Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw woonhuis.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw woonhuis zijn verzekerd. De schade moet plotseling zijn veroorzaakt door iets van buitenaf.

Extra informatie

Niet alles is verzekerd. In de polisvoorwaarden staat wanneer een schade niet vergoed wordt.

Verzekerd bedrag

Uw spullen zijn verzekerd tot een maximum verzekerd bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de totale nieuwwaarde van alle spullen in uw woonhuis.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Voor zover de kosten van deze expert redelijk zijn, betalen wij deze.

Sieraden

Diefstal van sieraden is verzekerd tot € 2.500.

Extra informatie

Het is mogelijk om een extra bedrag voor sieraden bij te verzekeren.

(Audio-) apparatuur

We vergoeden tot de reparatiekosten van uw apparatuur. Als reparatie niet mogelijk is, wordt de nieuwwaarde min de restwaarde vergoedt.

Extra informatie

Heeft de apparatuur door veroudering een vervangingswaarde van minder dan 40% van de nieuwwaarde? Dan wordt de vervangingswaarde min de restwaarde vergoedt.

Spullen buiten huis

Spullen buiten uw woonhuis zijn soms ook verzekerd. Wel moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Welke dat zijn leest u in de polisvoorwaarden.

Vallen en stoten

Schade aan uw spullen door vallen en stoten is verzekerd.

Speciaal kenmerk

Als u een inboedelwaardemeter heeft ingevuld, dan vergoeden wij de vastgestelde schade volledig. Ook als het verzekerd bedrag lager is dan de werkelijke schade.

Extra informatie

De inboedelwaardemeter moet elke vijf jaar ingevuld worden of na verhuizing of na een wijziging in de gezinssamenstelling.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan een aantal situaties die niet zijn verzekerd.

Overstroming

Schade door het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen vergoeden wij niet.

Aardbeving

Schade die is ontstaan door aardbeving is niet verzekerd.

Slijtage

Schade door slijtage en/of als gevolg van slecht of onvoldoende onderhoud van de verzekerde spullen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

U heeft standaard geen eigen risico.

Extra informatie

U kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico. De premie is dan lager.

Onbewoond

Is het woonhuis langer dan drie maanden onbewoond? Dan is de inboedel alleen verzekerd voor schade door brand, brandblussing, blikseminslag, ontploffing, luchtvaartuigen en storm.

Spullen aan en bij het woonhuis

Wasgoed, tuinmeubilair, tuingereedschappen, tuinbeelden en vlaggen(masten) zijn niet verzekerd voor schade door storm en neerslag. Overige spullen op het perceel, onder afdaken, carports e.d. zijn niet verzekerd voor schade door storm, diefstal, neerslag en vandalisme.

Waterschade

Schade door regen, hagel, sneeuw of smeltwater is niet verzekerd als dit is binnengekomen door openstaande ramen, deuren of luiken. Ook waterschade veroorzaakt door vochtdoorlating van daken, muren en vloeren is niet verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan de inboedel in uw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering moet u ons eerlijke en volledige informatie geven over het te verzekeren risico. Verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Als u schade heeft, moet u dit binnen 3 dagen melden en alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van de schade te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Dit kan via een automatische incasso of u maakt het bedrag aan ons over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op het polisblad staat. De verzekering loopt door totdat u of wij de verzekering opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de eerste contracttermijn kunt u de verzekering per contractvervaldatum opzeggen. De opzegtermijn is 2 maanden. Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. U moet de verzekering schriftelijk opzeggen.

Extra informatie

Als wij na de eerste contracttermijn nieuwe afspraken met u hebben gemaakt kan de verzekering alleen per contractvervaldatum opgezegd worden.