Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Goed Werkgeverschapverzekering is letselschade verzekerd, die een medewerker oploopt tijdens het werk. Ook schade aan de privéspullen is verzekerd. Het is een aanvullende verzekering en geldt als vangnet als de schade niet op een andere verzekering is verzekerd. 

Wat is verzekerd?

Hieronder een overzicht van de dekkingen die verzekerd kunnen worden en het verzekerd bedrag.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is € 2.500.000 per gebeurtenis. Voor schade aan de privé-auto van de medewerker is het verzekerd bedrag € 50.000 per gebeurtenis.

Keuze: Schade aan een medewerker door een ongeval in het verkeer

Verzekerd is de schade aan een medewerker of zijn spullen. Deze schade moet zijn veroorzaakt door een verkeersongeval tijdens werkzaamheden voor u. Dit kan zijn als in-/opzittende van een motorrijtuig, als voetganger, fietser of deelnemer aan het openbaar vervoer.

Extra informatie

De verzekering geldt ook voor verkeersongevallen ontstaan tijdens het in- of uitstappen, tijdens het tanken en als tijdens de rit noodzakelijke reparaties aan het motorrijtuig moeten worden verricht. Ook is er dekking als buiten het motorrijtuig eerste hulp wordt verleend bij een verkeersongeval. Voor schade met een bedrijfsmotorrijtuig geldt de verzekering voor alle inzittenden, ook buiten werktijd.

Keuze: Schade aan een medewerker door een bedrijfsongeval

Verzekerd is schade aan een medewerker of aan zijn spullen. Deze schade moet zijn veroorzaakt door een bedrijfsongeval tijdens werkzaamheden voor u.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan een aantal situaties die niet zijn verzekerd.

Rijbevoegdheid

Als er schade wordt veroorzaakt terwijl de bestuurder geen geldig rijbewijs bezit. Of bij gebruik van (te veel) alcohol of drugs.

Eigen cascoverzekering privé-motorrijtuig

Als de werknemer zijn auto zelf casco heeft verzekerd dan vergoeden wij alleen het eigen risico van die cascoverzekering en de terugval in no-claim.

Andere verzekering

Als de schade verzekerd is op een andere verzekering zoals een WA-verzekering voor een motorrijtuig of een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er geldt een eigen risico. Als de schade onder het bedrag van het eigen risco blijft betalen wij niets. Is de schade hoger dan het eigen risico dan betalen wij de volledige schade.

Schadevergoeding

Voor schade aan spullen worden de reparatiekosten vergoed tot maximaal de vervangingswaarde. Voor schade aan de medewerker vergoeden wij de daadwerkelijk geleden schade tot maximaal het verzekerd bedrag. Bijvoorbeeld schade door inkomensverlies als gevolg van invaliditeit.

Zelfstandig ondernemer

Als verzekerde een zelfstandig ondernemer is, dan wordt de vergoeding voor schade wegens verlies van arbeidsvermogen (per dag) gemaximeerd tot 30% van het maximumdagloon krachtens de WAO/WIA.

Kosten belangenbehartiger

Kosten van een belangbehartiger worden vergoed tot maximaal de bedragen genoemd in de meest recente PIV-staffel van het Verbond van Verzekeraars.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering is geldig in de hele wereld

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering moet u ons eerlijke en volledige informatie geven over het te verzekeren risico. Verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Als u schade heeft, moet u dit binnen 3 dagen melden en alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van de schade te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Dit kan via een automatische incasso of u maakt het bedrag aan ons over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op het polisblad staat. De verzekering loopt door totdat u of wij de verzekering opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de eerste contracttermijn kunt u de verzekering per contractvervaldatum opzeggen. De opzegtermijn is 2 maanden. Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. U moet de verzekering schriftelijk opzeggen.

Extra informatie

Als wij na de eerste contracttermijn nieuwe afspraken met u hebben gemaakt kan de verzekering alleen per contractvervaldatum opgezegd worden.