Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade van de werknemer door een ongeval in de uitoefening van werkzaamheden voor de werkgever tijdens het besturen van een motorrijtuig.

Wat is verzekerd?

De verzekering dekt de schadevergoedingsverplichting van de werkgever op grond van artikel 7:611 BW en 7:658 BW voor door werknemers geleden personen- en zaakschade door een ongeval. Dit ongeval moet plaatsvinden in de uitoefening van werkzaamheden tijdens het besturen van een motorrijtuig.

Extra informatie

Artikel 7:658 BW regelt de aansprakelijkheid van de werkgever ten opzichte van zijn werknemer voor schade die de werknemer lijdt doordat hij - tijdens werkzaamheden - een ongeval krijgt doordat de werkgever niet de redelijkerwijs te vergen maatregelen heeft genomen om dat ongeval te voorkomen. Artikel 7:611 BW verplicht de werkgever en de werknemer zich als goed werkgever en werknemer te gedragen.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal € 2.500.000 per gebeurtenis.

Wie zijn verzekerd?

De verzekering dekt de schade van degenen die werken voor de verzekerde werkgever: werknemers, uitzendkrachten, oproepkrachten, stagiairs, vakantiekrachten, gedetacheerden, payrollers, vrijwilligers, ZZP-ers en freelancers. DGA's, maten en vennoten en de eigenaar van de eenmanszaak kunnen optioneel worden meeverzekerd.

Schade aan het motorrijtuig

Cascoschade aan het voertuig van de werknemer is verzekerd als de werknemer geen eigen cascoverzekering heeft. Als de werknemer wel een eigen cascoverzekering heeft, vergoeden wij het eigen risico en het verlies van BM-korting.

Niet nakomen zorgplicht

Artikel 7:658 BW regelt de zorgplicht van de werkgever ten opzichte van zijn werknemers. Is de werkgever deze zorgplicht niet nagekomen? En lijdt de werknemer daardoor schade? Dan is dat verzekerd.

Juridische adviesdesk

Heeft een werknemer bij een ongeval personenschade opgelopen? Dan kan de werkgever voor eerstelijns juridisch advies bellen of mailen met een onafhankelijke adviesdesk.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door molest, atoomkernreactie, natuurrampen en fraude is niet verzekerd. Ook verzekeren wij geen schade die is veroorzaakt door wedstrijden, opzet, of wanneer alcohol of drugs gebruikt is.

Andere vormen van verkeersdeelname

Neemt de werknemer aan het verkeer deel, anders dan als bestuurder van een motorrijtuig? Dan is dat niet gedekt. Hierbij kunt u o.a. denken aan situaties dat de werknemer passagier is, met de fiets rijdt of als hij voetganger is. Andere vormen van verkeersdeelname kunnen wel verzekerd worden als de werkgever kiest voor de WEGAS XL Prima of Premium dekking.

Ongevallen buiten het verkeer

Als de werknemer een ongeval krijgt buiten het verkeer is dat niet verzekerd. Hierbij kunt u denken aan een ongeval met een machine op de werkvloer of een ongeval tijdens een bedrijfsuitje. Wil de werkgever dit wel verzekeren? Dan is WEGAS XL Premium een goede optie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Is er een andere verzekering die de schade dekt? Dan moet de schade eerst daar verhaald worden. Betalen zij niet? Dan kan de schade bij ons worden geclaimd.

Eigen risico

Er is geen eigen risico van toepassing.

Franchise

Er geldt een franchise van € 1.000 per gebeurtenis. Is de schade geleden door een ZZP-er of freelancer? Dan geldt bij personenschade een afwijkende franchise van € 2.500 per gebeurtenis.

Extra informatie

Een franchise is een vast bedrag waaronder schade niet voor rekening van de verzekeraar komt. In tegenstelling tot bij een eigen risico vergoedt de verzekeraar de gehele schade wel wanneer het schadebedrag de hoogte van de franchise overschrijdt.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw bedrijfssituatie dan is het belangrijk om dit via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via een automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uit maakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.