Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Transportondernemers Vrachtautoverzekering wordt schade vergoed die u met uw vrachtauto aan iemand anders toebrengt. Ook kunt u er voor kiezen om schade aan de vrachtauto zelf te verzekeren.

Extra informatie

U kunt ook een dekking voor Ongevallen inzittenden, Schade inzittenden, Extra bedrijfskosten, Auto-elektronica, Chauffeursbagage, Rechtsbijstand en een Plus of Extra pakket afsluiten.

Wat is verzekerd?

Hieronder een overzicht van de dekkingen die verzekerd kunnen worden.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag voor de WA dekking is € 2.500.000 bij materiële schade en € 6.500.000 bij letselschade. Voor de cascodekking geldt dat u de cataloguswaarde van de vrachtwagen moet opgeven. Voor de overige dekkingen informeren wij u graag over de diverse keuzemogelijkheden in het verzekerd bedrag.

Aansprakelijkheid (WA)

Met deze dekking wordt schade die u met uw vrachtauto veroorzaakt aan anderen, andermans auto of spullen vergoed, als u daarvoor aansprakelijk bent. U bent wettelijk verplicht om een WA-verzekering af te sluiten. Ook verzekerd is de hulpverlening bij ziekte of ongeval in het buitenland van de chauffeur.

Extra informatie

Optioneel kunt u de aansprakelijkheid voor schade aan anderen met het aan de vrachtauto gekoppelde laad-/los- of werkmaterieel meeverzekeren. Verzekerd is schade tijdens het gebruik of door de lading die wordt getakeld of vervoerd. Ook kunt u er voor kiezen om schade aan anderen door het vervoer van gevaarlijke stoffen mee te verzekeren.

Keuze: Beperkt casco of Volledig casco

Op de beperkt casco dekking wordt schade door bijv. brand, explosie, diefstal, overstroming, hagel, vandalisme en ruitschade vergoed. Op de volledig casco dekking is ook de aanrijdingsschade die door uzelf is veroorzaakt verzekerd. Schade aan laad-/losmaterieel is verzekerd als dit is meegenomen in de waarde van de vrachtauto.

Extra informatie

U kunt er ook voor kiezen om alleen schade door brand of brand/diefstal te verzekeren.

Keuze: Ongevallen inzittenden (OI) of Schadeverzekering inzittenden (SVI)

Voor schade aan inzittenden van de vrachtwagen door een ongeval kunt u een OI of een SVI afsluiten. Bij de OI dekking wordt een vast bedrag uitgekeerd bij overlijden of blijvende invaliditeit. Bij de SVI dekking wordt de werkelijk vastgestelde schade uitgekeerd.

Keuze: Auto-elektronica en chauffeursbagage

U kunt schade aan de opgegeven auto-electronica meeverzekeren. Zoals audio-(visuele), telefoon- en/of navigatieapparatuur. Ook kunt u schade aan chauffeursbagage meeverzekeren. U heeft dan een dekking voor beschadiging of verlies van de persoonlijke eigendommen van de inzittenden.

Keuze: Extra bedrijfskosten en Rechtsbijstand

Met de dekking Extra bedrijfskosten krijgt u een vergoeding voor elke dag dat de vrachtauto niet gebruikt kan worden door een verzekerde gebeurtenis. De eerste 2 werkdagen worden niet vergoed. Met de dekking Rechtsbijstand krijgt u juridische hulp als u bij een aanrijding bent betrokken of als u een conflict heeft over de aanschaf of het onderhoud.

Keuze: Aanvullingen pakket Plus of Extra

U kunt kiezen om de Basisdekking uit te breiden met een aanvullend pakket: Plus of Extra. Deze uitbreidingen kennen een no-claimgarantie, vergoeden bergingskosten na pech, vergoeden schade aan andere eigen voertuigen, bieden een ruimere nieuwwaarderegeling en maximeren het eigen risico bij schade onder meerdere dekkingen (WA en Casco).

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan een aantal situaties die niet zijn verzekerd.

Extra informatie

Is de schade niet verzekerd? Maar moeten wij het slachtoffer volgens de wet toch een schadevergoeding geven? Dan mogen wij dit bedrag van u terugvragen.

Geen geldig rijbewijs

Als er schade wordt veroorzaakt terwijl de bestuurder geen geldig rijbewijs bezit, is de schade niet verzekerd.

Extra informatie

Ook als de bestuurder de aanduiding ‘code 95’ niet op zijn rijbewijs heeft terwijl dit voor het vervoer wel noodzakelijk is, is de schade niet verzekerd.

Opzet, alcohol of drugs

Schade die het gevolg is van opzettelijk handelen of nalaten of bij gebruik van (te veel) alcohol of drugs, is niet verzekerd.

Deelname aan manifestaties

Schade ontstaan tijdens deelname aan manifestaties zoals carnavals- of feestelijke optochten is niet verzekerd.

Extra informatie

Onder feestelijke optochten verstaan wij onder andere kampioensoptochten, bloemencorso’s en rondritten met een feestelijk karakter.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor de verschillende dekkingen gelden verschillende eigen risico's. Het eigen risico geldt per gebeurtenis.

Extra informatie

Als bij een gebeurtenis meerdere vrachtwagens van u beschadigd raken, bijvoorbeeld door brand, dan geldt maar één keer een eigen risico.

Beveiliging

Voor vrachtauto's die voor brand/diefstal, beperkt of volledig casco verzekerd worden, geldt een beveiligingsreglement.

Reparatie

Als de vrachtauto casco is verzekerd, mag u zonder onze toestemming vooraf, tot € 750 noodreparaties laten uitvoeren.

Schade aan de bestuurder

Schade aan de bestuurder van de vrachtauto is niet verzekerd onder de dekking Aansprakelijkheid (WA). Hiervoor kunt u bijvoorbeeld de dekking Schadeverzekering inzittenden of Ongevallen inzittenden afsluiten.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen waar uw Internationale Motorrijtuigenverzekeringskaart geldig is. U krijgt deze bij uw polis.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering moet u ons eerlijke en volledige informatie geven over het te verzekeren risico. Verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Als u schade heeft, moet u dit binnen 3 dagen melden en alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van de schade te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Dit kan via een automatische incasso of u maakt het bedrag aan ons over.

Extra informatie

Beloning bij geen schade:

Als wij in een verzekeringsjaar geen schade hebben betaald, kunt u korting op de premie krijgen. Als wij wel een schade hebben betaald, kan de korting (gedeeltelijk) vervallen. De maximale korting is 75%.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De dekking begint op de ingangsdatum. Deze datum staat op het polisblad. De dekking eindigt op de contractvervaldatum. Maar alleen als de verzekering wordt opgezegd. Dat kunt u doen, maar wij ook. U bent dan na deze datum niet meer verzekerd. Er is dan geen dekking meer voor schade die na deze datum ontstaat. 

Extra informatie

U bent wettelijk verplicht een WA-verzekering voor uw motorrijtuig te hebben. Ga niet onverzekerd rijden!

Hoe zeg ik mijn contract op?

Opzeggen kan per brief of e-mail. Deze kunt u aan ons sturen. Heeft u via een tussenpersoon de verzekering afgesloten, dan kunt u de opzegging aan uw tussenpersoon sturen. De opzegtermijn is 2 maanden. Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De opzegtermijn is dan 1 maand.

Extra informatie

De dagelijkse opzegtermijn geldt niet, als wij in overleg met u nieuwe afspraken over de verzekering hebben gemaakt.