Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de natura-uitvaartverzekering van Twenthe verzekert u een bedrag ("uitvaartkapitaal") en kunnen uitvaartkosten van u of andere door u verzekerde personen worden betaald. U bepaalt zelf welk bedrag u wilt verzekeren (of bijverzekeren als u al een andere voorziening heeft). U en/of uw nabestaanden kunnen ook bepalen wie te zijner tijd de uitvaart gaat verzorgen (vrije keuze van uitvaartverzorging).    

Extra informatie

De uitvaartkapitaalverzekering van Twenthe zorgt ervoor dat bij overlijden de nota van de uitvaartverzorger wordt betaald tot maximaal het verzekerde bedrag, eventueel vermeerderd met indexering. Twenthe betaalt het verzekerde bedrag direct aan de uitvaartverzorger in verband met de verzorgde uitvaart. Omdat het een natura-uitvaartverzekering betreft, ontvangen nabestaanden dus geen geld in handen. 

Wat is verzekerd?

U verzekert uitvaartkosten van uzelf, uw partner, kind(eren) of anderen. U verzekert een vast bedrag bij overlijden (zie ook de toelichting hierboven). Bij het afsluiten van de verzekering spreekt u af welk bedrag dit is. Dit bedrag kan hoger worden, bijv. door indexering of indien u het verzekerde bedrag heeft laten verhogen (d.m.v. bijverzekeren).

Extra informatie

De te verzekeren personen mogen op het moment van afsluiten niet ouder zijn dan 75 (premiebetaling) of 77 jaar (koopsomstorting).

Keuze uitvaartverzorger

U bent vrij in de keuze van uitvaartverzorging. De Twenthe-polis is daardoor uitstekend te combineren met andere polissen of een lidmaatschap van een uitvaartvereniging. Melding van sterfgevallen is dag en nacht mogelijk via telefoonnummer 053-4803543 en kunt u (en/of uw nabestaanden) eventueel ook assistentie vragen bij het vinden van een uitvaartverzorgingsbedrijf of uitvaartvereniging in uw regio.

Kinderen meeverzekerd

Kinderen tot 18 jaar zijn (na aanmelding) gratis meeverzekerd. Op 18-jarige leeftijd kunnen zij ook zonder gezondheidswaarborgen individueel verzekerd worden voor hetzelfde verzekerde bedrag als de hoogst verzekerde ouder. Overigens is het ook mogelijk om kinderen voor hun 18e jaar al individueel te verzekeren (met een eigen individuele premie en een eigen betalingsduur).

Overige kinderdekkingen

Ook voor levenloos geboren kinderen (20 weken en ouder) en kinderen die binnen 30 dagen na de geboorte zijn komen te overlijden zonder verzekerd te zijn geweest (niet aangemelde kinderen) is er dekking voor uitvaartkosten tot maximaal een bedrag van € 2.500,-. 

30-dagen-bedenktijd

Binnen 30 dagen na de eerste polisontvangst kunt u zonder opgave van reden de polis retourneren (advies: met ontvangstbevestiging retourneren). Reeds betaalde premie wordt aan u gerestitueerd. De gebruikelijke kosten (distributiekosten, advieskosten en poliskosten) blijven wel verschuldigd.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet of beperkt verzekerd bij fraude of als relevante informatie over gezondheid wordt verzwegen. Ook bij overlijden ten gevolge van zelfmoord (of een poging daartoe) binnen 2 jaar na de ingangsdatum van de verzekering wordt niet het volledige verzekerde bedrag uitgekeerd, maar uitsluitend de afkoopwaarde. 

Extra informatie

U vult een vragenlijst in voordat de verzekeringsaanvraag kan worden ingediend. Daarbij worden diverse vragen gesteld over uw gezondheid en/of personen waarvoor u een verzekering afsluit. Indien nodig kunnen aanvullende vragen worden gesteld. Als op basis van de verkregen informatie geen verzekeringsacceptatie mogelijk is of uitsluitend een acceptatie met aangepaste voorwaarden, ontvangt u bericht.

Beperkte uitkering in het eerste verzekeringsjaar voor oudere verzekerden

Indien een verzekerde op de ingangsdatum 66 jaar of ouder is en geen verzekering tegen koopsom heeft afgesloten, wordt bij overlijden binnen 1 jaar na de ingangsdatum maximaal een derde deel van het verzekerde bedrag uitgekeerd als aandeel in de uitvaartkosten.

Beperkte uitkering bij bijzondere omstandigheden

Ter bescherming van de rechten van alle polishouders en van de verzekeringsmaatschappij zelf zijn er soms bijzondere uitsluitingen/beperkingen van toepassing. In de volgende situaties wordt daarom slechts een afkoopwaarde uitgekeerd: oorlog, indiensttreding bij een vreemde krijgsmacht, terrorisme, aanslagen, molest, natuurrampen, atoomreacties en epidemieën. Zie hiervoor de polisvoorwaarden.

Waar moet ik op letten?

Uw uitvaartwensen kunnen veranderen. Controleer daarom regelmatig of u en/of overige door u verzekerde personen nog voldoende verzekerd zijn. Op de website (www.twenthe.nl) kunt u ter indicatie ook de uitvaartkosten-calculator invullen.
Op de website kunt u eventueel ook een adviesgesprek aanvragen of zelf een aanvullende
uitvaartverzekering afsluiten.

Stel anderen op de hoogte van uw verzekeringen

Laat uw naasten en nabestaanden niet in onzekerheid en stel 1 of meerdere personen op de hoogte van de door u gesloten verzekeringen. Indien u specifieke wensen heeft over hoe uw uitvaart er in de toekomst uit moet gaan zien, leg dan uw wensen vast in bijvoorbeeld een uitvaart-wensen-formulier. Op de website is zo'n formulier als download beschikbaar. 

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt werelddekking. Het verzekerde bedrag wordt bij overlijden uitgekeerd aan de uitvaartondernemer die de uitvaart heeft verzorgd (betaling uitvaartkosten) en na ontvangst van de benodigde documenten. Uitkering aan nabestaanden is ook mogelijk na overlegging van de benodigde documenten en verstrekking van een betalingsbewijs. Zie voor nadere informatie de polisvoorwaarden. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten, beantwoordt u een aantal vragen over o.a. uw gezondheid (en/of andere personen die u wenst te verzekeren). Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van de premie. Soms is het niet meer mogelijk een verzekering af te sluiten. NB: De verzekering heeft een minimale contractsduur van 1 jaar (zie de toelichting verderop). 

Wanneer en hoe betaal ik?

U beslist zelf hoe lang u premie betaalt. Afhankelijk van uw leeftijd zijn er verschillende betalingsduren mogelijk. Hoe langer deze periode, hoe lager de premie wordt. En andersom: hoe korter deze periode, hoe hoger de premie. Premiebetaling kan per maand, maar bij kwartaal-, halfjaar- of jaarbetaling krijgt u korting. Betalen kan via automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over (let op: duurder).

Premie

Premiebetaling is mogelijk gedurende 10, 15, 20, 25, 30 of 40 jaar. U kunt ook kiezen voor premiebetaling tot de 65-jarige leeftijd, tot en met de 80-jarige leeftijd of zolang u leeft (levenslang). De premies in één keer betalen kan ook. Dit noemen we een koopsom.

Indexering

Indien de indexeringsoptie op de polis van toepassing is (in principe is dit een standaard-optie, tenzij u aangeeft dat u geen indexering wenst), wordt het verzekerde bedrag (ongeacht uw gezondheidstoestand) periodiek (vaak jaarlijks) aangepast aan de gestegen kosten. Indexering vindt plaats op basis van het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI). Door indexering stijgt ook de premie.

Extra informatie

De indexeringspremie is altijd op basis van een levenslange betalingsduur en wordt per indexeringsmoment berekend op basis van de leeftijd van verzekerde. Omdat de uitvaartkosten regionaal verschillen kan indexering op basis van de CPI niet altijd
onderverzekering voorkomen. Niet indexeren is ook een optie: het verzekerde bedrag en de premie blijven dan ongewijzigd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je bent je hele leven verzekerd. Ook als je klaar bent met premie betalen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering laten stoppen. Hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de verzekeraar (zie hiervoor art. 6 van de polisvoorwaarden). Bij opzegging heeft uw polis mogelijk nog een waarde en kan hiervoor (na aftrek van kosten door de verzekeraar en voorzover is voldaan aan minimumeisen van art. 8 van de polisvoorwaarden) een premievrije waarde worden afgegeven (bij overlijden uit te keren).

Extra informatie

De hoogte van een premievrije waarde is o.a. afhankelijk van de leeftijd van verzekerde, betaalde premie, gemaakte (en nog toekomstige) kosten van de verzekeraar. Een premievrije waarde is op te vragen bij de verzekeraar. Afkoop is niet mogelijk (uitzondering: emigratie buiten de EU, zie art. 8 van de polisvoorwaarden). Voor meer informatie: tel. 053-4312732 of stuur een e-mail naar info@twenthe.nl.