Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Vrachtautopakketverzekering wordt de schade vergoed die u met uw vrachtauto aan iemand anders toebrengt. Ook kunt u er voor kiezen om schade aan de vrachtauto zelf te verzekeren.

Extra informatie

Ook kunt u een dekking voor bijvoorbeeld Ongevallen inzittenden, Schade inzittenden en Rechtsbijstand afsluiten.

Wat is verzekerd?

Hieronder een overzicht van de dekkingen die verzekerd kunnen worden.

Aansprakelijkheid (WA)

Met deze dekking is schade die u met uw vrachtauto veroorzaakt aan anderen, andermans auto of spullen verzekerd, als u daarvoor aansprakelijk bent. U bent wettelijk verplicht om een WA-verzekering af te sluiten.

Extra informatie

Ook verzekerd is de hulpverlening bij ziekte of ongeval in het buitenland van de chauffeur. Bijvoorbeeld de kosten van ziekenvervoer, extra reis- en verblijfskosten of vervoerskosten van het stoffelijk overschot.

Keuze: beperkt Casco

Schade aan de eigen vrachtauto door bijvoorbeeld brand, explosie, kortsluiting, overstroming, hagel, diefstal, botsing met dieren, vandalisme en ruitschade is verzekerd. Aanrijdingsschade aan uw vrachtauto, die door uzelf is veroozaakt, is niet verzekerd. De schadevergoeding is op basis van de dagwaarde van uw vrachtauto.

Keuze: volledig Casco

Schade aan uw eigen vrachtauto door bijvoorbeeld brand, explosie, kortsluiting, overstroming, hagel, diefstal, botsing met dieren, vandalisme en ruitschade is verzekerd. Aanrijdingsschade die door uzelf is veroorzaakt is ook verzekerd. De schadevergoeding is op basis van de dagwaarde van uw vrachtauto.

Keuze: laad- losmaterieel

Schade aan laad-/losmaterieel is verzekerd als deze aan ons is opgegeven en is meegenomen in de verzekerde waarde van de vrachtauto.

Auto-electronica

Schade aan vast gemonteerde auto-elektronica is meeverzekerd tot maximaal € 500.

Extra informatie

Dit betreft o.a. de autoradio, autotelefoon en ingebouwde navigatieapparatuur.

Keuze: aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen

Ontstaat er schade aan anderen door het vervoer van gevaarlijke stoffen? Dan is dat verzekerd.

Extra informatie

De aansprakelijkheid voor schade door of met gevaarlijke stoffen is gebaseerd op het risicoprincipe. Het vervoeren van gevaarlijke stoffen is al voldoende voor aansprakelijkheid. Zelfs wanneer pas bij schade blijkt, dat er vermoedelijk gevaarlijke stoffen in het spel zijn.

Keuze: aansprakelijkheid werkrisico

U bent verzekerd als u aansprakelijk bent voor schade aan anderen, met het aan de vrachtauto gekoppelde laad-/los- of werkmaterieel. Verzekerd is schade tijdens het gebruik of door de lading die wordt getakeld of vervoerd.

Keuze: ongevallen inzittenden

Met deze dekking heeft u voor de inzittenden van de vrachtauto een ongevallenverzekering. Verzekerd is overlijden of blijvende invaliditeit van de inzittenden als gevolg van een ongeval met de verzekerde vrachtauto.

Extra informatie

Voor de verzekerde som kan gekozen worden uit vaste combinaties bij overlijden en blijvende invaliditeit. Dit varieert van € 5.000 / € 15.000 tot € 25.000 / € 50.000 per inzittende.

Keuze: schadeverzekering inzittenden

Met deze dekking heeft u een verzekering die de schade aan de inzittenden van de vrachtauto door een verkeersongeval vergoedt. Dit geldt voor schade door letsel of overlijden en schade aan de persoonlijke spullen. De werkelijk vastgestelde schade wordt vergoed, in plaats van een vooraf vastgesteld bedrag zoals bij de dekking Ongevallen inzittenden.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag is € 2.500.000 per gebeurtenis.

Keuze: rechtsbijstand

Met deze dekking krijgt u juridische hulp als u betrokken bent bij een aanrijding. U heeft ook recht op juridische hulp als u een conflict heeft over de aanschaf of het onderhoud van de vrachtauto.

Extra informatie

Kosten van rechtsbijstand door juridische medewerkers in dienst van TVM rechtshulp B.V. worden volledig vergoed. De kosten van externe deskundigen worden tot maximaal € 50.000 vergoed.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan een aantal situaties die niet zijn verzekerd.

Extra informatie

Is de schade niet verzekerd? Maar moeten wij het slachtoffer volgens de wet toch een schadevergoeding geven? Dan mogen wij dit bedrag van u terugvragen.

Geen geldig rijbewijs

Als er schade wordt veroorzaakt terwijl de bestuurder geen geldig rijbewijs bezit, is de schade niet verzekerd.

Extra informatie

Ook als de bestuurder de aanduiding ‘code 95’ niet op zijn rijbewijs heeft terwijl dit voor het vervoer wel noodzakelijk is, is de schade niet verzekerd.

Opzet, alcohol of drugs

Schade die het gevolg is van opzettelijk handelen of nalaten of bij gebruik van (te veel) alcohol of drugs, is niet verzekerd.

Deelname aan manifestaties

Schade ontstaan tijdens deelname aan manifestaties zoals carnavals- of andere feestelijke optochten is niet verzekerd.

Extra informatie

Onder feestelijke optochten verstaan wij onder andere kampioensoptochten, bloemencorso’s en rondritten met een feestelijk karakter.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor de verschillende dekkingen gelden verschillende eigen risico's. Het eigen risico geldt per gebeurtenis.

Extra informatie

Als bij een gebeurtenis meerdere vrachtauto's van u beschadigd raken, bijvoorbeeld bij brand, dan geldt maar één keer een eigen risico.

Beveiliging

Voor vrachtauto's die beperkt of volledig casco verzekerd worden, geldt een beveiligingsreglement.

Reparatie

Als de vrachtauto casco is verzekerd, mag u zonder onze toestemming vooraf, tot € 750 noodreparaties laten uitvoeren.

Schade aan de bestuurder

Schade aan de bestuurder van de vrachtauto is niet verzekerd onder de dekking Aansprakelijkheid (WA). Hiervoor kunt u bijvoorbeeld de dekking Schadeverzekering inzittenden of Ongevallen inzittenden afsluiten.

Vliegvelden

Voor schade ontstaan op luchthavens, in gebieden waar vliegtuigen mogen komen, wordt nooit meer vergoed dan de daarvoor geldende wettelijk minimaal voorgeschreven bedragen. Soms eisen luchthavens een hoger verzekerd bedrag. Als u op luchthavens rijdt, geef dit aan ons door. Het verzekerd bedrag kan aan de gewenste situatie aangepast worden.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen waar uw Internationale Motorrijtuigenverzekeringskaart geldig is. U krijgt deze bij uw polis.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering moet u ons eerlijke en volledige informatie geven over het te verzekeren risico. Verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Als u schade heeft, moet u dit binnen 3 dagen melden en alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van de schade te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Dit kan via een automatische incasso of u maakt het bedrag aan ons over.

Beloning bij geen schade

Als wij in een verzekeringsjaar geen schade hebben betaald, kunt u korting op de premie krijgen. Als wij wel een schade hebben betaald, kan de korting (gedeeltelijk) vervallen. De maximale korting is 50%.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De dekking begint op de ingangsdatum. Deze datum staat op het polisblad. De dekking eindigt op de contractvervaldatum. Maar alleen als de verzekering wordt opgezegd. Dat kunt u doen, maar wij ook. U bent dan na deze datum niet meer verzekerd. Er is dan geen dekking meer voor schade die na deze datum ontstaat.

Extra informatie

U bent wettelijk verplicht een WA-verzekering voor uw motorrijtuig te hebben. Ga niet onverzekerd rijden!

Hoe zeg ik mijn contract op?

Opzeggen kan per brief of e-mail. Deze kunt u aan ons sturen. Heeft u via een tussenpersoon de verzekering afgesloten, dan kunt u de opzegging aan uw tussenpersoon sturen. De opzegtermijn is 2 maanden. Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De opzegtermijn is dan 1 maand.

Extra informatie

De dagelijkse opzegtermijn geldt niet, als wij in overleg met u nieuwe afspraken over de verzekering hebben gemaakt.