Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Collectieve Schadeverzekering Verkeersdeelnemer bent u verzekerd voor personen- en zaakschade die een werknemer in het verkeer oploopt tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden. Hierbij maakt het niet uit of de werkgever wel of niet aansprakelijk is voor de schade. Onder werkzaamheden wordt ook woon-/werkverkeer verstaan.

Wat is verzekerd?

Hieronder een overzicht van de dekkingen die verzekerd kunnen worden en het verzekerd bedrag.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is € 1.000.000 per verzekerde rubriek voor alle verzekerden samen. Behalve voor de rubriek "Schade aan een privé-motorrijtuig van een medewerker". Het verzekerd bedrag voor deze rubriek is € 35.000 per gebeurtenis.

Keuze: Schade aan een inzittende door een ongeval met een bedrijfsmotorrijtuig

Verzekerd is schade aan een inzittende of aan de spullen van de inzittende door een (verkeers)ongeval met het bedrijfsmotorrijtuig.

Extra informatie

De dekking geldt tijdens het rijden, het in- of uitstappen en het meerijden als passagier. En tijdens het laden en lossen tot maximaal 2 meter van het bedrijfsmotorrijtuig. Ook is verzekerd als er tijdens de rit handelingen, controles of reparaties aan het bedrijfsmotorrijtuig moeten worden verricht of als er eerste hulp wordt verleend bij een (verkeers)ongeval.

 

 

 

Keuze: Schade aan een medewerker door een ongeval met een privé-motorrijtuig

Verzekerd is schade aan een medewerker of aan de spullen van de medewerker. Deze moet zijn veroorzaakt door een (verkeers)ongeval tijdens het werken voor u met het privé-motorrijtuig.

Extra informatie

De dekking geldt tijdens het rijden, het in- of uitstappen en het meerijden als passagier. En tijdens het laden en lossen tot maximaal 2 meter van het privé-motorrijtuig. Ook is verzekerd als er tijdens de rit handelingen, controles of reparaties aan het privé-motorrijtuig moeten worden verricht of als er eerste hulp wordt verleend bij een (verkeers)ongeval.

Keuze: Schade aan een privé-motorrijtuig van een medewerker

Als een privé-motorrijtuig van een medewerker tijdens het werken voor u wordt ingezet en betrokken raakt bij een (verkeers)ongeval, vergoeden wij de schade aan het motorrijtuig, het verlies van no-claim voor een periode van maximaal drie jaar en het eigen risico dat voor rekening komt van de medewerker.

Keuze: Schade aan een medewerker door een ongeval als verkeersdeelnemer

Met deze verzekering wordt de schade vergoed van een medewerker die tijdens het werken voor u als verkeersdeelnemer (met de fiets, als voetganger of als passagier in het openbaar vervoer) een ongeval overkomt.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan een aantal situaties die niet zijn verzekerd.

Rijbevoegdheid

Schade ontstaan terwijl de medewerker niet bevoegd was om het motorrijtuig te besturen vergoeden wij niet. Bijvoorbeeld door te veel alcohol- of drugsgebruik of het niet in bezit zijn van een geldig rijbewijs.

Eigen cascoverzekering privé-motorrijtuig

Als het privé-motorrijtuig cascoschade heeft en er een eigen cascoverzekering van kracht is waarop deze schade wordt vergoed, dan gaat de eigen cascoverzekering voor op deze verzekering. Dan vergoeden wij de cascoschade niet.

Extra informatie

Een eventueel eigen risico op de eigen verzekering en de terugval no-claim worden wel door ons vergoed.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor schade aan spullen van een inzittende van een bedrijfsmotorrijtuig geldt een eigen risico van € 50 per gebeurtenis. Voor overige schade geldt geen eigen risico.

Schadevergoeding

Voor schade aan spullen worden de reparatiekosten vergoed tot maximaal de dagwaarde. Voor schade aan de medewerker vergoeden wij de daadwerkelijk geleden schade tot maximaal het verzekerd bedrag. Bijvoorbeeld schade door inkomensverlies als gevolg van invaliditeit.

Zelfstandig ondernemer

Als verzekerde een zelfstandig ondernemer is, dan wordt de vergoeding voor schade wegens verlies van arbeidsvermogen (per dag) gemaximeerd tot 30% van het maximumdagloon krachtens de WAO/WIA.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering is geldig in Europa inclusief het Aziatische deel van Turkije, Israel, Tunesië en Marokko.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering moet u ons eerlijke en volledige informatie geven over het te verzekeren risico. Verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Als u schade heeft, moet u dit binnen 3 dagen melden en alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van de schade te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Dit kan via een automatische incasso of u maakt het bedrag aan ons over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op het polisblad staat. De verzekering loopt door totdat u of wij de verzekering opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de eerste contracttermijn kunt u de verzekering per contractvervaldatum opzeggen. De opzegtermijn is 2 maanden. Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. U moet de verzekering schriftelijk opzeggen.

Extra informatie

Als wij na de eerste contracttermijn nieuwe afspraken met u hebben gemaakt kan de verzekering alleen per contractvervaldatum opgezegd worden.