dan kunt u wel een beroep doen op deze verzekering.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u het Internationaal Verzekeringsbewijs (groene kaart). Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket, dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze opgezegd wordt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt op de door u gekozen einddatum in de opzeggingsbreif of e-mail, maar niet eerder dan dat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.