Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade van de werknemer door een ongeval tijdens uitoefening van werkzaamheden - in het verkeer of daarbuiten - of tijdens andere activiteiten die met het werk verband houden, zoals bedrijfsuitjes, een personeelsfeest of een cursus.

Wat is verzekerd?

De verzekering dekt de personen- of zaakschade die een werknemer oploopt als hij voor zijn werk aan het verkeer deelneemt, tijdens woon-werkverkeer, tijdens uitvoering van werkzaamheden of bij andere activiteiten die met het werk verband houden, bijvoorbeeld een bedrijfsuitje. De werkgever hoeft voor deze schade niet aansprakelijk te zijn.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal € 2.500.000 per gebeurtenis.

Wie zijn verzekerd?

De verzekering dekt de schade van degenen die werken voor de verzekerde werkgever: werknemers, uitzendkrachten, oproepkrachten, stagiairs, vakantiekrachten, gedetacheerden, payrollers, vrijwilligers, ZZP-ers en freelancers. DGA's, maten en vennoten en de eigenaar van de eenmanszaak kunnen optioneel worden meeverzekerd.

Schadeverzekering voor inzittenden (SVI)

De SVI-dekking is 24/7 van kracht op de personen-, bestel- en vrachtauto's die eigendom zijn van de werkgever. Naast de werknemers zijn alle inzittenden van dat motorrijtuig verzekerd. We vergoeden maximaal € 1.000.000.

Ongevallendekking

Bovenop de vergoeding van de werkelijk door verzekerde geleden schade krijgt verzekerde - wanneer sprake is van blijvende invaliditeit of overlijden - een uitkering op grond van deze ongevallendekking. De hoogte van deze aanvullende uitkering wordt bij blijvende invaliditeit vastgesteld aan de hand van de Gliedertaxe. De dekking geldt 24/7.

Extra informatie

De Gliedertaxe is een tabel waarin voor bepaalde lichaamsdelen het (functionele) gemis of de invaliditeit daarvan in een uitkeringspercentage wordt uitgedrukt. Aan de hand van dit uitkeringspercentage en het verzekerd bedrag wordt de hoogte van de uitkering vastgesteld. Is een lichaamsdeel niet in de tabel opgenomen? Dan stelt een arts het percentage van blijvende invaliditeit vast.

Juridische adviesdesk

Heeft een werknemer bij een ongeval personenschade opgelopen? Dan kan de werkgever voor eerstelijns juridisch advies bellen of mailen met een onafhankelijke adviesdesk.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door molest, atoomkernreactie, natuurrampen en fraude is niet verzekerd. Ook verzekeren wij geen schade die is veroorzaakt door wedstrijden, opzet, of wanneer alcohol of drugs gebruikt is.

Aanvullende uitsluitingen Schadeverzekering voor inzittenden (SVI)

Niet verzekerd is schade aan geld en betaalpassen. Ook is niet verzekerd personenschade van verzekerden die zich tijdens het ongeval in de laadruimte van het motorrijtuig bevonden.

Aanvullende uitsluitingen Ongevallen

Niet verzekerd zijn waagstukken, het plegen van illegale activiteiten en beschadiging van het gebit. Krijgt verzekerde een ongeval in een luchtvaartuig? Dan is dat ongeval alleen verzekerd als de verzekerde een passagier was.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Is er een andere verzekering die de schade dekt? Dan moet de schade eerst daar verhaald worden. Betalen zij niet? Dan kan de schade bij ons worden geclaimd.

Eigen risico

Er is geen eigen risico van toepassing.

Franchise

Er geldt een franchise van € 1.000 per gebeurtenis. Is de schade geleden door een ZZP-er of freelancer? Dan geldt bij personenschade een afwijkende franchise van € 2.500 per gebeurtenis

Extra informatie

Een franchise is een vast bedrag waaronder schade niet voor rekening van de verzekeraar komt. In tegenstelling tot bij een eigen risico vergoedt de verzekeraar de gehele schade wel wanneer het schadebedrag de hoogte van de franchise overschrijdt.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw bedrijfssituatie dan is het belangrijk om dit via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via een automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uit maakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.