Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Goederentransportverzekering aflopend kunt u goederen tijdens transport verzekeren. Deze verzekering geldt voor eenmalige transporten.

Wat is verzekerd?

Hieronder een overzicht van de dekkingen die verzekerd kunnen worden.

Schade aan zaken

Schade aan de goederen is verzekerd, afhankelijk van de gekozen dekking.

Extra vergoedingen

Eventuele bijdrage in avarij grosse is meeverzekerd. Ook zijn meeverzekerd de bereddingskosten en opruimingskosten. Hiervoor geldt een maximum verzekerd bedrag van € 25.000.

Keuze: oorlogs- en stakersrisico

De dekking oorlogs- en stakersrisico verzekert de goederen voor schade die ontstaat door oorlog of door een staking.

Extra informatie

De dekking van het oorlogsrisico begint zodra de goederen aan boord van een zeeschip of luchtvaartuig zijn. De dekking eindigt zodra de goederen uit het zeeschip of het luchtvaartuig zijn gelost.

Keuze: All risks

De dekking all risks verzekert de goederen tegen schade, ongeacht hoe deze schade is ontstaan.

Keuze: Evenementen

De dekking evenementen verzekert de goederen tegen schade door een aantal, met name genoemde gebeurtenissen. Bijvoorbeeld omdat het voertuig een ongeval krijgt of in brand is geraakt.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan een aantal situaties die niet zijn verzekerd.

Gevolg- en bedrijfsschade

Schade die ontstaat omdat de goederen beschadigd zijn (de gevolgschade) is niet verzekerd. Ook de bedrijfsschade hierdoor is niet verzekerd.

Vertraging

Schade die veroorzaakt is door vertraging van het vervoer, is niet verzekerd.

(Inter-)nationale regels

Schade aan goederen waarin volgens nationale of internationale regels niet mag worden gehandeld, is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico hangt af van de waarde van de goederen en het soort goederen. De hoogte van het eigen risico wordt in overleg met u vastgesteld.

Toeslag

Bij vervoer per schip geldt de premie alleen voor verzekerde goederen, die vervoerd worden door mechanisch voortgestuwde stalen schepen en geklasseerd in de hoogste klasse van een classificatiebureau, bijvoorbeeld Bureau Veritas.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt vanaf de plaats van afzending tot de plaats van bestemming en wordt in de polis vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering moet u ons eerlijke en volledige informatie geven over het te verzekeren risico. Verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Als u schade heeft, moet u dit binnen 3 dagen melden en alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van de schade te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Dit kan via een automatische incasso of u maakt het bedrag aan ons over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering gaat in op het moment dat de goederen voor vervoer worden opgenomen vanaf de plek in het pakhuis of opslagplaats in de plaats van afzending. De verzekering eindigt op het moment dat de goederen zijn neergezet op de plek in het pakhuis of opslagplaats in de plaats van aankomst.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit is een verzekering voor een eenmalige zending. De verzekering eindigt automatisch en kan niet opgezegd worden.