Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Kan een werknemer door ziekte of een ongeval niet werken? Dan moet de werkgever zijn loon doorbetalen. Deze verzekering vergoedt dit met een maximum van 104 weken. U kiest zelf of we alle loonkosten vergoeden of maar een deel.

Wat is verzekerd?

Voor werkgevers. U meldt alle werknemers aan die bij u op de loonlijst staan, werknemers met een vast of tijdelijk contract. Directeur(en)- grootaandeelhouder(s) zijn niet meeverzekerd.

Keuze: vergoeding werkgeverlasten

Als u werkgeverslasten meeverzekert, dan vergoeden wij ook een deel van de andere kosten die doorlopen bij ziekte van een werknemer.

Keuze: verzuimbegeleiding

Bij een verzuimverzekering is het noodzakelijk om een arbodienst te kiezen. Bij ons heeft u de keuze uit meerdere professionele en zorgvuldig geselecteerde arbodiensten, onze preferred suppliers. In geval u een andere arbodienst wenst, dient u contact op te nemen met onze acceptatieafdeling. U moet voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter.

Keuze: re-integratie

Wij ondersteunen u bij de re-integratie van uw zieke werknemers. En vergoeden (een deel) van de noodzakelijke re-integratiekosten. Let op: U blijft (met de werknemer) verantwoordelijk voor de re-integratie. Zo moet u zich onder andere houden aan de wettelijke verplichtingen rondom verzuim.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren niet uit als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam. Of toen u de verzekering afsloot. Of bij fraude. Als de arbeidsongeschiktheid uw schuld is. Moet u van het UWV langer loon doorbetalen? Dan keren we minder uit. Doet u te weinig aan re-integratie? Dan beinvloed dat de uitkering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering moet u een contract hebben met een geregistreerde bedrijfsarts of met een arbodienst. Geef ziekmeldingen of betermeldingen zo snel mogelijk aan ons en aan de arbodienst door.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico in geld. U krijgt het bedrag vergoed dat boven uw eigen risico uitkomt. We berekenen het eigen risico na afloop van elk verzekeringsjaar door het eigen risicopercentage te vermenigvuldigen met de loonsom van dat jaar.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voor deze verzekering moet u een contract hebben met een geregistreerde bedrijfsarts of arbodienst. U moet al uw werknemers verzekeren. U moet zich houden aan de Wet Verbetering Poortwachter. Geef ziekmeldingen of betermeldingen zo snel mogelijk aan ons en de arbodienst door.

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt, dan vragen we om algemene verzuiminformatie, niet naar de gezondheid van medewerkers. Bij de start van de verzekering moet u melden wie er dan ziek zijn. Deze medewerkers zijn verzekerd vanaf het moment dat ze vier aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Premie

We berekenen de jaarpremie door de uniforme lonen bij elkaar op te tellen. Per werknemer geldt een maximum te verzekeren bedrag. Het totaalbedrag vermenigvuldigen we met een premiepercentage.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De looptijd van de verzekering is drie jaar. Betaalt u de premie niet of niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering direct stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste contract kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Neem hiervoor contact op met uw assurantieadviseur.