Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze Bestelautopakketverzekering wordt de schade vergoed die met uw bestelauto aan iemand anders wordt toegebracht. Ook kunt u er voor kiezen om schade aan de bestelauto te verzekeren. Daarnaast zijn er dekkingen voor schade aan de inzittenden, hun spullen en rechtsbijstand mogelijk. Op deze verzekering kunt u ook Light Electric Vehicles (LEV) verzekeren (zie onder "i" voor extra informatie).

Extra informatie

Onder Light Electric Vehicles verstaan wij een volledig elektrisch aangedreven voertuig op bromfietskenteken (of bestelauto-kenteken) met minimaal 3 wielen.

Wat is verzekerd?

Hieronder een overzicht van de dekkingen die verzekerd kunnen worden en het verzekerd bedrag.

Verzekerd bedrag

In onderstaande keuzemogelijkheden vermelden wij per dekking het verzekerd bedrag.

Wettelijke aansprakelijkheid (WA, schade aan een ander)

Met deze dekking wordt schade die u met uw bestelauto veroorzaakt aan anderen, andermans auto of spullen vergoed, als u daarvoor aansprakelijk bent. U bent wettelijk verplicht om een WA-verzekering af te sluiten.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag is voor materiële schade € 2.500.000 en bij letselschade € 6.500.000 per gebeurtenis.

Keuze: Beperkt casco

Met deze dekking wordt schade aan uw eigen bestelauto vergoed. De schade moet zijn veroorzaakt door een aantal met name genoemde oorzaken. Bijvoorbeeld: brand, diefstal, overstroming, storm, botsing met dieren. vandalisme, ruitschade. Aanrijdingsschade aan uw bestelauto, die door uzelf is veroorzaakt, is niet verzekerd.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag is de dagwaarde van de bestelauto op het moment dat u de verzekering afsluit.

Keuze: Volledig casco

Met deze dekking wordt schade aan uw eigen bestelauto vergoed door bijvoorbeeld brand, diefstal, overstroming, storm, botsing met dieren, vandalisme en ruitschade. Maar ook de aanrijdingsschade die door uzelf is veroorzaakt is verzekerd.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag is de aanschafwaarde van uw bestelauto.

Keuze: Ongevallen inzittenden

Met deze dekking is het overlijden of de blijvende invaliditeit van de inzittenden als gevolg van een ongeval met de verzekerde bestelauto verzekerd.

Extra informatie

Er kan gekozen worden uit vaste combinaties bij overlijden en blijvende invaliditeit. Dit varieert van respectievelijk € 5.000 / € 15.000 tot € 25.000 / € 50.000 per inzittende. 

Keuze: Schadeverzekering inzittenden

Met deze dekking is het overlijden of de blijvende invaliditeit van de inzittenden als gevolg van een ongeval met de verzekerde bestelauto verzekerd. Maar ook de schade aan persoonlijke spullen. De werkelijke schade wordt uitgekeerd in plaats van een vooraf vastgesteld maximum bedrag zoals bij de Ongevallen inzittenden.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag is € 2.500.000 per gebeurtenis.

Keuze: Rechtsbijstand

Met deze dekking krijgt u juridische hulp als u betrokken bent bij een aanrijding. U heeft ook recht op rechtsbijstand als u een conflict heeft over aanschaf of onderhoud van de bestelauto.

Extra informatie

Kosten van rechtsbijstand door juridisch medewerkers in dienst van de uitvoeringsinstantie worden volledig vergoed. De kosten van externe deskundigen worden tot maximaal € 50.000 vergoed.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan een aantal situaties die niet zijn verzekerd.

Extra informatie

Is de schade niet verzekerd? Maar moeten wij het slachtoffer volgens de wet toch een schadevergoeding geven? Dan mogen wij dit bedrag van u terugvragen.

Geen geldig rijbewijs

Als er schade wordt veroorzaakt terwijl de bestuurder geen geldig rijbewijs bezit, is de schade niet verzekerd.

Opzet, alcohol of drugs

Schade die het gevolg is van opzettelijk handelen of nalaten of bij gebruik van (te veel) alcohol of drugs, is niet verzekerd.

Verhuur

Schade veroozaakt tijdens het verhuren van de bestelauto, is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Wettelijke aansprakelijkheid € 500 per gebeurtenis

Beperkt casco € 500 per gebeurtenis

Volledig casco € 500 per gebeurtenis

Ongevallen inzittenden nihil

Schadeverzekering inzittenden € 50 per gebeurtenis bij schade aan spullen

Rechtsbijstand 10% van de externe advocaatkosten

Vergoeding cascoschade aan de bestelauto

Bij een cascoschade aan de bestelauto worden de reparatiekosten vergoed. Bij totaalverlies wordt de dagwaarde minus de restwaarde vergoed.

Vliegvelden

Voor schade ontstaan op luchthavens, in gebieden waar vliegtuigen mogen komen, wordt nooit meer vergoed dan de daarvoor geldende wettelijk minimaal voorgeschreven bedragen. Soms eisen luchthavens een hoger verzekerd bedrag. Als u op luchthavens rijdt, geef dit aan ons door. Het verzekerd bedrag kan aan de gewenste situatie aangepast worden.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen waar uw Internationale Motorrijtuigenverzekeringskaart geldig is. U krijgt deze bij uw polis.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering moet u ons eerlijke en volledige informatie geven over het te verzekeren risico. Verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Als u schade heeft, moet u dit binnen 3 dagen melden en alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van de schade te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Dit kan via een automatische incasso of u maakt het bedrag aan ons over.

Extra informatie

Beloning bij geen schade:

Als wij in een verzekeringsjaar geen schade hebben betaald, kunt u korting op de premie krijgen. Als wij wel een schade hebben betaald, kan de korting (gedeeltelijk) vervallen. De maximale korting is 50%.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De dekking begint op de ingangsdatum. Deze datum staat op het polisblad. De dekking eindigt op de contractvervaldatum. Maar alleen als de verzekering wordt opgezegd. Dat kunt u doen, maar wij ook. U bent dan na deze datum niet meer verzekerd. Er is dan geen dekking meer voor schade die na deze datum ontstaat. 

Extra informatie

U bent wettelijk verplicht een WA-verzekering voor uw motorrijtuig te hebben. Ga niet onverzekerd rijden!

Hoe zeg ik mijn contract op?

Opzeggen kan per brief of e-mail. Deze kunt u aan ons sturen. Heeft u via een tussenpersoon de verzekering afgesloten, dan kunt u de opzegging aan uw tussenpersoon sturen. De opzegtermijn is 2 maanden. Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De opzegtermijn is dan 1 maand.

Extra informatie

De dagelijkse opzegtermijn geldt niet, als wij in overleg met u nieuwe afspraken over de verzekering hebben gemaakt.