Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de goederentransportverzekering verzekert u de volledige waarde van de goederen tijdens het transport. Dit kan voor een eenmalig transport maar, ook op doorlopende basis.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat een overzicht van de dekkingen die verzekerd kunnen worden.

Schade aan zaken

Schade aan de goederen is verzekerd, afhankelijk van de gekozen dekking.

Extra vergoedingen

Eventuele bijdrage in averij grosse is meeverzekerd. Tot een maximum van € 25.000 zijn ook meeverzekerd de bereddingskosten en opruimingskosten.

Keuze: oorlogs- en stakersrisico

De dekking oorlogs- en stakersrisico verzekert de goederen voor schade die ontstaat door oorlog of door een staking.

Extra informatie

De dekking van het oorlogsrisico begint zodra de goederen aan boord van een zeeschip of luchtvaartuig zijn. De dekking eindigt zodra de goederen uit het zeeschip of het luchtvaartuig zijn gelost.

Keuze: All risks

De dekking all risks verzekert de goederen tegen schade, ongeacht hoe deze schade is ontstaan.

Keuze: Evenementen

De dekking evenementen verzekert de goederen tegen schade door een aantal, met name genoemde gebeurtenissen. Bijvoorbeeld omdat het voertuig een ongeval krijgt of in brand is geraakt.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan een aantal situaties die niet zijn verzekerd.

Gevolg- en bedrijfsschade

Schade die ontstaat doordat de goederen beschadigd zijn (de gevolgschade) is niet verzekerd. Ook de bedrijfsschade hierdoor is niet verzekerd.

Vertraging

Schade die veroorzaakt is door vertraging van het vervoer, is niet verzekerd.

(Inter)nationale regels

Schade aan goederen waarin volgens nationale of internationale regels niet mag worden gehandeld, is niet verzekerd.

Schade door gewichtsverlies

Schade of verlies door gewichtsverschillen, indroging, verdamping en dergelijke is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico hangt af van de waarde van de goederen en het soort goederen. De hoogte van het eigen risico stellen wij in overleg met u vast.

Toeslag

Standaard gelden er geen toeslagen. Als dit anders is, dan vertellen wij dit aan u.

Waar ben ik gedekt?

De goederen zijn verzekerd tijdens de reis en in het dekkingsgebied die wij met u hebben afgesproken. Het dekkingsgebied vermelden wij op de polis.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering moet u ons eerlijke en volledige informatie geven over het te verzekeren risico. Verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Als u schade heeft, moet u dit binnen 3 dagen melden en alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van de schade te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Dit kan via een automatische incasso of u maakt het bedrag aan ons over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De transportverzekering begint op de ingangsdatum die op het polisblad staat. De doorlopende goederentransportverzekering loopt door totdat u of wij de verzekering opzeggen. De aflopende goederentransportverzekering geldt voor een eenmalig transport en eindigt op het moment dat de goederen zijn neergezet op de plek van bestemming.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de eerste contracttermijn kunt u de verzekering per contractvervaldatum opzeggen. De opzegtermijn is 2 maanden. Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. U moet de verzekering schriftelijk opzeggen. 

Extra informatie

Als wij na de eerste contracttermijn nieuwe afspraken met u hebben gemaakt kan de verzekering alleen per contractvervaldatum opgezegd worden. De aflopende goederentransportverzekering eindigt automatisch nadat de goederen op de plek van bestemming zijn aangekomen.