Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Kan een medewerker door ziekte of een ongeval niet werken? Dan moet de werkgever het loon doorbetalen. Deze verzekering vergoedt dit met een maximum van 104 weken. U kiest zelf of wij alle loonkosten vergoeden of maar een deel door een dekkingspercentage te kiezen. De verzekering wordt door de werkgever afgesloten.

Extra informatie

U kunt kiezen om alleen het 1ste ziektejaar te verzekeren of het 1ste en 2de ziektejaar. De dekkingspercentages waar u uit kunt kiezen zijn: 70%, 100% en 120%.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is de loondoorbetalingsverplichting volgens de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen, bij arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers.

Keuze: vergoeding werkgeverlasten

Als u werkgeverslasten meeverzekerd, vergoeden wij ook een deel van de andere kosten die voor rekening komen van de werkgever en die doorlopen bij arbeidsongeschiktheid van een medewerker. Zoals de premies voor de werknemersverzekeringen en de vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet.

Keuze: verzuimbegeleiding

U krijgt begeleiding bij arbeidsongeschiktheid van een medewerker. Deze dekking valt onder de module Verzuimbegeleiding en -advies.

Extra informatie

U moet voldoen aan de Wet verbetering poortwachter: de werkgever en arbeidsongeschikte medewerker zorgen er samen voor dat de medewerker zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk kan. De werkgever heeft een actieve rol bij de re-integratie. Ook de medewerker is verplicht om mee te werken.

Keuze: re-integratie

U krijgt ondersteuning en advies over preventie, verzuim en re-integratie. Wij bieden hulp bij het beperken van de verzuimduur en het re-integreren van arbeidsongeschikte medewerkers.

Extra informatie

U krijgt advies over de te nemen acties, de uit te voeren interventies en financiering van interventies. Deze dekking valt onder de MedewerkerTotaal, module Verzuimbegeleiding en -advies.

Speciaal kenmerk

Als u een Verzuimverzekering afsluit, is verzuimrechtsbijstand gratis meeverzekerd. U krijgt bijstand bij het verhalen van het nettoloon en kosten van re-integratie als iemand anders aansprakelijk is voor de arbeidsongeschiktheid van uw medewerker.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan een aantal situaties die niet zijn verzekerd.

Al arbeidsongeschikt?

Als de medewerker al arbeidsongeschikt is bij indiensttreding of op het moment dat de verzekering ingaat.

WIA / WAO

U krijgt geen uitkering als de medewerker 80% of meer arbeidsongeschikt is en daardoor recht heeft op een uitkering volgens de WIA of WAO.

Geneeskundig onderzoek

U krijgt geen uitkering als de medewerker niet meewerkt aan geneeskundig onderzoek.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico-periode in werkdagen. U bepaalt zelf hoe lang deze periode is. In deze periode krijgt u geen vergoeding voor het doorbetalen van loon van arbeidsongeschikte medewerkers.

Extra informatie

U kunt kiezen uit 10, 20, 30, 65, 130 en 260 dagen.

Duur uitkering

Hoe lang wij uitkeren hangt af van of u het eerste en het tweede ziektejaar heeft verzekerd. Heeft u alleen het eerste jaar verzekerd, dan keren we maximaal 52 weken uit. Heeft u het eerste en tweede jaar verzekerd, dan keren we maximaal 104 weken uit.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd. Voor Hulpverlening bij ziekte of ongeval in het buitenland is het dekkingsgebied Europa, inclusief het Aziatische deel van Turkije, Israel, Tunesië en Marokko.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voor deze verzekering moet u een contract hebben met een geregistreerde bedrijfsarts of arbodienst. U moet al uw werknemers verzekeren. U moet u houden aan de Wet verbetering poortwachter. Geef ziekmeldingen of betermeldingen zo snel mogelijk aan ons en de arbodienst door.

Gezondheid

Wij vragen voor deze verzekering geen medische informatie op van uw medewerkers.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Dit kan via een automatische incasso of u maakt het bedrag aan ons over.

Premie

De premie is een percentage van de totale brutoloonsom van uw medewerkers. De hoogte van het percentage hangt af van de verzuimpercentages over de afgelopen jaren en van de gekozen dekking en eigen risico.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op het polisblad staat. De verzekering loopt door totdat u of wij de verzekering opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de eerste contracttermijn kunt u de verzekering per contractvervaldatum opzeggen. De opzegtermijn is 2 maanden. Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. U moet de verzekering schriftelijk opzeggen.

Extra informatie

Als wij na de eerste contracttermijn nieuwe afspraken met u hebben gemaakt kan de verzekering alleen per contractvervaldatum opgezegd worden.