Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Raakt uw medewerker door een ongeval blijvend invalide? Of overlijdt hij? Dan keert deze verzekering eenmalig een bedrag uit. Als werkgever sluit u deze verzekering af voor uw medewerkers. Onze Collectieve ongevallenverzekering voldoet aan de eisen die in de CAO voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen staan.

Extra informatie

Alle medewerkers die op de loonlijst staan zijn automatisch verzekerd. Als de verzekering ook voor andere personen moet gelden, bijvoorbeeld firmanten of uitzendkrachten, moet u dit apart opgeven.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat wat verzekerd is.

Blijvende invaliditeit

Blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval is verzekerd.

Overlijden

Overlijden als gevolg van een ongeval is verzekerd.

Extra informatie

Het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd aan de wettelijke erfgenamen van de medewerker.

Verzekerde bedrag

Het verzekerde bedrag is gerelateerd aan het bruto jaarinkomen en bedraagt:

Bij overlijden: 1x bruto-jaarloon

Bij algehele invaliditeit: 2x bruto-jaarloon

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan een aantal situaties die niet zijn verzekerd.

Alcohol en drugs

Als de medewerker tijdens het ongeval onder invloed is van alcohol of drugs, keren wij niet uit.

Zelfmoordpoging

Bij (een poging tot) zelfmoord keren wij niet uit.

Opzet

Als het ongeval met opzet is veroorzaakt, keren wij niet uit.

Leeftijdsgrens

Als de medewerker 70 jaar of ouder is, keren wij niet uit.

Gevaarlijke wedstrijden

Bij deelname aan gevaarlijke wedstrijden, keren wij niet uit.

Extra informatie

Bij gevaarlijke wedstrijden moet u bijvoorbeeld denken aan ijshockey, skiwedstrijden, boksen en snelheids-, record- en prestatieritten met een motorrijtuig. Ook de trainingen vallen hieronder.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Uitkering bij blijvende invaliditeit

Bij blijvende invaliditeit wordt een percentage van het verzekerde bedrag uitgekeerd. Dit is afhankelijk van de mate van invaliditeit. Bijvoorbeeld bij het verlies van het gezichtsvermogen van één oog wordt 30% van het verzekerde bedrag uitgekeerd. Bij gezichtsverlies van beide ogen wordt 100% van het verzekerde bedrag uitgekeerd.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt 24 uur per dag in alle landen van de wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering moet u ons eerlijke en volledige informatie geven over het te verzekeren risico. Verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Als er sprake is van overlijden door een ongeval geeft u dit ten minste 48 uur voor de begrafenis of crematie aan ons door.

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt dan vragen we niet naar de gezondheid van uw medewerkers.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Dit kan via een automatische incasso of u maakt het bedrag aan ons over.

Premie

De premie wordt over de totale verzekerde jaarloonsom berekend.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op het polisblad staat. De verzekering loopt door totdat u of wij de verzekering opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de eerste contracttermijn kunt u de verzekering per contractvervaldatum opzeggen. De opzegtermijn is 2 maanden. Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. U moet de verzekering schriftelijk opzeggen.

Extra informatie

Als wij na de eerste contracttermjin nieuwe afspraken met u hebben gemaakt kan de verzekering alleen per contractvervaldatum opgezegd worden.