Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade van de werknemer door een ongeval tijdens uitoefening van werkzaamheden - in het verkeer of daarbuiten - of tijdens andere activiteiten die met het werk verband houden, zoals bedrijfsuitjes, een personeelsfeest of een cursus.

Wat is verzekerd?

De verzekering dekt de personen- of zaakschade die een werknemer oploopt als hij voor zijn werk aan het verkeer deelneemt, tijdens woon-werkverkeer, tijdens uitvoering van werkzaamheden of bij andere activiteiten die met het werk verband houden, bijvoorbeeld een bedrijfsuitje. De werkgever hoeft voor deze schade niet aansprakelijk te zijn.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal € 3.000.000 per gebeurtenis.

Wie zijn verzekerd?

De verzekering dekt de schade van degenen die werken voor de verzekerde werkgever: werknemers, uitzendkrachten, oproepkrachten, stagiairs, vakantiekrachten, gedetacheerden, payrollers, vrijwilligers, zzp'ers en freelancers. Dga's, maten en vennoten en de eigenaar van de eenmanszaak kunnen optioneel worden meeverzekerd.

Schadeverzekering voor inzittenden (SVI)

De SVI-dekking is 24/7 van kracht op motorfietsen, personen-, bestel- en vrachtauto's die eigendom zijn van de werkgever. Ook zijn land-/werkmaterieel is verzekerd, behalve tijdens het uitlenen of verhuren hiervan. Naast de werknemers zijn alle in-/opzittenden van dat motorrijtuig verzekerd. De dga is alleen verzekerd als hij meeverzekerde is op de polis. We vergoeden maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis.

Ongevallendekking

Bovenop de vergoeding van de werkelijk door verzekerde geleden schade krijgt verzekerde - wanneer sprake is van blijvende invaliditeit of overlijden - een uitkering op grond van deze ongevallendekking. De hoogte van deze aanvullende uitkering wordt bij blijvende invaliditeit vastgesteld aan de hand van de Gliedertaxe. De dekking geldt 24/7.

Extra informatie

De Gliedertaxe is een tabel waarin voor bepaalde lichaamsdelen het (functionele) gemis of de invaliditeit daarvan in een uitkeringspercentage wordt uitgedrukt. Aan de hand van dit uitkeringspercentage en het verzekerd bedrag wordt de hoogte van de uitkering vastgesteld. Is een lichaamsdeel niet in de tabel opgenomen? Dan stelt een arts het percentage van blijvende invaliditeit vast.

Juridische adviesdesk

Heeft een werknemer bij een ongeval schade opgelopen? Dan kan de werkgever voor onafhankelijk eerstelijns juridisch advies gratis bellen of mailen met een adviesdesk.

Schade aan het eigen motorrijtuig van de werknemer

Cascoschade aan het voertuig van de werknemer is
verzekerd als de werknemer geen cascoverzekering
heeft. Als de werknemer wel een cascoverzekering
heeft, vergoeden wij het eigen risico en het verlies
van BM-korting.

Extra informatie

Verlies van no-claimkorting is een deels fictieve schade die door een aantal onzekere toekomstige factoren wordt bepaald. Daarom geldt er een vergoedingsrecht van 75% van de totale meerpremie. De totale meerpremie is de premie die wordt betaald over de jaren om op het oude BM-percentage terug te komen.

Calamiteitenhulpverlening

Calamiteitenhulpverlening biedt 24/7 hulp bij emotionele verwerking van een schokkende gebeurtenis, bijvoorbeeld een bedrijfsongeval of overval. Deze gebeurtenis moet plaatsvinden tijdens het werk of activiteiten die met het werk te maken hebben. De hulpverlening wordt telefonisch of ter plekke verzorgd door gespecialiseerde professionele trauma hulpverleners.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door molest, atoomkernreactie, natuurrampen en fraude is niet verzekerd. Ook verzekeren wij geen schade die is veroorzaakt door wedstrijden, opzet, of wanneer alcohol of drugs gebruikt is of schade door seksuele gedragingen die vertoont worden door de dga. Als de schade door een andere verzekering of partij wordt uitgekeerd, vergoeden wij de schade niet.

Beroepsziekten

Schade door een beroepsziekte is niet verzekerd. Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening door een langdurige belasting die tijdens het werk heeft plaatsgevonden.

Aanvullende uitsluitingen Dekking Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI)

Niet verzekerd is schade aan het motorrijtuig zelf, geld en betaalpassen. Ook is niet verzekerd personenschade van verzekerden die zich tijdens het ongeval niet bevonden op een daarvoor ingerichte zitplaats.

Aanvullende uitsluitingen Dekking Ongevallen

Niet verzekerd zijn waagstukken, het plegen van illegale activiteiten, gevaarlijke sporten, zelfdoding en beschadiging van het gebit. Ook motorrijden door verzekerden die jonger zijn dan 23 jaar is niet verzekerd. Krijgt verzekerde een ongeval in een luchtvaartuig? Dan is dat ongeval alleen verzekerd als de verzekerde een passagier was.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Is er een andere verzekering die de schade dekt? Dan moet de schade eerst daar verhaald worden. Betalen zij niet? Dan kan de schade bij ons worden geclaimd.

Eigen risico

Er is geen eigen risico van toepassing.

Franchise

Er geldt een franchise van € 1.000 per gebeurtenis. Voor schade die ontstaat tijdens woon-werkverkeer is de franchise € 1.500. 

Extra informatie

Een franchise is een vast bedrag waaronder schade niet voor rekening van de verzekeraar komt. In tegenstelling tot bij een eigen risico vergoedt de verzekeraar de gehele schade wel wanneer het schadebedrag de hoogte van de franchise overschrijdt.

Niet gebruiken van de verplichte helm of gordel

Draagt een verzekerde tijdens het verkeersongeval de wettelijk verplichte veiligheidsgordel of -helm niet of niet op juiste wijze? Dan vergoeden wij 75% van het schadebedrag. Dit geldt alleen voor schade door lichamelijk letsel.

Dekking Schadeverzekering voor Inzittenden: meer inzittenden

Zitten in het motorrijtuig tijdens het verkeersongeval meer inzittenden dan wettelijk is toegestaan? Dan wordt schade-uitkering evenredig verminderd.

Extra informatie

Wij berekenen die uitkering dan door het aantal wettelijk toegestane inzittenden te delen door werkelijk aantal inzittenden op het moment van het verkeersongeval. Het getal dat uit die deling komt vermenigvuldigen wij met de schadevergoeding voor de inzittende(n).

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw bedrijfssituatie dan is het belangrijk om dit via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via een automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uit maakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. Er is geen opzegtermijn van toepassing.