Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Kan een werknemer door ziekte of een ongeval niet werken? Dan moet de werkgever zijn loon doorbetalen. Deze verzekering vergoedt de loondoorbetalingsverplichting met een maximum van 104 weken. U kiest zelf of we alle loonkosten vergoeden of maar een deel.

Extra informatie

Heeft een werknemer recht op een andere uitkering, bijvoorbeeld van het UWV? Dan kan het zijn dat we minder of niet uitkeren.

Wat is verzekerd?

Voor werkgevers. U meldt alle werknemers aan die bij u op de loonlijst staan, ook werknemers met een tijdelijk contract. Directeur(en)-grootaandeelhouder(s) zijn niet verzekerd.

Keuze: vergoeding werkgeverlasten

Als u werkgeverslasten meeverzekert, dan vergoeden wij ook een deel van de andere kosten die doorlopen bij ziekte van de werknemer.

Extra informatie

Dit zijn kosten zoals de premies voor de werknemersverzekeringen en de vergoeding voor de inkomensafhankelijke zorgverzekeringswet.

Keuze: verzuimbegeleiding

Bij een verzuimverzekering is het noodzakelijk om een arbodienst te kiezen. Bij ons heeft u de keuze uit meerdere professionele en zorgvuldig geselecteerde arbodiensten, onze preferred suppliers. In het geval u een andere arbodienst wenst, dient u contact op te nemen met onze acceptatieafdeling. U moet voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter.

Extra informatie

Wet Verbetering Poortwachter: de werkgever en zieke werknemer zorgen er samen voor dat de werknemer zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk kan. De werkgever heeft een actieve rol bij de re-integratie. Ook de werknemer is verplicht om mee te werken.

Keuze: re-integratie

Wij ondersteunen u bij de re-integratie van je zieke werknemers. En vergoeden, na akkoord, (een deel) van de noodzakelijke re-integratiekosten. Let op: U blijft (met uw werknemer) verantwoordelijk voor de re-integratie.

Extra informatie

U moet zich onder andere houden aan de wettelijke verplichtingen rondom verzuim.

Wat is niet verzekerd?

  • Er is geen dekking als de werknemer al arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot. Ook als de arbeidsongeschiktheid uw schuld is, is er geen dekking. Bij fraude keren wij ook niet uit. Moet u van het UWV langer loon doorbetalen? Dan keren we minder uit. Doet u te weinig aan re-integratie? Dan beïnvloedt dat de uitkering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering moet u een contract hebben met een geregistreerde bedrijfsarts of arbodienst. Geef ziekmeldingen of betermeldingen zo snel mogelijk aan ons en de arbodienst door.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico-periode. U bepaalt zelf hoe lang deze periode is. In deze periode krijgt u geen vergoeding voor het doorbetalen van loon van zieke werknemers.

Extra informatie

De eigen risico-periode is voor alle werknemers gelijk.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voor deze verzekering moet u een contract hebben met een geregistreerde bedrijfsarts of arbodienst. U moet al uw werknemers verzekeren. U moet zich houden aan de Wet verbetering poortwachter. Geef ziekmeldingen of betermeldingen zo snel mogelijk aan ons en de arbodienst door.

Gezondheid

Bij de aanvraag vragen we niet naar de gezondheid van uw medewerkers. Wel vragen we om algemene verzuiminformatie. Als de verzekering tot stand komt moet u melden welke werknemers arbeidsongeschikt zijn. Deze medewerkers worden in de verzekering opgenomen zodra ze vier aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij een jaarbetaling krjgt u een korting op de premie. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Premie

We berekenen de jaarpremie door jaarlonen bij elkaar op te tellen. Per werknemer geldt een maximum te verzekeren bedrag. Het totaalbedrag vermenigvuldigen we met een premiepercentage.

Extra informatie

De hoogte van het premiepercentage hangt onder andere af van de verzuimcijfers in eerdere jaren, de samenstelling van het personeelsbestand en de sectorindeling van uw bedrijf.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De looptijd van de verzekering is drie jaar. Betaalt u de premie niet of niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering direct stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste contract kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Neem hiervoor contact op met uw assurantieadviseur.