Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven wordt schade vergoed die u of uw medewerkers onder werktijd toebrengen aan anderen.

Wat is verzekerd?

Hieronder een overzicht van de dekkingen die verzekerd kunnen worden en het verzekerd bedrag.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is  € 2.500.000 per aanspraak. U kunt er voor kiezen dit te verhogen naar bijvoorbeeld € 5.000.000 of € 7.500.000 per aanspraak.

Extra informatie

Voor de dekking "Milieuschade" is het verzekerd bedrag € 500.000 per sanering. Ook dit bedrag kan verhoogd worden naar bijvoorbeeld € 1.000.000 of € 2.000.000 per sanering.

Dekking Bedrijfsaansprakelijkheid

Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade die tijdens de looptijd van de verzekering wordt veroorzaakt aan een ander in de verzekerde hoedanigheid.

Extra informatie

De verzekerde hoedanigheid is het beroep, de werkzaamheden of de activiteiten waarvoor u de verzekering afsluit.

Dekking Werkgeversaansprakelijkheid

Als goed werkgever moet u zorgen voor veilige werkomstandigheden. Als een werknemer (letsel)schade lijdt omdat u tekortgeschoten bent in uw zorgplicht voor die veilige werkomstandigheden, dan kunt u daarvoor aansprakelijk zijn. Voor die aansprakelijkheid bent u verzekerd onder deze dekking.

Dekking Beperkte Milieuaansprakelijkheid

Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade van derden in verband met een milieuschade met betrekking tot de lucht, die plotseling en onzeker is en niet het rechtstreekse gevolg is van een langzaam (in-)werkend proces.

Keuze: Dekking Productaansprakelijkheid

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door zaken (goederen, producten) die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde in het economisch verkeer zijn gebracht of zijn geleverd. Dit geldt ook voor zaken die na constructie, bewerking of behandeling zijn (op)geleverd of afgeleverd.

Keuze: Dekking Milieuschade

Verzekerd zijn de saneringskosten van een milieuschade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een onvoorziene gebeurtenis. Ook verzekerd zijn diverse andere kosten of schaden die verband houden met de verontreiniging of de sanering.

Keuze: Laad-/losmaterieel van derden

Dit is een aanvulling op de dekking Bedrijfsaansprakelijkheid. Verzekerd is schade aan laad-/losmaterieel dat u gebruikt van derden. Ook schade aan derden door het gebruik van laad-/losmaterieel van derden is verzekerd.

Extra informatie

De verzekerde som voor schade aan het gebruike laad-/losmaterieel is maximaal € 50.000 per aanspraak.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan een aantal situaties die niet zijn verzekerd.

Opzichtschade

Schade aan zaken van een ander, die een verzekerde onder zich heeft, is niet verzekerd. Dit wordt "Opzichtschade" genoemd. Deze uitsluiting geldt niet voor laad-/losmaterieel als u de aanvullende dekking hiervoor heeft verzekerd (zie bij "Wat is verzekerd")

Extra informatie

Onder "zaken die een verzekerde onder zich heeft" ("onder opzicht" heeft) verstaan we zaken van een ander die u gebruikt, bewerkt, vervoert, behandelt, bewoont, huurt, pacht, leent, bewaart of om enige andere reden onder u heeft of heeft gehad. Ook als u zaken uit hoofde van huurkoop-, lease-, pandovereenkomst en recht van vruchtgebruik onder u heeft, valt dit onder deze omschrijving.

Deelname aan het verkeer

Schade die een ondergeschikte oploopt door deelname aan het verkeer als bestuurder of passagier van een motorrijtuig, is niet verzekerd.

Bestaande verontreiniging

Op de dekking Milieuschade is bestaande verontreiniging niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er geldt een standaard eigen risico van € 250 per aanspraak. Daarnaast kunnen per gekozen dekking specifieke eigen risico's gelden.

Extra vergoedingen

Tot éénmaal het verzekerd bedrag worden, ook boven dit verzekerd bedrag, ook vergoed:

• kosten die zijn gemaakt ter voorkoming en beperking van onmiddellijk dreigende (verdere) schade;

• de kosten van juridische hulp vanwege aanspraken;

• wettelijke rente over de schadevergoeding.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in de hele wereld. Niet verzekerd zijn aanspraken waarop het recht van de Verenigde Staten of Canada van toepassing is.

Extra informatie

De module Milieuschade geldt alleen binnen de landen van de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering moet u ons eerlijke en volledige informatie geven over het te verzekeren risico. Verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Als u schade heeft, moet u dit binnen 3 dagen melden en alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van de schade te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Dit kan via een automatische incasso of u maakt het bedrag aan ons over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op het polisblad staat. De verzekering loopt door totdat u of wij de verzekering opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de eerste contracttermijn kunt u de verzekering per contractvervaldatum opzeggen. De opzegtermijn is 2 maanden. Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. U moet de verzekering schriftelijk opzeggen.

Extra informatie

Als wij na de eerste contracttermijn nieuwe afspraken met u hebben gemaakt kan de verzekering alleen per contractvervaldatum opgezegd worden.