Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Transportaansprakelijkheidsverzekering wordt de aansprakelijkheid van de vervoerder voor schade aan de vervoerde lading verzekerd.

Wat is verzekerd?

Hieronder een overzicht van de dekkingen die verzekerd kunnen worden en het verzekerd bedrag.

Verzekerd bedrag

De vergoeding is maximaal het bedrag dat is vermeld in de leveringscondities die van toepassing zijn, met een maximum van € 2.500.000 per gebeurtenis.

Basisdekking Transportaansprakelijkheid

Verzekerd is de aansprakelijkheid van u als vervoerder voor geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging van goederen die u vervoert.

Limietdoorbreking CMR

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade op grond van artikel 29 CMR, veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen schuld van chauffeurs of andere ondergeschikten.

U moet wel medewerking verlenen om verklaring van Nederlands recht te vragen. Ook moet u aantonen dat u de moraliteit van de chauffeur of ondergeschikte heeft gecontroleerd.

Keuze: Uitbesteed vervoer

Verzekerd is de aansprakelijkheid van u als vervoerder voor geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging van goederen, waarvan u het vervoer heeft uitbesteed aan één of meer ondervervoerders. 

Keuze: Cabotage

Verzekerd is de aansprakelijkheid volgens de wet en regelgeving en/of vervoerscondities van het land waarin het vervoer gebeurt.

Keuze: Veevervoer

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan levende dieren.

Keuze: Aanvullende dekkingen

Voor tank-/bulkvervoer en koel-/vries- en thermosvervoer is in de basisdekkig de dekking beperkt tot schade door diefstal, brand, explosie en als gevolg van een ongeval met het vervoermiddel. U kunt een uitgebreide aanvullende dekking afsluiten, waarbij uw aansprakelijhkheid volledig verzekerd wordt.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan een aantal situaties die niet zijn verzekerd.

Ongeschikte vervoermiddelen

Schade door het gebruik van niet voor het vervoer geschikte vervoermiddelen, is niet verzekerd.

Limitering aansprakelijkheid.

Een hogere aansprakelijkheid dan de aansprakelijkheid die volgt uit de leveringscondities is niet verzekerd. Tenzij deze hogere aansprakelijkheid nadrukkelijk is meeverzekerd.

Uitbesteed vervoer bij cabotage

Bij de aanvullende dekking voor cabotage is uitbesteed vervoer niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Bij elke schade wordt een eigen risico ingehouden. Deze is afhankelijk van het soort vervoer.

Diefstalpreventie

Om diefstal van lading te voorkomen moeten er preventieve maatregelen genomen worden. Welke maatregelen dit zijn is afhankelijk van het soort goederen dat u vervoert. Als u - of de ondervervoerder - niet aan de beveiligingseisen voldoet, geldt er een extra eigen risico bij diefstal van de gehele lading.

Ondervervoerders

De dekking voor uitbesteed vervoer geldt alleen als u niet met de ondervervoerder afspreekt dat hij op uw polis is meeverzekerd. U mag niet afspreken dat de aansprakelijkheid van de ondervervoerder lager is dan de geldende vervoerscondities. Voordat u de lading uitbesteedt controleert u of de ondervervoerder aan de beveiligingseisen voldoet.

Cybercriminaliteit

Voor schade als gevolg van cybercriminaliteit geldt een maximale schadevergoeding van € 100.000 per gebeurtenis en € 200.000 per verzekeringsjaar. 

Extra informatie

Dit is van toepassing op de dekking "Basis transportaansprakelijkheid" 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering is geldig in Europa inclusief het Aziatische deel van Turkije, Israël, Tunesië en Marokko.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering moet u ons eerlijke en volledige informatie geven over het te verzekeren risico. Verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Als u schade heeft, moet u dit binnen 3 dagen melden en alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van de schade te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Dit kan via een automatische incasso of u maakt het bedrag aan ons over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De dekking begint op de ingangsdatum. Deze datum staat op het polisblad. De dekking eindigt op de contractvervaldatum. Maar alleen als de verzekering wordt opgezegd. Dat kunt u doen, maar wij ook. U bent dan na deze datum niet meer verzekerd. Er is dan geen dekking meer voor schade die na deze datum ontstaat.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Opzeggen kan per brief of e-mail. Deze kunt u aan ons sturen. Heeft u via een tussenpersoon de verzekering afgesloten, dan kunt u de opzegging aan uw tussenpersoon sturen. De opzegtermijn is 2 maanden. Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De opzegtermijn is dan 1 maand.

Extra informatie

De dagelijkse opzegtermijn geldt niet, als wij in overleg met u nieuwe afspraken over de verzekering hebben gemaakt.