Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een werkmaterieelverzekering kunt u uw werkmaterieel verzekeren, uiteenlopend van de opbouw van een vrachtwagen tot heftrucks en shovels. U kunt de aansprakelijkheid verzekeren, maar ook het werkmaterieel zelf.

Wat is verzekerd?

Hieronder een overzicht van de dekkingen die verzekerd kunnen worden.

Keuze: aansprakelijkheid (WA)

Schade die u met uw werkmaterieel veroorzaakt aan anderen of aan andermans auto of spullen is verzekerd. Dit is een verplichte verzekering voor zelfrijdend werkmaterieel.

Extra informatie

U bent ook verzekerd als u met het werkmaterieel schade toebrengt aan eigendommen van uzelf. Hiervoor geldt een maximum vergoeding van € 125.000.

Keuze: casco Standaard

Met deze dekking bent u verzekerd voor een groot aantal oorzaken die schade toebrengen aan het werkmaterieel, zoals schade door brand, diefstal, botsen, stoten, omslaan, van de weg of in het water terecht komen. U bent ook verzekerd voor schade door eigen gebrek. Het onderdeel dat het eigen gebrek veroorzaakt is echter niet verzekerd.

Extra informatie

Voor deze dekking mag het werkmaterieel niet ouder zijn dan acht jaar.

Keuze: casco Uitgebreid

Met deze dekking bent u verzekerd voor een groot aantal oorzaken die schade toebrengen aan het werkmaterieel, zoals schade door brand, diefstal, botsen, stoten, omslaan, van de weg of in het water terecht komen. U bent ook verzekerd voor schade door eigen gebrek. Het onderdeel dat het eigen gebrek veroorzaakt is ook verzekerd.

Extra informatie

Voor deze dekking mag het verzekerd object niet ouder zijn dan vijf jaar.

Keuze: Brand

Met deze dekking bent u verzekerd voor schade door brand, explosie, zelfontbranding, kortsluiting en blikseminslag aan/van het werkmaterieel.

Keuze: Brand en diefstal

Met deze dekking bent u verzekerd voor schade door brand, explosie, zelfontbranding, kortsluiting, blikseminslag, diefstal, (in)braak, joyriding en verduistering aan/van het werkmaterieel.

Keuze: Rechtsbijstand en Schade in-/opzittenden.

Met de dekking Rechtsbijstand krijgt u juridische hulp als u betrokken bent bij een aanrijding of als u een conflict heeft over aanschaf of onderhoud van het werkmaterieel. Met de dekking "Schade in-/opzittenden heeft u een verzekering die de schade aan de in- en opzittenden van het werkmaterieel door een (verkeers)ongeval vergoedt.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan een aantal situaties die niet zijn verzekerd.

Schade door wedstrijden en ander gebruik

Schade die ontstaat door het meedoen aan wedstrijden of door het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd is niet verzekerd.

Beperkt Casco

U kunt kiezen uit de dekkingen Casco standaard, Casco uitgebreid, Brand en Brand/diefstal als genoemd onder "Wat is verzekerd"

Vervangend werkmaterieel

Valt de schade aan uw werkmaterieel onder de dekking van deze verzekering? Dan loopt de dekking niet automatisch door als u vervangend materieel gebruikt. In overleg met ons kan dit verzekerd worden.

Schade aan lading

Schade aan de lading die het verzekerd object vervoerde of takelde, is niet verzekerd.

Verkeerde brandstof/olie

Schade door het tanken van verkeerde brandstof of het gebruiken van verkeerde olie, is niet verzekerd.

Onvoldoende zorg/onderhoud

Schade door onvoldoende zorg of onvoldoende onderhoud, is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor schade onder de dekking Aansprakelijkheid geldt een eigen risico van € 125. Voor schade onder de dekkingen Brand, Brand/diefstal, Casco standaard en Casco uitgebreid geldt een eigen risico van € 250.

Extra informatie

Voor schade aan ondergrondse zaken geldt een eigen risico van 10% van de schade met een minimum van € 1.000 en een maximum van € 5.000.

Afspraken

Om het risico van diefstal te beperken, zijn richtlijnen vastgesteld voor de beveiliging van te verzekeren werkmaterieel. Het niet nakomen van het beveiligingsvoorschrift heeft tot gevolg dat er in bepaalde gevallen een extra eigen risico in rekening wordt gebracht. De mate van beveiliging is afhankelijk van het soort werkmaterieel.

Waar ben ik gedekt?

Het standaard verzekeringsgebied is Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering moet u ons eerlijke en volledige informatie geven over het te verzekeren risico. Verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Als u schade heeft, moet u dit binnen 3 dagen melden en alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van de schade te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Dit kan via een automatische incasso of u maakt het bedrag aan ons over.

Beloning bij geen schade

Er is geen no-claim regeling van toepassing.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op het polisblad staat. De verzekering loopt door totdat u of wij de verzekering opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de eerste contracttermijn kunt u de verzekering per contractvervaldatum opzeggen. De opzegtermijn is 2 maanden. Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. U moet de verzekering schriftelijk opzeggen.

Extra informatie

Als wij na de eerste contracttermijn nieuwe afspraken met u hebben gemaakt kan de verzekering alleen per contractvervaldatum opgezegd worden.