Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval, terwijl u in uw auto zit.

Extra informatie

De Ongevallenverzekering inzittenden en bestuurder is een onderdeel van de Personenautoverzekering, Bestelautoverzekering of Klassieke voertuigenverzekering en is niet als losse verzekering af te sluiten.

Wat is verzekerd?

Hieronder staan de situaties die zijn verzekerd.

Overlijden

Overlijdt de bestuurder of een passagier door een ongeval met de auto? Dan krijgen de erfgenamen het verzekerde bedrag uitgekeerd.

Extra informatie

U heeft de keuze uit een aantal verzekerde bedragen, variërend van € 5.000 tot € 25.000.

Invaliditeit

Raakt de bestuurder of een passagier blijvend invalide door een ongeval met de auto? Dan keren we een bedrag uit. De hoogte van het bedrag hangt af van de mate van invaliditeit.

Extra informatie

U heeft de keuze uit een aantal verzekerde bedragen, variërend van € 15.000 tot € 50.000.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan een aantal situaties die niet zijn verzekerd.

Schade aan de auto

Schade aan de auto is niet verzekerd.

Schade aan spullen

Schade aan spullen in de auto is niet verzekerd.

Smartengeld

Smartengeld is niet verzekerd.

Geen zitplaats

Als u schade heeft terwijl u tijdens het rijden niet op een zitplaats in de auto zat, is dit niet verzekerd.

Snelheidsritten of -wedstrijden

Schade die ontstaat tijdens snelheidsritten of -wedstrijden is niet verzekerd.

Alcohol of drugs

Schade aan de bestuurder als deze (te veel) alcohol heeft gedronken of drugs heeft gebruikt is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Veiligheidsgordel

Heeft u geen veiligheidsgordel om? Dan is de uitkering 25% lager.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen waarvoor uw groene kaart (Internationale Motorrijtuigenverzekeringskaart) geldig is.

Extra informatie

De verzekering geldt tijdens het rijden met de auto, het in- en uitstappen, het tanken van brandstof, het verlenen van eerste hulp bij een ongeval en het verrichten van noodreparaties.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering moet u ons eerlijke en volledige informatie geven over het te verzekeren risico. Verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Als u schade heeft, moet u dit binnen 3 dagen melden en alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van de schade te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Dit kan via een automatische incasso of u maakt het bedrag aan ons over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op het polisblad staat. De verzekering loopt door totdat u of wij de verzekering opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de eerste contracttermijn kunt u de verzekering per contractvervaldatum opzeggen. De opzegtermijn is 2 maanden. Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. U moet de verzekering schriftelijk opzeggen.

Extra informatie

Als wij na de eerste contracttermijn nieuwe afspraken met u hebben gemaakt kan de verzekering alleen per contractvervaldatum opgezegd worden.