Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade van de werknemer door een ongeval in de uitoefening van werkzaamheden voor de werkgever tijdens verkeersdeelname.

Wat is verzekerd?

De verzekering dekt de schadevergoedingsverplichting van de werkgever op grond van artikel 7:611 BW en 7:658 BW voor door werknemers geleden personen- en zaakschade door een ongeval dat plaatsvindt in de uitoefening van werkzaamheden tijdens het besturen van een motorrijtuig of als op andere manier aan het verkeer wordt deelgenomen.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal  3.000.000 per gebeurtenis.

Wie zijn verzekerd?

De verzekering dekt de schade van degenen die werken voor de verzekerde werkgever: werknemers, uitzendkrachten, oproepkrachten, stagiairs, vakantiekrachten, gedetacheerden, payrollers, vrijwilligers, zzp'ers en freelancers. Dga's, maten, vennoten en de eigenaar van de eenmanszaak kunnen optioneel worden meeverzekerd.

Woon-werkverkeer

De verzekering dekt ook schade die is ontstaan tijdens woon-werkverkeer. Niet alleen schade die met een motorrijtuig ontstaat, maar ook alle andere manieren waarop de werknemer van en naar het werk gaat. De werkgever hoeft voor deze schade niet aansprakelijk te zijn.

Schade aan het motorrijtuig

Cascoschade aan het voertuig van de werknemer is verzekerd als de werknemer geen cascoverzekering heeft. Als de werknemer wel een cascoverzekering heeft, vergoeden wij het eigen risico en het verlies van BM-korting.

Niet nakomen zorgplicht

Artikel 7:658 BW regelt de zorgplicht van de werkgever voor zijn werknemers. Is de werkgever deze zorgplicht niet nagekomen? En lijdt de werknemer daardoor schade? Dan is dat verzekerd.

Juridische adviesdesk

Heeft een werknemer bij een ongeval schade opgelopen? Dan kan de werkgever voor onafhankelijk eerstelijns juridisch advies bellen of mailen met een adviesdesk.

Calamiteitenhulpverlening

Calamiteitenhulpverlening biedt 24/7 hulp bij emotionele verwerking van een schokkende gebeurtenis, bijvoorbeeld een bedrijfsongeval of overval. Deze gebeurtenis moet plaatsvinden tijdens het werk of activiteiten die met het werk te maken hebben. De hulpverlening wordt telefonisch of ter plekke verzorgd door gespecialiseerde professionele trauma hulpverleners.

Wat is niet verzekerd?

Schade door molest, atoomkernreactie, natuurrampen en fraude is niet verzekerd. Ook verzekeren wij geen schade die is veroorzaakt door wedstrijden, opzet, of wanneer alcohol of drugs gebruikt is of schade door grensoverschrijdend gedrag dat vertoont wordt door de dga. Als de schade door een andere verzekering of partij wordt uitgekeerd, vergoeden wij de schade niet.

Beroepsziekten

Schade door een beroepsziekte is niet verzekerd. Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening door een langdurige belasting die tijdens het werk heeft plaatsgevonden.

Ongevallen buiten het verkeer

Krijgt een werknemer een ongeval maar is geen sprake van verkeersdeelname? Dan is dat niet verzekerd. U kunt hierbij denken aan de situatie op de werkvloer of tijdens een cursusdag. Ongevallen buiten het verkeer kunnen wel verzekerd worden als de werkgever kiest voor de WEGAS XL Premium verzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Is er een andere verzekering die de schade dekt? Dan moet de schade eerst daar verhaald worden. Betalen zij niet? Dan kan de schade bij ons worden geclaimd.

Eigen Risico

Er is geen eigen risico van toepassing.

Franchise

Er geldt een franchise van  1.000 per gebeurtenis. Voor schade die ontstaat tijdens woon-werkverkeer is de franchise  1.500.

Niet gebruiken van de verplichte helm of gordel

Draagt een verzekerde tijdens het verkeersongeval de wettelijk verplichte veiligheidsgordel of -helm niet of niet op juiste wijze? Dan vergoeden wij 75% van het schadebedrag. Dit geldt alleen voor schade door lichamelijk letsel.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw bedrijfssituatie dan is het belangrijk om dit via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Hoe en wanneer betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via een automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uit maakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. Er is geen opzegtermijn van toepassing.