Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om zelf de WGA-uitkering van uw werknemers te vergoeden. Als u dit doet, dan bent u WGA-eigenrisicodrager, Deze verzekering vergoedt de WGA-uitkering die u moet betalen bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer.

Extra informatie

WGA staat voor ‘Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten’. Als een werknemer voor minimaal 35% arbeidsongeschikt is, dan heeft hij recht op een WGA-uitkering van het UWV. Het UWV bepaalt het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Wat is verzekerd?

Voor werkgevers die zelf de WGA-uitkeringen betalen. U meldt alle werknemers waarvoor u werknemerspremies moet afdragen. Ook werknemers met een tijdelijk contract en oproepkrachten.

Keuze: re-integratie

We vergoeden kosten voor re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers.

Extra informatie

Hoewel wij u bij re-integratie ondersteunen, blijft u verantwoordelijk dat de nodige stappen ondernomen worden. Zo moet u werkplekaanpassingen doorvoeren als dat betekent dat de werknemer eerder of meer aan het werk kan. Of passende arbeid aanbieden, als dat mogelijk is.

Keuze: juridische hulp

Heeft u juridische hulp nodig bij het verhalen van kosten voor WGA-uitkeringen op iemand anders (aansprakelijke derde)? Dan vergoeden we deze juridische hulp. En soms ook juridische hulp bij bezwaar en beroep.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een automobilist die een schadevergoeding moet betalen aan een werknemer omdat hij deze heeft aangereden. En de werknemer door deze aanrijding arbeidsongeschikt is geworden.

Keuze: Speciaal kenmerk

Afhankelijk van het aantal werknemers in uw bedrijf kan er een verplichte combinatie zijn met een verzuimverzekering conventioneel en/of een ziektewet eigen risicoverzekering bij De Amersfoortse. Vraag uw assurantieadviseur om een toelichting.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam. Of toen u de verzekering afsloot. Bij fraude. Of als het uw schuld is dat de werknemer arbeidsongeschikt is geworden.

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door een verandering in de bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze werknemer niet onder deze verzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt deze verzekering alleen afsluiten, als u toestemming heeft van de Belastingdienst om WGA-eigenrisicodrager te worden.

Extra informatie

U kunt zich twee keer per jaar aan- of afmelden als WGA-eigenrisicodrager. Wilt u zich aanmelden? Dan moet uw aanmelding 13 weken vóór 1 januari of 1 juli rond zijn. Neem daarom ruim van tevoren contact op met uw assurantieadviseur om alles in orde te maken.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Onze vragen moet je eerlijk beantwoorden. Je geeft ons de informatie die wij nodig hebben. Je houdt je aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt, dan vragen we om algemene verzuiminformatie, niet naar de gezondheid van medewerkers. Bij de start van de verzekering moet u melden wie er dan ziek zijn. Deze medewerkers zijn verzekerd vanaf het moment dat ze vier aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks,. per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u een korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Premie

We tellen de lonen voor de sociale verzekeringen (SV jaarlonen) bij elkaar op. Het totaalbedrag vermenigvuldigen we met een premiepercentage. Het SV-loon is gemaximeerd.

Extra informatie

De hoogte van het premiepercentage hangt onder andere af van de verzuimcijfers in eerdere jaren, de bedrijfssector van het bedrijf, de totale loonsom en de eerdere WGA-instroomcijfers.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De looptijd van de verzekering is drie jaar. Betaalt u de premie niet of niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering direct stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste verlenging kunt u de verzekering tussentijds stoppen. Dit kan niet als wij bij een verlenging een nieuw contract afsluiten. Of als wij op uw verzoek een verlenging voor meerdere jaren afspreken.

Extra informatie

Vraag dit na bij uw assurantieadviseur.