Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Brandpakketverzekering bedrijven kunt u uw bedrijfsgebouwen, inventaris en/of goederen en bedrijfsschade uitgebreid verzekeren. Bijvoorbeeld voor schade door brand, ontploffing, storm, inbraak, aanrijding en sneeuwdruk.

Wat is verzekerd?

Hieronder een overzicht van de dekkingen die verzekerd kunnen worden en het verzekerd bedrag. 

Verzekerd bedrag

In onderstaande keuzemogelijkheden vermelden wij per dekking hoe het verzekerd bedrag tot stand komt.

Keuze: Bedrijfsgebouwen

U bent verzekerd voor schade aan bedrijfsgebouwen op de adressen die u aan ons heeft doorgegeven.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag  is de herbouwwaarde van de bedrijfsgebouwen. Het is mogelijk de bedrijfsgebouwen te taxeren door een beëdigd taxateur.

Keuze: Inventaris en/of goederen

Verzekerd is schade aan inventaris en/of goederen in de bedrijfsgebouwen die u aan ons heeft doorgegeven.

Extra informatie

Voor inventaris is het verzekerd bedrag de totale nieuwwaarde van de inventaris op het het moment van afsluiten van de verzekering. Ook kunt u de inventaris laten taxeren. Voor goederen is het verzekerd bedrag gelijk aan de totale kostprijs of verkoopprijs van de goederen.

Keuze: Bedrijfsschade

Verzekerd is bedrijfsschade als gevolg van schade aan het verzekerde bedrijfsgebouw, de inventaris of de goederen. Bedrijfsschade is de vermindering van de brutowinst door bedrijfsstilstand.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag is de brutowinst van het verzekerde bedrijf.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan een aantal situaties die niet zijn verzekerd.

Slecht onderhoud

Schade als gevolg van slecht onderhoud, bouwvalligheid of fouten in de constructie is niet verzekerd.

Overstroming

Schade door overstroming is niet verzekerd.

Aardbeving

Schade door aardbeving is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor schade aan bedrijfsgebouwen, inventaris en goederen geldt een eigen risico. De hoogte is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de hoogte van het verzekerd bedrag en het soort bedrijf. Bij stormschade is het eigen risico  2 o/oo van het verzekerd bedrag met een minimum van € 250 en een maximum van € 1.250. Voor bedrijfsschade geldt geen eigen risico.

Opruimingskosten

Opruimingskosten zijn verzekerd tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag, met een maximum van € 500.000.

Extra informatie

Opruimingskosten zijn de redelijke kosten voor het opruimen en afvoeren van de door een verzekerde gebeurtenis beschadigde verzekerde zaken. Saneringskosten vallen hier niet onder.

Sneeuwdruk en wateraccumulatie

De maximum vergoeding voor schade door sneeuwdruk en wateraccumulatie is € 500.000 per gebeurtenis per gebouw.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering vergoedt de schade welke ontstaat aan de gebouwen, inventaris en/of goederen van het verzekerde bedrijf op de adressen zoals deze worden vermeld op het polisblad.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering moet u ons eerlijke en volledige informatie geven over het te verzekeren risico. Verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Als u schade heeft, moet u dit binnen 3 dagen melden en alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van de schade te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Dit kan via een automatische incasso of u maakt het bedrag aan ons over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op het polisblad staat. De verzekering loopt door totdat u of wij de verzekering opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de eerste contracttermijn kunt u de verzekering per contractvervaldatum opzeggen. De opzegtermijn is 2 maanden. Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. U moet de verzekering schriftelijk opzeggen.

Extra informatie

Als wij na de eerste contracttermijn nieuwe afspraken met u hebben gemaakt kan de verzekering alleen per contractvervaldatum opgezegd worden.