Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp bij een onverwacht conflict. Deze hulp wordt gegeven door TVM rechtshulp. Ook de proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen worden vergoed.

Wat is verzekerd?

Hieronder staan een aantal situaties die zijn verzekerd.

Verkeer

U krijgt juridische hulp bij conflicten over schade en persoonlijk letsel die in het verkeer zijn ontstaan.

Letsel

U krijgt juridische hulp bij conflicten als u letsel heeft opgelopen. Bijvoorbeeld in het verkeer, op het werk of na een medische behandeling.

Wonen

U krijgt juridische hulp bij conflicten over de (ver)koop, huur, (ver)bouw en bezit van uw woning of vakantiewoning in Nederland. Ook conflicten met uw buren zijn verzekerd.

Extra informatie

Verhuurt u de woning? Sluit dan het onderdeel "Verhuurd onroerend goed".

Werk en inkomen

U krijgt juridische hulp bij een conflict met uw werkgever of een uitkeringsinstantie.

Extra informatie

Bent u statutair directeur? Op het onderdeel "Statutair directeur" is juridische hulp bij arbeidsrechtelijke geschillen met de vennootschap verzekerd.

Aankopen

U krijgt juridische hulp bij conflicten die te maken hebben met de aanschaf van spullen of diensten. Bijvoorbeeld de aankoop van meubilair of het inschakelen van een klusjesman.

Familie en relaties

U krijgt juridische hulp bij conflicten over een erfenis. Ook conflicten over de betaling van alimentatie is verzekerd.

Extra informatie

Scheidingsmediation is verzekerd als u het onderdeel "Belasting, Vermogen en Scheidingsmediation" afsluit.

Keuze: fiscaal en vermogen

U krijgt juridische hulp bij conflicten over vermogensbeheer, beslissingen van de belastingdienst en uw vakantiewoning buiten Nederland.

Extra informatie

Dit is verzekerd op het onderdeel "Belasting, Vermogen en Scheidingsmediation".

Keuze: scheidingsmediation

U krijgt hulp van een mediator bij het beëindigen van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap.

Extra informatie

Dit is verzekerd op het onderdeel "Belasting, Vermogen en Scheidingsmediation".

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan een aantal situaties die niet zijn verzekerd.

Bestaande conflicten

Is het conflict ontstaan voordat u deze verzekering afsloot? Dan is dit niet verzekerd.

Algemene overheidsregels

Wilt u wetten of algemene overheidsregels, die gelden voor iedere burger bestrijden? Dit is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Maximum kosten en drempel

Er is een maximum vergoeding voor de kosten van deskundigen die niet in dienst zijn van TVM rechtshulp. U krijgt geen juridische hulp als het conflict over minder dan € 175 gaat.

Extra informatie

De maximum vergoeding is € 25.000 voor geschillen binnen Europa en landen rondom de Middelandse zee en € 5.000 voor geschillen in de rest van de wereld. In de voorwaarden staat welk dekkingsgebied per onderdeel van toepassing is.

Keuze rechtshulpverlener

In sommige gevallen mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Hierover moet altijd vooraf overleg met TVM rechtshulp zijn.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van € 100.

Extra informatie

Het eigen risico geldt niet voor de onderdelen "schade en letsel in het verkeer" "verhuur onroerend goed" en "statutair directeur"

Waar ben ik gedekt?

Dit is afhankelijk van het soort conflict. U bent in elk geval voor conflicten in Nederland verzekerd. In de polisvoorwaarden staat per onderdeel waar u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering moet u ons eerlijke en volledige informatie geven over het te verzekeren risico. Verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Als u schade heeft, moet u dit zo snel mogelijk melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Dit kan via een automatische incasso of u maakt het bedrag aan ons over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op het polisblad staat. De verzekering loopt door totdat u of wij de verzekering opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de eerste contracttermijn kunt u de verzekering per contractvervaldatum opzeggen. De opzegtermijn is 2 maanden. Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. U moet de verzekering schriftelijk opzeggen.

Extra informatie

Als wij na de eerste contracttermijn nieuwe afspraken met u hebben gemaakt kan de verzekering alleen per contractvervaldatum opgezegd worden.