Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze Logistieke Diensten Pakketpolis wordt uw aansprakelijkheid als logistiek dienstverlener verzekerd. In dit pakket kunt u kiezen uit verschillende dekkingen die op elkaar aansluiten: Aansprakelijkheid voor Logistieke diensten, Transportaansprakelijkheid, Container-/traileraansprakelijkheid en Documentenaansprakelijkheid.

Wat is verzekerd?

Hieronder een overzicht van de dekkingen die verzekerd kunnen worden en het verzekerd bedrag.

Verzekerd bedrag

In onderstaande keuzemogelijkheden vermelden wij per dekking de maximale schadevergoeding.

Keuze: Aansprakelijkheid voor Logisitieke diensten

Tijdens het uitvoeren van logistieke diensten voor anderen kan er schade ontstaan. Deze dekking verzekert uw aansprakelijkheid in verband met het uitvoeren van logistieke diensten. Bijvoorbeeld inslag, opslag, uitslag, voorraadbeheer, orderbehandeling, orderverzameling, verzendklaar maken, facturering, assemblage en etikettering.

Extra informatie

De vergoeding is maximaal het bedrag dat is vermeld in de leveringscondities die van toepassing zijn, met een maximum van € 2.500.000 per gebeurtenis.

Keuze: Transportaansprakelijkheid

Tijdens het vervoeren van goederen voor anderen kan er schade ontstaan. Deze dekking verzekert u voor aansprakelijkheid bij schade aan de door u vervoerde goederen.

Extra informatie

De vergoeding is maximaal het bedrag dat is vermeld in de leveringscondities die van toepassing zijn, met een maximum van € 2.500.000 per gebeurtenis.

Keuze: Container-/traileraansprakelijkheid

Voor het uitvoeren van transportwerkzaamheden kunt u gebruik maken van objecten van anderen. U gebruikt ze op basis van een mondelinge of schriftelijke overeenkomst. Met deze dekking verzekert u het risico van schade aan de objecten die u van anderen in gebruik heeft.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag moet minimaal de waarde zijn van het duurste object dat u in gebruik heeft.

Keuze: Documentenaansprakelijkheid

Maakt u douanedocumenten op voor opdrachtgevers voor de aangifte van vervoer of opslag? Dan kan er bij de aangifte wel eens iets misgaan, waardoor u door de douaneautoriteiten of de belastingdienst kan worden aangesproken voor belastingen, accijnzen of andere kosten. Met deze dekking kunt u zich hiervoor verzekeren.

Extra informatie

Afhankelijk van de te verzekeren douanewaarde kan een verzekerd bedrag per document gekozen worden. De waarde van het document wordt bepaald op basis van de rechten, heffingen, belastingen en/of accijnzen die op het betreffende document betrekking hebben; de waarde van de goederen zelf is hier niet van belang.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan een aantal situaties die niet zijn verzekerd.

Ongeschikte vervoermiddelen

Schade door het gebruik van niet voor het vervoer geschikte vervoermiddelen, is niet verzekerd.

Gevolgschade

Schade door het niet kunnen gebruiken van het verzekerd object, keren wij niet uit.

Branchevoorwaarden

Een hogere aansprakelijkheid dan de aansprakelijkheid die volgt uit de branchevoorwaarden is niet verzekerd. Tenzij deze hogere aansprakelijkheid nadrukkelijk is meeverzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Per verzekerde dekking gelden er eigen risico's. Deze worden in overleg met u vastgesteld.

Bekendheid met werkafspraken

Zijn uw werkafspraken gebaseerd op een overeenkomst die niet afwijkt van de standaard branchevoorwaarden? Zoals AVC, CMR, FENEX, LSV 2014, sVa-PD of TLN-PD 2000. Dan zijn deze voorwaarden bij ons bekend en geaccepteerd. Als uw werkafspraken (deels) afwijken van de standaard branchevoorwaarden dan moet u dit bij ons melden.

Extra informatie

Zijn uw werkafspraken niet bij ons bekend? Dan vergoeden wij bij schade ten hoogste het bedrag volgens de in uw branche gebruikelijke branchevoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering voor de dekkingen Logistieke Diensten en Documentenaansprakelijkheid is geldig in de hele wereld. De verzekering voor de dekkingen Transportaansprakelijkheid en Container-/traileraansprakelijkheid is geldig in Europa inclusief het Aziatische deel van Turkije, Israël, Tunesië en Marokko.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering moet u ons eerlijke en volledige informatie geven over het te verzekeren risico. Verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Als u schade heeft, moet u dit binnen 3 dagen melden en alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van de schade te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Dit kan via een automatische incasso of u maakt het bedrag aan ons over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op het polisblad staat. De verzekering loopt door totdat u of wij de verzekering opzeggen.

                                                            

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de eerste contracttermijn kunt u de verzekering per contractvervaldatum opzeggen. De opzegtermijn is 2 maanden. Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. U moet de verzekering schriftelijk opzeggen.                       

Extra informatie

Als wij na de eerste contracttermijn nieuwe afspraken met u hebben gemaakt kan de verzekering alleen per contractvervaldatum opgezegd worden.