Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp bij een onverwacht geschil. Deze hulp wordt gegeven door TVM rechtshulp. Ook de proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen worden vergoed.

Wat is verzekerd?

Hieronder een overzicht van de dekkingen die verzekerd kunnen worden en het verzekerd bedrag.

Verzekerd bedrag

Juristen van TVM rechtshulp B.V. verlenen de juridische bijstand. Kosten van eventuele externe deskundigen en proceskosten worden tot maximaal € 25.000 betaald.

Rechtsbijstand bedrijf

Juristen van TVM rechtshulp B.V. verlenen juridische bijstand bij geschillen die tijdens de looptijd van de verzekering ontstaan. Het geschil moet te maken hebben met de uitoefening van uw bedrijf.

Extra informatie

Soms wordt een advocaat ingeschakeld. Bijvoorbeeld als de tegenpartij ook bij TVM is verzekerd. Of als het verplicht is om bijgestaan te worden door een adcocaat. TVM rechtshulp beslist hierover.

Incassobijstand

Met incassobijstand krijgt u ondersteuning bij het incasseren van uw vorderingen als uw debiteur, na uw aanmaning, niet betaalt.

Keuze: Plusdekking

Met de Plusdekking breidt u de dekking Rechtsbijstand bedrijf uit. De maximale vergoeding voor kosten van externe deskundigen en proceskosten wordt verhoogd naar € 50.000. Het eigen risico op advocaatkosten wordt verlaagd naar 5%. U krijgt telefonisch advies over juridische onderwerpen die verband houden met uw bedrijfsvoering.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan een aantal situaties die niet zijn verzekerd.

Geschillen over belastingen

Geschillen over belastingen zijn niet verzekerd. Hieronder vallen ook heffingen, retributies, leges, invoerrechten en accijnzen.

(Verkeer-)boetes

Geschillen over (verkeer-)boetes zijn niet verzekerd.

Faillissement

Geschillen die te maken hebben met verweer tegen, of een aanvraag tot, faillissement of surséance van betaling zijn niet verzekerd. Hieronder vallen ook geschillen die te maken hebben met de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA).

Subsidies

Geschillen over geldelijke bijdragen van de overheid, zoals subsidies, zijn niet verzekerd.

Bekend geschil

Als de behoefte aan rechtsbijstand is ontstaan uit een gebeurtenis die bij het afsluiten van de verzekering bij u bekend was, is dit niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van 10% van de advocaatkosten. Als u er voor kiest om de Plusdekking af te sluiten wordt dit percentage verlaagd naar 5%.

Waarborgsom

Als een buitenlandse overheidsinstantie bij een strafzaak een waarborgsom verlangt, wordt dit tot maximaal € 50.000 betaald. U dient deze borg binnen één jaar terug te betalen.

Minimum belang

TVM rechtshulp B.V. biedt geen hulp als er voor uw geschil een minimumbelang geldt en dit minimumbelang niet gehaald wordt. Een belang is het bedrag in geld waarover het geschil gaat. Het minimumbelang is € 400. Dit minimumbelang geldt niet voor verkeers- en strafzaken.

Vrije advocaatkeuze

Bij een gerechtelijke of administratieve procedure waarvoor geen verplichte inschakeling van een advocaat geldt, behandelt TVM rechtshulp uw zaak. Wilt u toch een eigen advocaat? Dan vergoeden we na aftrek van 10% eigen risico, maximaal € 5.000 van de kosten.

Extra informatie

Het inschakelen van een eigen advocaat moet altijd via TVM rechtshulp gebeuren.

Waar ben ik gedekt?

Rechtsbijstand wordt verleend in Nederland, Duitsland, België of Luxemburg. Om verzekerd te zijn moet het recht van het betreffende land gelden, de rechter bevoegd zijn en de procedure in één van deze landen gevoerd worden. Incassobijstand wordt alleen verleend in Nederland en de debiteur moet in Nederland gevestigd zijn.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering moet u ons eerlijke en volledige informatie geven over het te verzekeren risico. Verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Als u schade heeft, moet u dit binnen 3 dagen melden en alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van de schade te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Dit kan via een automatische incasso of u maakt het bedrag aan ons over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De dekking begint op de ingangsdatum. Deze datum staat op het polisblad. De dekking eindigt op de contractvervaldatum. Maar alleen als de verzekering wordt opgezegd. Dat kunt u doen, maar wij ook. U bent dan na deze datum niet meer verzekerd. Er is dan geen dekking meer voor schade die na deze datum ontstaat. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Opzeggen kan per brief of e-mail. Deze kunt u aan ons sturen. Heeft u via een tussenpersoon de verzekering afgesloten, dan kunt u de opzegging aan uw tussenpersoon sturen. De opzegtermijn is 2 maanden. Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De opzegtermijn is dan 1 maand.

Extra informatie

De dagelijkse opzegtermijn geldt niet, als wij in overleg met u nieuwe afspraken over de verzekering hebben gemaakt.