Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om zelf de Ziektewet-uitkering van uw medewerkers die ziek uit dienst gaan te vergoeden. Als u dit doet, dan bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Deze verzekering vergoedt de Ziektewet-uitkering gedurende de 2 jaar van de Ziektewet, die u moet betalen als uw medewerker ziek uit dienst gaat.

Extra informatie

{Mogelijk extra detail-informatie of toelichting van begrippen}

Wat is verzekerd?

De verzekering is bedoeld voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet. Verzekerd zijn de Ziektewet-uitkeringen. Wij helpen u bij de verplichtingen die voortvloeien uit het Ziektewet-eigenrisicodragerschap.

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden de ziektewet uitkering. Voor de ziektewet bent u verplicht om een verzuimadministratie voor de ziektewet op te stellen en de hoogte en duur van de uitkering vast te stellen. Wij regelen dit voor u.

Re-integratie

Wij vergoeden kosten voor re-integratie van zieke (ex-)medewerkers.

 

Extra informatie

Hoewel wij bij re-integratie ondersteunen, blijft u verantwoordelijk dat de nodige stappen ondernomen worden.

Ervaren specialisten in huis

Turien & Co. heeft specialisten in huis met een schat aan kennis en ervaring. Zij kunnen u snel en deskundig adviseren en zijn als geen ander in staat om dienstverleners waar we mee samenwerken te selecteren, aan  te sturen en te monitoren.

Wie verzekert u?

U verzekert al uw medewerkers, die bij u op de (verzamel)loonstaat staan, ook medewerkers met een tijdelijk contract en oproepkrachten.

Extra informatie

Ook verzekerd zijn ex-medewerkers die binnen 4 weken na afloop van de dienstbetrekking arbeidsongeschikt zijn geworden en geen WW-uitkering ontvangen of een andere werkgever hebben. Daarnaast zijn medewerkers verzekerd waarbij de arbeidsverhouding op grond van artikel 4 of 5 van de Ziektewet als dienstbetrekking wordt beschouwd.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als uw medewerker al arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of  toen u de verzekering afsloot. Wij keren ook niet uit als u de medewerker niet opgegeven heeft of als hij een no-risk status heeft.

Opzet, fraude, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd bij arbeidsongeschiktheid ontstaan door opzet of roekeloosheid van uw medewerker of als uw medewerker in detentie zit. Ook bent u niet verzekerd bij fraude, misleiding, of als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van molest, een atoomreactie of terrorisme. Of als u of uw medewerker zich niet houden aan de polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt deze verzekering alleen afsluiten als u toestemming hebt van de Belastingdienst om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden.

Combinatie

U kunt deze verzekering alleen sluiten in combinatie met een arbeidsongeschiktheidverzekering 3-12 jaar en/of een verzuimverzekering 0-2 jaar.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld gevolgen voor deze verzekering.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt wereldwijd

Wat zijn mijn verplichtingen?

Meld zieke medewerkers uiterlijk 4 weken voordat ze uit dienst gaan. Wordt een medewerker binnen 4 weken voordat hij uit dienst gaat ziek, meld dit direct. Meld nieuwe medewerkers binnen 30 dagen aan en bij uit dienst gaan af. Een arbodienst is verplicht. U moet er samen met uw (ex-)medewerker alles aan doen om te zorgen dat de medewerker weer aan het werk kan.

Extra informatie

Salariswijzigingen  geeft u binnen 30 dagen door. Als u de verzekering aanvraagt, dan vragen we om algemene verzuiminformatie, niet naar de gezondheid van uw medewerkers. Bij de start van de verzekering moet u melden wie er dan ziek zijn. Deze medewerkers zijn verzekerd vanaf het moment dat ze 4 aaneengesloten werken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, half jaar jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. U betaalt de premie vooraf, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de premievervaldatum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. De verzekering duurt 3 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering. Na de 1e contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. De uitkering loopt maximaal tot de AOW gerechtigde leeftijd. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de 1e contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk of via Mijn Amersfoortse opzeggen met een opzegtermijn van een maand.