Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

U bent verzekerd voor schade aan uw aanhanger. De aanhanger wordt meeverzekerd op de verzekering van uw particuliere (bestel-) autoverzekering.

Wat is verzekerd?

U kunt kiezen uit een Beperkt casco of een Volledig casco verzekering. Hieronder leggen wij het verschil uit.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van de aanhanger krijgt u een schadevergoeding. De hoogte is afhankelijk van de leeftijd en de waarde van de aanhanger.

Reparatie

U mag zelf kiezen door wie u de aanhanger laat repareren.

Keuze: Beperkt casco

Als u een Beperkt casco verzekering afsluit is onder andere verzekerd schade door brand, ontploffing, diefstal, storm, overstroming, hagel en botsing met dieren.

Keuze: Volledig casco

Als u een Volledig casco verzekering afsluit is verzekerd schade die plotseling en onverwacht is ontstaan. Dit kan zijn door brand, ontploffing, diefstal, storm, overstroming, hagel en botsing met dieren maar ook door een botsing die door u zelf wordt veroorzaakt.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan een aantal situaties die niet zijn verzekerd.

Schade aan spullen in de aanhanger

Schade aan, of diefstal van, spullen in de aanhanger is niet verzekerd.

Opzet, alcohol of drugs

Schade die u opzettelijk veroorzaakt of bij gebruik van (te veel) alcohol of drugs, is niet verzekerd.

Rijles, verhuur of vervoer tegen betaling

Schade tijdens rijles, verhuur of vervoer tegen betaling is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor schade aan de aanhanger kan er een eigen risico zijn. De hoogte is van een aantal factoren afhankelijk.

Aansprakelijkheid

Schade door uw aanhanger aan anderen is verzekerd onder de WA-dekking van uw auto. Als de aanhanger veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen, valt de schade aan anderen onder uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen waar uw Internationale Motorrijtuigenverzekeringskaart geldig is. U krijgt deze bij uw polis.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering moet u ons eerlijke en volledige informatie geven over het te verzekeren risico. Verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Als u schade heeft, moet u dit binnen 3 dagen melden en alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van de schade te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Dit kan via een automatische incasso of u maakt het bedrag aan ons over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De dekking begint op de ingangsdatum. Deze datum staat op het polisblad. De dekking eindigt op de contractvervaldatum. Maar alleen als de verzekering wordt opgezegd. Dat kunt u doen, maar wij ook. U bent dan na deze datum niet meer verzekerd. Er is dan geen dekking meer voor schade die na deze datum ontstaat. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Opzeggen kan per brief of e-mail. Deze kunt u aan ons sturen. Heeft u via een tussenpersoon de verzekering afgesloten, dan kunt u de opzegging aan uw tussenpersoon sturen. De opzegtermijn is 2 maanden. Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De opzegtermijn is dan 1 maand.

Extra informatie

De dagelijkse opzegtermijn geldt niet, als wij in overleg met u nieuwe afspraken over de verzekering hebben gemaakt.