Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis.

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis is verzekerd tegen schade. De schade moet plotseling zijn veroorzaakt door iets van buitenaf.

Extra informatie

Niet alles is verzekerd. In de polisvoorwaarden staat wanneer een schade niet vergoed wordt.

Verzekerd bedrag

Uw woonhuis is verzekerd tot een maximum bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van uw woonhuis.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Voor zover de kosten van deze expert redelijk zijn, betalen wij deze.

Keuze: glas

Schade aan glas is niet standaard verzekerd. U kunt er voor kiezen dit apart bij te verzekeren.

Tuin

Schade aan uw tuin is verzekerd. Wij vergoeden deze schade tot maximaal 10% van de verzekerde som van het woonhuis.

Extra informatie

De schade is alleen verzekerd als deze het gevolg is van brand(blussing), ontploffing, blikseminslag, aanrijding/aanvaring en het omvallen van bomen.

Verbouwing, leegstand

Tijdens verbouwing of leegstand is uw woonhuis alleen verzekerd voor schade door brand, brandblussing, blikseminslag, ontploffing, luchtvaartuigen en storm.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woonhuis is verzekerd.

Extra informatie

Schade door graffiti is niet verzekerd.

Garantie tegen onderverzekering

Als u een herbouwwaardemeter heeft ingevuld, dan vergoeden wij de vastgestelde schade volledig. Ook als de verzekerde herbouwwaarde op het polisblad lager is dan de werkelijke herbouwwaarde.

Extra informatie

De herbouwwaardemeter moet elke 5 jaar ingevuld worden of na verhuizing of na verbouwing van uw woonhuis.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan een aantal situaties die niet zijn verzekerd.

Kamerverhuur

Als het woonhuis wordt bewoond door andere personen dan u, bijvoorbeeld bij kamerverhuur, vergoeden wij de schade niet.

Overstroming

Schade door het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen vergoeden wij niet.

Aardbeving

Schade die is ontstaan door aarbeving is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor stormschade geldt een eigen risico van 2 ‰ van het verzekerde bedrag met een minimum van € 250 en een maximum van € 500 per gebeurtenis.

Extra informatie

U kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico voor overige schades. De premie is dan lager.

Opruimingskosten

De kosten van afbraak en wegruimen van (delen) van het beschadigde woonhuis zijn verzekerd tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag.

Waterschade

Schade door regen, hagel, sneeuw of smeltwater is niet verzekerd als dit is binnengekomen door openstaande ramen, deuren of luiken. Ook waterschade veroorzaakt door vochtdoorlating van daken, muren en vloeren is niet verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis. Wij verzekeren alleen woonhuizen die in Nederland zijn gelegen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering moet u ons eerlijke en volledige informatie geven over het te verzekeren risico. Verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Als u schade heeft, moet u dit binnen 3 dagen melden en alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van de schade te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Dit kan via een automatische incasso of u maakt het bedrag aan ons over op.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op het polisblad staat. De verzekering loopt door totdat u of wij de verzekering opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de eerste contracttermijn kunt u de verzekering per contractvervaldatum opzeggen. De opzegtermijn is 2 maanden. Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. U moet de verzekering schriftelijk opzeggen.

Extra informatie

Als wij na de eerste contracttermijn nieuwe afspraken met u hebben gemaakt kan de verzekering alleen per contractvervaldatum opgezegd worden.