Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Veroorzaakt u schade aan iemand anders of aan spullen van iemand anders? Of doet u iets niet, waardoor u schade veroorzaakt? Dan moet u die schade betalen als u daarvoor aansprakelijk bent. Daarvoor is deze verzekering.

Wat is verzekerd?

De aansprakelijkheid van u, uw gezinsleden en andere huisgenoten. Ook huispersoneel (zoals een au pair of hulp in de huishouding) is verzekerd. Hieronder staan een aantal situaties die zijn verzekerd.

Extra informatie

Huisgenoten zijn (pleeg- en stief)kinderen, logees en inwonende familieleden. Ook uitwonende (in Nederland) studerende kinderen zijn verzekerd.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Helpt u iemand zonder dat u er voor wordt betaald? En veroorzaakt u dan schade? Dan vergoeden wij de schade tot maximaal € 12.500.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: u helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat u hem uit uw handen laat vallen.

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdier aan iemand anders veroorzaakt, is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: uw hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door uw eigen woning is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

U moet eigenaar zijn van de woning, er zelf wonen en de woning moet in Nederland staan.

Schade door sport en spel

Verwondt u tijdens het sporten per ongeluk een medespeler of toeschouwer? Of u maakt tijdens een spel per ongeluk spullen van een ander kapot? En u bent hiervoor aansprakelijk? Dan is dat verzekerd.

Modelvliegtuigen en kabelvliegers

Schade veroorzaakt met een modelvliegtuig lichter dan 25 kg of een kabelvlieger met een oppervlakte van maximaal 1,5 m2 is verzekerd.

Boten

Schade met een roeiboot, kano, surfplank of een op afstand bedienbare modelboot is verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan een aantal situaties die niet zijn verzekerd.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan gehuurde niet verzekerd op deze verzekering. Schade aan een geleende motorrijtuig, (sta-)caravan of boot is ook niet verzekerd.

Schade door auto

Schade door een auto is niet verzekerd op deze verzekering. Dit is verzekerd op een WA autoverzekering.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd. Doet u onbetaald vrijwilligerswerk? Dan is dat wel verzekerd.

Schade door opzet of een misdrijf

Schade door opzet of een misdrijf is niet verzekerd.

Eigen spullen

Schade aan uw eigen spullen of die van uw huisgenoten is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

U heeft standaard geen eigen risico.

Extra informatie

U kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico. De premie is dan lager.

Jagersrisico

Bent u jager? Dan kunt u schade veroorzaakt met een vuurwapen tijdens het jagen meeverzekeren. Dit moet u wel vooraf aan ons doorgeven.

Woont u niet meer in Nederland?

Dan stopt de verzekering in ieder geval 30 dagen nadat u verhuisd bent.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering is geldig in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering moet u ons eerlijke en volledige informatie geven over het te verzekeren risico. Verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Als u schade heeft, moet u dit binnen 3 dagen melden en alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van de schade te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Dit kan via een automatische incasso of u maakt het bedrag aan ons over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op het polisblad staat. De verzekering loopt door totdat u of wij de verzekering opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de eerste contracttermijn kunt u de verzekering per contractvervaldatum opzeggen. De opzegtermijn is 2 maanden. Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. U moet de verzekering schriftelijk opzeggen.

Extra informatie

Als wij na de eerste contracttermijn nieuwe afspraken met u hebben gemaakt kan de verzekering alleen per contractvervaldatum opgezegd worden.