Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze Binnenvaartverzekering verzekert u een groot aantal risico’s van de beroepsvaart. Naast de dekking casco heeft u de mogelijkheid om de verzekering uit te breiden met dekkingen voor inboedel, rechtsbijstand, tijdverlies en hoofdmotor uitgebreid.

Wat is verzekerd?

Op de dekking casco is schade aan uw vaartuig door alle gevaren van de vaart verzekerd. Zoals aanvaring, stranding en schipbreuk. Maar bijvoorbeeld ook schade door storm, brand of diefstal. Ook heeft u dekking voor aanvaringsaansprakelijkheid (het botsen met een ander schip of (on)roerende zaken).

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal de verzekerde som van uw vaartuig. De verzekerde som stelt u in overleg met ons vast en is gebaseerd op de vervangingswaarde van uw vaartuig.

Extra informatie

Voor de motorinstallatie geldt een vergoedingspercentage. Dit is afhankelijk van de ouderdom van de motor, het aantal draaiuren per jaar en het aantal omwentelingen per minuut. Ook voor schade aan de schroef, onderdelen voortstuwingsinstallatie, electronische apparatuur en accu's geldt een vergoedingspercentage afhankelijk van de ouderdom.

Keuze: Inboedel

Verzekerd is schade aan uw inboedel aan boord van het verzekerde vaartuig door onder andere brand, explosie, storm en diefstal. Maar ook door aanvaring, stranding of schipbreuk.

Keuze: Rechtsbijstand

U heeft recht op rechtsbijstand bij geschillen die te maken hebben met de exploitatie van het vaartuig. Bijvoorbeeld bij arbeidsovereenkomsten, vervoersovereenkomsten, sleepovereenkomsten of motorinbouwovereenkomsten. Maar ook bij geschillen over werfaangelegenheden en reparatieopdrachten.

Keuze: Tijdverlies uitgebreid

U ontvangt een vergoeding per dag voor gemiste inkomsten als het vaartuig hersteld moet worden na een verzekerde schade. U kunt kiezen uit een maximale uitkeringsduur van 30 of 45 dagen.

Keuze: Hoofdmotor uitgebreid

U ontvangt een vergoeding voor schade aan de hoofdmotor en keerkoppeling na een verzekerde gebeurtenis. De vergoeding is gelijk aan het bedrag dat is ingehouden op de cascoverzekering in verband met ouderdom, draaiuren per jaar en aantal omwentelingen per minuut.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan een aantal situaties die niet zijn verzekerd.

Alcohol, drugs en medicijnen

Schade ontstaan terwijl degene die het vaartuig bestuurt, na gebruik van alcohol, op grond van wettelijke regels niet mag varen of na gebruik van drugs of medicijnen niet in staat moet worden geacht aan het scheepvaartverkeer deel te nemen, is niet verzekerd.

Slijtage

Schade door of als gevolg van normale slijtage is niet verzekerd.

Vorstschade

Schade ontstaan door vorst en/of stukvriezen is niet verzekerd, behalve als u kunt aantonen dat u alle redelijke maatregelen heeft genomen om vorstschade te voorkomen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Afhankelijk van soort en omvang van het vaartuig, geldt een eigen risico voor schade aan het casco van het vaartuig. Dit wordt in overleg met u vastgesteld. Voor inboedel geldt een eigen risico van € 100. Voor de dekking tijdverlies uitgebreid geldt een wachttermijn van 14 dagen.

Waar ben ik gedekt?

Alle bevaarbare wateren in Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Polen, Tsjechië en de Donaulanden. De Donau mag bevaren worden tot aan Mohacs.

Extra informatie

Aan de zeezijde wordt de grens gevormd door de kustlijn en in de zeegaten of havenmondingen door de lijn die de uiterste landkoppen of havenhoofden met elkaar verbindt. Voor de Westerschelde wordt de grens gevormd door de denkbeeldige lijn tussen Vlissingen en Nieuwe Sluis.

Het verzekeringsgebied kan in overleg met ons uitgebreid worden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering moet u ons eerlijke en volledige informatie geven over het te verzekeren risico. Verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Als u schade heeft, moet u dit zo snel mogelijk melden en alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van de schade te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Dit kan via een automatische incasso of u maakt het bedrag aan ons over.

Extra informatie

Beloning bij geen schade

Als u in een verzekeringsjaar geen schade heeft gehad, kunt u korting op de premie krijgen. Als u wel schade heeft gehad, kan de korting (gedeeltelijk) vervallen. De maximale korting is 30%.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op het polisblad staat. De verzekering loopt door totdat u of wij de verzekering opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de eerste contracttermijn kunt u de verzekering per contractvervaldatum opzeggen. De opzegtermijn is 2 maanden. Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. U moet de verzekering schriftelijk opzeggen.

Extra informatie

Als er nieuwe afspraken over de contracttermijn met u zijn gemaakt, kan de verzekering alleen per contractvervaldatum opgezegd worden. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 2 maanden.