Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om zelf de WGA-uitkering van uw werknemers te vergoeden. Als u dit doet, dan bent u WGA-eigenrisicodrager. Deze verzekering vergoedt de WGA-uitkering die u moet betalen bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer.

Extra informatie

WGA staat voor ‘Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten’. Als een werknemer voor minimaal 35% arbeidsongeschikt is, dan heeft hij recht op een WGA-uitkering van het UWV. Het UWV bepaalt het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Wat is verzekerd?

Voor werkgevers die zelf de WGA-uitkeringen betalen. U meldt alle werknemers aan waarvoor je werknemerspremies moet afdragen. Ook werknemers met een tijdelijk contract en oproepkrachten.

Keuze: re-integratie

We vergoeden kosten voor re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers.

Extra informatie

Hoewel wij u bij re-integratie ondersteunen, blijft u verantwoordelijk dat de nodige stappen ondernomen worden. Zo moet u werkplekaanpassingen doorvoeren als dat betekent dat de werknemer eerder of meer aan het werk kan. Of passende arbeid aanbieden, als dat mogelijk is.

Keuze: juridische hulp

Heeft u juridische hulp nodig bij het verhalen van kosten voor WGA-uitkeringen op iemand anders (aansprakelijke derde)? Dan vergoeden we deze juridische hulp. En soms ook juridische hulp bij bezwaar en beroep.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een automobilist die een schadevergoeding moet betalen aan een werknemer omdat hij deze heeft aangereden. En de werknemer door deze aanrijding arbeidsongeschikt is geworden.

Speciaal kenmerk

Is uw loonsom lager dan € 1,25 miljoen? Dan kunt u deze verzekering alleen afsluiten wanneer u ook een ziekteverzuimverzekering conventioneel heeft bij Nationale-Nederlanden.

Wat is niet verzekerd?

  • Er is geen dekking als de werknemer al arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot. Ook als de arbeidsongeschiktheid uw schuld is, is er geen dekking. Bij fraude keren wij ook niet uit.

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door een verandering in de bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze werknemer niet onder deze verzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt deze verzekering alleen afsluiten, als u toestemming heeft van de Belastingdienst om WGA-eigenrisicodrager te worden.

Extra informatie

U kunt zich twee keer per jaar aan- of afmelden als WGA-eigenrisicodrager. Wilt u zich aanmelden? Dan moet uw aanmelding 13 weken vóór 1 januari of 1 juli rond zijn. Neem daarom ruim van tevoren contact met uw assurantieadviseur op om alles in orde te maken.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Onze vragen moet u eerlijk beantwoorden. U geeft ons de informatie die wij nodig hebben. U houdt zich aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Gezondheid

Bij de aanvraag vragen we niet naar de gezondheid van uw medewerkers. Wel vragen we om algemene verzuiminformatie. Als de verzekering tot stand komt moet u melden wie er dan ziek zijn. Deze medewerkers worden in de verzekering opgenomen zodra ze vier aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u  maakt zelf het bedrag over.

Premie

We tellen de lonen voor de sociale verzekeringen (SV jaarlonen) bij elkaar op. Het totaalbedrag vermenigvuldigen we met een premiepercentage. Het SV-loon is gemaximeerd.

Extra informatie

De hoogte van het premiepercentage hangt onder andere af van de verzuimcijfers in eerdere jaren, de bedrijfssector van het bedrijf, de totale loonsom en de eerdere WGA-instroomcijfers.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De looptijd van de verzekering is  drie jaar, wanneer deze met de ziekteverzuimverzekering samen loopt. Betaalt u de premie niet of niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering direct stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste verlenging kunt u de verzekering tussentijds stoppen. Dit kan niet als wij bij een verlenging een nieuw contract afsluiten. Of als wij op uw verzoek een verlenging (voor meerdere jaren)  afspreken.

Extra informatie

Vraag dit na bij uw assurantieadviseur.