Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen veroorzaakt met uw boot. Ook schade aan uw boot zelf kan verzekerd worden. Het moet gaan om een pleziervaartuig zoals een sloep, motorboot of zeilboot. Ook woonboten kunnen verzekerd worden.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw boot verzekerd is.

Aansprakelijkheid

Als u met uw boot schade veroorzaakt aan anderen, andermans boot of spullen en bent u daarvoor aansprakelijk? Dan is dit verzekerd tot een bedrag van € 5.000.000 per gebeurtenis.

Keuze: schade aan eigen boot

Onder de cascodekking is schade aan uw eigen boot verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is.

Keuze: (poging tot) inbraak en diefstal van eigen boot

Onder de cascodekking is schade door inbraak verzekerd. Schade aan scheepsuitrusting door (een poging tot) diefstal is verzekerd als er braaksporen zijn aan goed afgesloten ruimten aan boord van de verzekerde boot. Ook diefstal van de gehele boot is verzekerd.

Inboedel

Onder inboedel verstaan wij de spullen die gebruikt worden voor het huishouden aan boord van uw boot. Bij de cascoverzekering is voor inboedel 10% van het verzekerde bedrag van uw boot gratis meeverzekerd.

Extra informatie

Heeft u een hoger verzekerd bedrag nodig, dan kan dit extra meeverzekerd worden.

Keuze: schade door brand of ontploffing

Onder de cascodekking is schade door brand of ontploffing verzekerd.

Keuze: schade door natuur

Onder de cascodekking is schade door hagel, blikseminslag en storm verzekerd.

Keuze: volgboot en trailer

Een volgboot of boottrailer kan worden meeverzekerd.

Keuze: ongevallen opvarenden

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval van iemand op de boot keren we een vast bedrag uit.

Extra informatie

Bij blijvende invaliditeit is de hoogte van de uitkering afhankelijk van de mate van invaliditeit.

Keuze: rechtsbijstand

U krijgt juridische hulp van TVM rechtshulp. Bijvoorbeeld als u betrokken bent bij een aanvaring. Of bij een conflict over de aanschaf of onderhoud van uw boot.

Vaartuigenhulp

Als een boot na een verzekerde schade niet meer kan varen, regelen wij het vervoer naar de dichtstbijzijnde reparatieplaats. Of wij zorgen voor een vervangende schipper als de schipper van de boot door een ongeval of om medische redenen niet meer kan varen.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staat welke schade onder andere niet is verzekerd.

Slijtage

Schade door slijtage is niet verzekerd.

Vaarbewijs

Wij vergoeden geen schade die is veroorzaakt, terwijl de schipper niet in het bezit is van een voor de verzekerde boot voorgeschreven vaarbewijs.

Pechhulp

Pechhulp is niet verzekerd.

Onvoldoende zorg

Schade door onvoldoende zorg vergoeden wij niet. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij het onvoldoende beschermen tegen vorst of storm. Of het niet goed beveiligen van uw boot en buitenboordmotor. Of het niet in een goed afgesloten ruimte opbergen van losse spullen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

U heeft standaard geen eigen risico. Voor sommige soorten boten of bij afwijkend gebruik (bijvoorbeeld het varen van wedstrijden of bij verhuur) geldt wel een eigen risico.

Extra informatie

U kunt kiezen om een vrijwillig eigen risico te nemen. U betaalt dan een lagere premie.

Fietsen

Schade aan fietsen is verzekerd op het onderdeel inboedel en zijn verzekerd tot maximaal € 1.000 per fiets.

Minimum belang rechtsbijstand

U krijgt geen rechtsbijstand als het bedrag waar het conflict over gaat minder is dan € 125.

Schadevergoeding bij totaal verlies

Bij totaalverlies vergoeden wij het verzekerd bedrag min de restwaarde. Als de vervangingswaarde minder dan 75% van het verzekerd bedrag is, vergoeden wij de vervangingswaarde min de restwaarde.

Extra informatie

Onder vervangingswaarde wordt verstaan: het bedrag waarmee u een gelijkwaardige boot van hetzelfde merk, type en leeftijd kunt kopen. Hierbij wordt ook gelet op de kwaliteit en de staat van onderhoud.

Waar ben ik gedekt?

U kunt kiezen uit 4 vaargebieden. Deze staan vermeld in de polisvoorwaarden.

Extra informatie

Voor sommige landen heeft u een verzekeringsbewijs of certificaat nodig. Controleer voor uw reis of dit voor het land waar u heen gaat nodig is. U kunt een dergelijk bewijs bij ons opvragen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering moet u ons eerlijke en volledige informatie geven over het te verzekeren risico. Verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Als u schade heeft, moet u dit binnen 3 dagen melden en alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van de schade te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Dit kan via een automatische incasso of u maakt het bedrag aan ons over.

Beloning bij geen schade

Als wij in een verzekeringsjaar geen schade hebben betaald, kunt u korting op de premie krijgen. Als wij wel een schade hebben betaald, kan de korting (gedeeltelijk) vervallen.

Extra informatie

Maximaal kan een korting van 30% worden behaald.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De dekking begint op de ingangsdatum. Deze datum staat op het polisblad. De dekking eindigt op de contractvervaldatum. Maar alleen als de verzekering wordt opgezegd. Dat kunt u doen, maar wij ook. U bent dan na deze datum niet meer verzekerd. Er is dan geen dekking meer voor schade die na deze datum ontstaat. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Opzeggen kan per brief of e-mail. Deze kunt u aan ons sturen. Heeft u via een tussenpersoon de verzekering afgesloten, dan kunt u de opzegging aan uw tussenpersoon sturen. De opzegtermijn is 2 maanden. Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De opzegtermijn is dan 1 maand.

Extra informatie

De dagelijkse opzegtermijn geldt niet, als wij in overleg met u nieuwe afspraken over de verzekering hebben gemaakt.