Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw auto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor
aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto
verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen dan is deze door u veroorzaakte schade gedekt. Dit is een wettelijke verplichte verzekering.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag voor materiële schade is € 5.000.000,- en het verzekerd bedrag voor letselschade is € 6.070.000,-.

Hulpverlening na een ongeval

Na een ongeval binnen- en buiten Nederland
verzekeren wij het vervoer van de auto naar een
adres in Nederland. Voor vervoer vanuit het buitenland geldt als criterium dat de auto niet binnen 4 werkdagen gerepareerd kan worden. Ook het thuisbrengen van de bestuurder en inzittenden is verzekerd.

Diefstal of total loss

Bij total loss door een verzekerde gebeurtenis of bij diefstal van de auto heeft u recht op een vergoeding van de nieuwwaarde, aanschafwaarde, boekwaarde of dagwaarde van de auto. De hoogte van de dagwaarde is onder andere afhankelijk van de leeftijd van de auto.

Extra informatie

Om voor vergoeding na diefstal in aanmerking te komen moet uw auto wel voldoen aan de gestelde beveiligingseisen. Bij diefstal heeft u maximaal dertig dagen recht op een daggeldvergoeding bij diefstal van de auto. Deze vergoeding bedraagt € 50 per dag.

Reparatie

U mag zelf kiezen door wie u de schade aan uw auto
laat repareren. Bij herstel door een met Turien & Co.
samenwerkende reparateur geldt een lager eigen
risico.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem,
overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Bij ruitreparatie of ruitvervanging heeft u een eigen
risico van € 500.

Inbraak

Schade door (een poging tot) diefstal en diefstal uit de auto is verzekerd. Uw auto moet wel
voldoen aan de beveiligingseisen.

Extra informatie

Bij diefstal van accessoires zoals geluidsapparatuur
heeft u recht op een vergoeding van de dagwaarde.
Als u met geweld beroofd wordt van uw autosleutels
of als deze bij een inbraak in uw woning gestolen
worden vergoeden wij ter voorkoming van diefstal maximaal € 750 voor
vervanging van sloten of motorrijtuigsleutels.
Raadpleeg uw polisvoorwaarden voor meer
informatie.

Schade aan eigen auto

Schade aan uw eigen auto is verzekerd. Ook als
het uw eigen schuld is.

Pechhulp

U heeft recht op hulp als uw auto binnen Nederland
tot stilstaat of tot stilstand komt door een verzekerde
gebeurtenis en verder rijden niet mogelijk of
verantwoord is. Een ‘verzekerde gebeurtenis’ is: een
mechanische of elektronische storing, een lege of
onvoldoende geladen accu of een van buiten
komend onheil.

Extra informatie

De noodhulp houdt in: Noodreparatie, transport of
de VHD laat uw auto naar de dichtstbijzijnde plaats
brengen waar hij kan worden gerepareerd.

Vandalisme

Schade als gevolg van vandalisme wordt vergoed.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de schade ontstaan is door opzet of bij het rijden zonder rijbewijs.  Dan is er geen dekking op deze verzekering.

Extra informatie

Bij aansprakelijkheid van de bestuurder stellen wij de benadeelde wel schadeloos. Op grond van de wet zijn wij dit verplicht. Het uitgekeerde bedrag wordt door ons in rekening gebracht bij de verzekerde of de veroorzaker van de schade.

Wedstrijden

Schade veroorzaakt tijdens voorbereiding tot – of deelname aan – wedstrijden, snelheidsproeven en snelheidscursussen is niet verzekerd. Ook heeft u geen recht op een vergoeding van schade die veroorzaakt is tijdens rijden op een circuit, op een hiervoor geschikt gemaakt tracé of slipbaan.

Gebruik van alcohol, drugs en medicijnen

Er is geen dekking voor schade die veroorzaakt is terwijl de bestuurder onder zodanige invloed van alcohol of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde dat hij niet in staat moest worden geacht het motorrijtuig behoorlijk te besturen. Ook als het rijden de bestuurder bij wet of door de overheid zou zijn verboden is er geen dekking.

Extra informatie

Het weigeren van een ademtest, een speekseltest of een urine- of bloedproef leidt ook tot geen recht op uitkering. Deze uitsluiting geldt niet voor de verzekeringnemer die aantoont dat de hiervoor beschreven uitsluitingsgronden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem in redelijkheid geen verwijt treft.

Verhuur

Verhuurt u uw auto of vervoert u iets voor een ander tegen betaling? Ook dan is er geen dekking op deze verzekering

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De volledige cascoverzekering dekt geen schade aan inzittenden en hun bezittingen. Wilt u zich wel verzekeren voor schade aan de bestuurder en de inzittenden? Breid de verzekering dan uit met een schadeverzekering voor inzittenden. Neem contact op met uw assurantieadviseur voor de mogelijkheden.

Eigen risico

Het standaard eigen risico is € 500,- per gebeurtenis. 

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u de Internationaal Verzekeringsbewijs. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk aan de Alarmcentrale. U vindt de contactgegevens op uw Internationaal Verzekeringsbewijs. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag,
tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening
gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Beloning bij geen schade

Beloning bij geen schade Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen. De korting bedraagt maximaal 75%.
Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.
Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen. Bij verkoop van het voertuig geldt de datum van overschrijving bij de RDW aan de nieuwe eigenaar als opzegdatum.