Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering wordt uw aansprakelijkheid als logistiek dienstverlener en vervoerder verzekerd. U kunt kiezen uit de dekkingen: Aansprakelijkheid voor Bedrijven, Aansprakelijkheid  logistieke diensten, Vervoerdersaansprakelijkheid, Container-/traileraansprakelijkheid, Documentenaansprakelijkheid en Milieuschade.

Wat is verzekerd?

Hieronder een overzicht van de dekkingen die verzekerd kunnen worden en het verzekerd bedrag.

Verzekerd bedrag

Voor de diverse dekkingen gelden verschillende mogelijkheden voor het maximale verzekerd bedrag. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van de omvang van uw bedrijf, het soort goederen dat u vervoert of de maximale waarde van materieel van anderen waar u gebruik van maakt. Wij adviseren u hierover graag.

Keuze: Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven

Verzekerd is uw aansprakelijkheid voor schade aan anderen veroorzaakt door u of uw personeel.

Keuze: Aansprakelijkheid logistieke diensten

Bij het uitvoeren van logistieke diensten voor anderen kan schade ontstaan. Deze dekking verzekert uw aansprakelijkheid voor schade aan goederen waaraan u logistieke diensten verricht. Bijvoorbeeld inslag, opslag, uitslag, voorraadbeheer, orderbehandeling, orderverzameling, verzendklaar maken, facturering, assemblage en etikettering.

Keuze: Vervoerdersaansprakelijkheid

Tijdens het vervoeren van goederen voor anderen kan er schade ontstaan. Deze dekking verzekert uw aansprakelijkheid voor schade aan de door u vervoerde goederen.

Keuze: Container-/traileraansprakelijkheid

Voor het uitvoeren van transportwerkzaamheden kunt u gebruik maken van containers/trailers van anderen. Met deze dekking verzekert u het risico van schade aan de objecten die u van anderen in gebruik heeft.

Keuze: Documentenaansprakelijkheid

Maakt u voor opdrachtgevers douanedocumenten op voor de aangifte van vervoer of opslag? Dan kan er bij de aangifte wel eens iets misgaan, waardoor u door de douaneautoriteiten of de belastingdienst kan worden aangesproken voor belastingen, accijnzen of andere kosten. Met deze dekking kunt u zich hiervoor verzekeren.

Keuze: Milieuschade

Verzekerd zijn de saneringskosten van een milieuschade op uw eigen locatie of op locaties van derden waar u activiteiten verricht. Ook verzekerd zijn diverse andere kosten of schaden die verband houden met de verontreiniging of de sanering.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan een aantal situaties die niet zijn verzekerd.

Illegale goederen

Schade aan goederen waarin volgens nationale of internationale regels niet mag worden gehandeld, is niet verzekerd.

Deelname aan het verkeer

Schade die een ondergeschikte oploopt door deelname aan het verkeer als bestuurder of passagier van een motorrijtuig, is niet verzekerd.

Bekende schade

Schade die bij het afsluiten van deze verzekering bekend is bij u, is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Per verzekerde dekking gelden er eigen risico's. Als bij één gebeurtenis schade wordt vergoed onder meerdere dekkingen, dan wordt slechts éénmaal het hoogste van toepassing zijnde eigen risico berekend.

Bekendheid met werkafspraken

Zijn uw werkafspraken gebaseerd op een overeenkomst die niet afwijkt van de standaard branchevoorwaarden? Zoals AVC, CMR, FENEX, LSV 2014, sVa-PD of TLN-PD 2000. Dan zijn deze voorwaarden bij ons bekend en geaccepteerd. Als uw werkafspraken (deels) afwijken van de standaard branchevoorwaarden dan moet u dit bij ons melden.

Extra informatie

Zijn uw werkafspraken niet bij ons bekend? Dan vergoeden wij de schade wel, maar tot maximaal het bedrag dat van toepassing is volgens gebruikelijke branchevoorwaarden.

Diefstalpreventie

Om diefstal van lading te voorkomen moeten er preventieve maatregelen genomen worden. Welke maatregelen dit zijn is afhankelijk van het soort goederen dat u vervoert. Als u niet aan de beveiligingseisen voldoet, geldt er een extra eigen risico bij diefstal van de gehele lading.

Waar ben ik gedekt?

Aansprakelijkheid voor Bedrijven: wereld (niet verzekerd zijn aanspraken als het recht van de USA e/o Canada geldt)
Aansprakelijkheid Logistieke diensten en Documentenaansprakelijkheid: wereld
Vervoerders- en Container/traileraansprakelijkheid: Europa incl. Turkije, Israël, Tunesië en Marokko
Milieuschade: EU en Noorwegen/Zwitserland

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering moet u ons eerlijke en volledige informatie geven over het te verzekeren risico. Verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Als u schade heeft, moet u dit binnen 3 dagen melden en alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van de schade te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Dit kan via een automatische incasso of u maakt het bedrag aan ons over.

                                                            

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op het polisblad staat. De verzekering loopt door totdat u of wij de verzekering opzeggen.

                                                            

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de eerste contracttermijn kunt u de verzekering per contractvervaldatum opzeggen. De opzegtermijn is 2 maanden. Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. U moet de verzekering schriftelijk opzeggen.

Extra informatie

Als wij na de eerste contracttermijn nieuwe afspraken met u hebben gemaakt kan de verzekering alleen per contractvervaldatum opgezegd worden.