Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Bedrijfsschadepakketverzekering kunt u uw bedrijfsschade, reconstructiekosten en extra kosten verzekeren. Dit kunt u oplopen door schade aan uw bedrijfsgebouwen, inventaris en goederen. Of als u bedrijfsschade lijdt door schade bij meeverzekerde opdrachtgevers.

Extra informatie

Bedrijfsschade is de vermindering van de brutowinst door bedrijfsstilstand veroorzaakt door verzekerde schade aan het gebouw, de inventaris of de goederen.

Wat is verzekerd?

Hieronder een overzicht van de dekkingen die verzekerd kunnen worden en het verzekerd bedrag. 

Verzekerd bedrag

In onderstaande keuzemogelijkheden vermelden wij per dekking het verzekerd bedrag.

Dekking Algemene bedrijfsschade

Verzekerd is bedrijfsschade als gevolg van schade aan het verzekerde gebouw, de inventaris of de goederen door bijvoorbeeld brand. Bedrijfsschade door uitval van voertuigen en opleggers die in of bij het gebouw geparkeerd stonden en bij een brand beschadigd raken is verzekerd.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag is de brutowinst van het verzekerde bedrijf. Er kan vervolgens gekozen worden voor een uitkeringspercentage van 10% of 20%.

Keuze: Dekking Bedrijfsschade opslag

Verzekerd is bedrijfsschade door verlies van opslagcapaciteit in het verzekerde gebouw, als gevolg van schade aan het gebouw, de inventaris of de goederen door bijvoorbeeld brand.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag is de brutowinst die behaald wordt met de opslag van goederen van derden.

Keuze: Dekking Reconstructiekosten

Verzekerd zijn reconstructiekosten, die u moet maken als gevolg van schade aan het gebouw, de inventaris of goederen. Dit zijn kosten die noodzakelijk zijn om verloren gegane of beschadigde administratie te reconstrueren. Bijvoorbeeld extra salariskosten en extra kosten voor het huren van computerapparatuur.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag is een door u gekozen maximale vergoeding.

Keuze: Dekking Opdrachtgeversrisico

Verzekerd is uw bedrijfsschade door schade aan het gebouw, de inventaris of de goederen van opdrachtgevers.

Extra informatie

De verzekerde som is de brutowinst behaald bij de verzekerde opdrachtgevers.

Keuze: Dekking Extra kosten

Verzekerd zijn extra kosten, als gevolg van een verzekerde schade aan het gebouw, de inventaris of goederen. Onder extra kosten wordt verstaan tijdelijk te maken kosten om het bedrijf voort te zetten die u niet zou hebben als er geen schade was ontstaan. Bijvoorbeeld het huren van een tijdelijk onderkomen.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag is een door u gekozen maximale vergoeding.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan een aantal situaties die niet zijn verzekerd.

Debiteurensaldo's

Bedrijfsschade en/of kosten doordat u debiteurensaldo's moet afschrijven, is niet verzekerd.

Overstroming

Bedrijfsschade als gevolg van overstroming, doordat dijken, kades, sluizen of andere waterkeringen bezwijken of overlopen is niet verzekerd.

Software

Bedrijfsschade en/of kosten door software of het verloren gaan van software, is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Standaard geldt er geen eigen risico.

Uitkeringstermijn

Verzekerd is de bedrijfsschade die ontstaat tijdens de uitkeringstermijn. De uitkeringstermijn is de periode waarover de bedrijfsschade wordt vergoed. Dit wordt uitgedrukt in een aantal weken, bijvoorbeeld 52 of 104 weken.

Zonnepanelen

Heeft u zonnepanelen geïnstalleerd? Dan moeten deze zonnepanelen volgens de Scios Scope 12 norm geïnspecteerd zijn. 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering vergoedt de bedrijfsschade welke ontstaat door schade aan de gebouwen, inventaris en/of goederen van het verzekerde bedrijf op de locaties zoals deze worden vermeld op het polisblad.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering moet u ons eerlijke en volledige informatie geven over het te verzekeren risico. Verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Als u schade heeft, moet u dit binnen 3 dagen melden en alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van de schade te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Dit kan via een automatische incasso of u maakt het bedrag aan ons over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De dekking begint op de ingangsdatum. Deze datum staat op het polisblad. De dekking eindigt op de contractvervaldatum. Maar alleen als de verzekering wordt opgezegd. Dat kunt u doen, maar wij ook. U bent dan na deze datum niet meer verzekerd. Er is dan geen dekking meer voor schade die na deze datum ontstaat.          

Hoe zeg ik mijn contract op?

Opzeggen kan per brief of e-mail. Deze kunt u aan ons sturen. Heeft u via een tussenpersoon de verzekering afgesloten, dan kunt u de opzegging aan uw tussenpersoon sturen. De opzegtermijn is 2 maanden. Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De opzegtermijn is dan 1 maand.

Extra informatie

De dagelijkse opzegtermijn geldt niet, als wij in overleg met u nieuwe afspraken over de verzekering hebben gemaakt.