Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de inzittenden van de auto en aan spullen in de auto na een ongeval.

Extra informatie

De Schadeverzekering inzittenden is een onderdeel van de Personenautoverzekering, Bestelautoverzekering of Klassieke voertuigenverzekering en is niet als losse verzekering af te sluiten.

Wat is verzekerd?

Hieronder staan een aantal situaties die zijn verzekerd.

Letselschade

We vergoeden de geleden schade, zoals medische kosten. Raakt een inzittende invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld inkomensverlies of kosten voor huishoudelijke hulp.

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan uw bagage, kleding of andere privéspullen in de auto.

Overlijden

De erfgenamen krijgen een bedrag als een inzittende overlijdt door een ongeval.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een inzittende blijvend invalide? Dan vergoeden wij de kosten die gemaakt worden. Bijvoorbeeld voor het aanpassen van het huis. Ook inkomensverlies vergoeden wij.

Smartengeld

Dit is verzekerd op deze verzekering.

Extra informatie

Met smartengeld wordt bedoeld de vergoeding voor de geleden pijn en verminderde levensvreugde.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan een aantal situaties die niet zijn verzekerd.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards zijn niet verzekerd op deze verzekering.

Schade aan auto

Schade aan de auto, caravan of aanhanger is niet verzekerd op deze verzekering.

Geen zitplaats

Als u schade heeft terwijl u tijdens het rijden niet op een zitplaats in de auto zat, is dit niet verzekerd.

Snelheidsritten of -wedstrijden

Schade die ontstaat tijdens snelheidsritten of -wedstrijden is niet verzekerd.

Alcohol of drugs

Schade aan de bestuurder als deze (te veel) alcohol heeft gedronken of drugs heeft gebruikt is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Maximale vergoeding

We vergoeden maximaal € 2.500.000 per gebeurtenis gezamenlijk voor alle inzittenden van de auto.

Kosten belangenbehartiger

Kosten van een belangbehartiger worden vergoed tot maximaal de bedragen genoemd in de meest recente PIV-staffel van het Verbond van Verzekeraars.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van € 50 voor schade aan spullen in de auto.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen waarvoor uw groene kaart (Internationale Motorrijtuigenverzekeringskaart) geldig is.

Extra informatie

Wij vergoeden schade als u in de auto bent, in- of uitstapt, brandstof tankt, onderweg de auto repareert of iemand helpt. Ook als u zelf schuldig bent, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering moet u ons eerlijke en volledige informatie geven over het te verzekeren risico. Verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Als u schade heeft, moet u dit binnen 3 dagen melden en alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van de schade te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Dit kan via een automatische incasso of u maakt het bedrag aan ons over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op het polisblad staat. De verzekering loopt door totdat u of wij de verzekering opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de eerste contracttermijn kunt u de verzekering per contractvervaldatum opzeggen. De opzegtermijn is 2 maanden. Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. U moet de verzekering schriftelijk opzeggen.

Extra informatie

Als wij na de eerste contracttermijn nieuwe afspraken met u hebben gemaakt kan de verzekering alleen per contractvervaldatum opgezegd worden.