Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze Container/traileraansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd als u aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan een container, trailer of aanhanger van iemand anders die u gebruikt achter uw vrachtauto.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat wat verzekerd is en het verzekerd bedrag.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag moet minimaal de waarde zijn van het duurste object dat u in gebruik heeft. De premie is gebaseerd op het totaal aantal objecten die u in gebruik heeft.

Container-/traileraansprakelijkheid

Verzekerd is uw aansprakelijkheid voor schade door beschadiging of verlies van het verzekerd object.

Keuze: Extra kosten

Extra verzekering van 10% of 20% van het schadebedrag, voor extra kosten in verband met schade aan het verzekerd object. Deze kosten hoeven niet te worden aangetoond.  Bijvoorbeeld uren die u moeten besteden aan de afhandeling van de schade, stilstand, huur van vervangende objecten. 

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan een aantal situaties die niet zijn verzekerd.

Gevolgschade

Schade door het niet kunnen gebruiken van het verzekerd object, keren wij niet uit.

Schade aan de lading

Schade aan de lading die met het verzekerd object vervoerd wordt, keren wij niet uit.

Vervangend vervoer

Kosten van vervangend vervoer, vergoeden wij niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van € 1.250 per gebeurtenis voor objecten met een waarde lager dan € 100.000. Voor objecten met een hogere waarde geldt een eigen risico van € 1.500.

Extra informatie

In overleg zijn andere eigen risico's mogelijk.

Schadevergoeding

Wij vergoeden de kosten van de reparatie. Bij totaal verlies vergoeden wij de dagwaarde min de restwaarde van het verzekerd object.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering is geldig in Europa inclusief het Aziatische deel van Turkije, Israël, Tunesië en Marokko.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering moet u ons eerlijke en volledige informatie geven over het te verzekeren risico. Verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Als u schade heeft, moet u dit binnen 3 dagen melden en alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van de schade te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Dit kan via een automatische incasso of u maakt het bedrag aan ons over.

                                                            

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op het polisblad staat. De verzekering loopt door totdat u of wij de verzekering opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de eerste contracttermijn kunt u de verzekering per contractvervaldatum opzeggen. De opzegtermijn is 2 maanden. Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. U moet de verzekering schriftelijk opzeggen.

Extra informatie

Als wij na de eerste contracttermijn nieuwe afspraken met u hebben gemaakt kan de verzekering alleen per contractvervaldatum opgezegd worden.