Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van TVM rechtshulp. U krijgt deze hulp bijvoorbeeld als u betrokken bent bij een aanrijding. Of bij conflicten over de aan-/verkoop, onderhoud of reparatie van uw auto.

Extra informatie

De Verkeersrechtsbijstandverzekering is een onderdeel van de Personenautoverzekering, Bestelautoverzekering of Klassieke voertuigenverzekering en is niet als losse verzekering af te sluiten.

Wat is verzekerd?

Hieronder staan een aantal situaties die zijn verzekerd.

Keuze rechtshulpverlener

De rechtsbijstand krijgt u van medewerkers van TVM rechtshulp of door externe deskundigen die ingeschakeld worden door TVM rechtshulp.

Extra informatie

Als uw zaak niet door een medewerker van TVM rechtshulp of de externe deskundige kan of mag worden behandeld, mag u zelf een advocaat kiezen. De opdracht aan deze advocaat wordt door TVM rechtshulp gegeven.

Schade in het verkeer

Verzekerd is rechtsbijstand die te maken heeft met deelname aan het verkeer. Ook het verhalen van schade aan uw auto en strafzaken die voortvloeien uit deelname aan het verkeer zijn verzekerd.

Letselschade

U krijgt juridische hulp als u letselschade in het verkeer op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld als u gewond raakt bij een aanrijding.

Conflicten over contracten

U krijgt juridische hulp bij conflicten over de aan-/verkoop, reparatie of onderhoud van uw auto.

Wie zijn verzekerd?

De verzekering geldt voor de verzekeringnemer en diegene die met toestemming van de verzekeringnemer in de auto rijdt of met de auto wordt vervoerd.

Extra informatie

Ook nabestaanden van de verzekerden zijn verzekerd, maar alleen voor het treffen van voorzieningen in de kosten van levensonderhoud.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan een aantal situaties die niet zijn verzekerd.

Aanschaf auto zonder garantie

U krijgt geen rechtsbijstand over de aanschaf van een auto, als het verkopende bedrijf geen schriftelijke garantie heeft gegeven.

Strafzaak

U krijgt geen rechtsbijstand bij een strafzaak waarbij u wordt verdacht van opzet.

Invordering rijbewijs

U krijgt geen rechtsbijstand die verband houdt met geschillen die gaan over de invordering van een rijbewijs als de bestuurder strafrechtelijk wordt vervolgd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Minimum belang

Bij geschillen over aan-/verkoop, onderhoud of reparatie moet het gaan om een bedrag van meer dan € 100.

Kosten externe deskundingen

De kosten van externe deskundigen worden tot maximaal € 50.000 vergoed.

Extra informatie

De kosten van advies en behandeling door de eigen medewerkers van TVM rechtshulp worden onbeperkt betaald.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen die op de groene kaart van uw autoverzekering staan vermeld. Voor conflicten over de aan-/verkoop, onderhoud en reparatie van uw auto bent u alleen in Nederland verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering moet u ons eerlijke en volledige informatie geven over het te verzekeren risico. Verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Als u schade heeft, moet u dit binnen 3 dagen melden en alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van de schade te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Dit kan via een automatische incasso of u maakt het bedrag aan ons over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op het polisblad staat. De verzekering loopt door totdat u of wij de verzekering opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de eerste contracttermijn kunt u de verzekering per contractvervaldatum opzeggen. De opzegtermijn is 2 maanden. Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. U moet de verzekering schriftelijk opzeggen.

Extra informatie

Als wij na de eerste contracttermijn nieuwe afspraken met u hebben gemaakt kan de verzekering alleen per contractvervaldatum opgezegd worden.