Uitvaartverzekering Twenthe N.V.: Uitvaartkapitaalverzekering (geldig voor nieuwe polissen met een ingangsdatum vanaf 1 juli 2017) Wat is wel en niet gedekt door deze uitvaartverzekering in geld?

icon_wat-is-een

Wat is een uitvaartverzekering in geld?

Met de natura-uitvaartverzekering van Twenthe verzekert u een bedrag ("uitvaartkapitaal"). Met dit verzekerde bedrag worden uitvaartkosten van u of andere door u verzekerde personen betaald. U bepaalt zelf welk bedrag u wilt (bij)verzekeren en u heeft de vrije keuze van uitvaartverzorging.

Extra informatie

De uitvaartkapitaalverzekering zorgt ervoor dat bij overlijden de nota van de uitvaartverzorger wordt betaald tot maximaal het verzekerde bedrag, evt. vermeerderd met indexering. Twenthe betaalt het verzekerde bedrag direct aan de uitvaartverzorger. Omdat het een natura-uitvaartverzekering betreft, ontvangen de nabestaanden dus geen geld in handen.
icon_voor-wie

Voor wie?

U verzekert de uitvaart van uzelf en eventueel andere personen (bijv. uw partner en/of kinderen). De te verzekeren personen mogen op het moment van afsluiten niet ouder zijn dan 75 jaar (premiebetaling) of 77 jaar (koopsomstorting). Op de website vindt u meer informatie over onze verzekeringen.

Extra informatie

Kinderen tot 18 jaar zijn bij een gezinsverzekering gratis meeverzekerd. Op 18-jarige leeftijd kan het kind opnieuw verzekerd worden zonder gezondheidswaarborgen (voor hetzelfde verzekerde bedrag als de ouders). U kunt voor uw kind ook kiezen voor een individuele verzekering, d.w.z. een eigen polis met een eigen betalingsduur.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

U verzekert een vast bedrag bij overlijden (zie ook de toelichting hierboven). Bij het afsluiten van de verzekering spreekt u af welk bedrag dit is. Dit bedrag kan hoger worden, bijvoorbeeld door indexering of indien u het verzekerde bedrag heeft laten verhogen (d.m.v. bijverzekeren).
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Twenthe keert niet uit bij fraude of als er informatie over de gezondheidstoestand wordt verzwegen. Bij zelfdoding binnen twee jaar na het afsluiten van de verzekering keert Twenthe uitsluitend de afkoopwaarde uit.

Extra informatie

Ter bescherming van de rechten van alle polishouders en de verzekeringsmaatschappij zijn er soms bijzondere uitsluitingen of beperkingen van toepassing. In de polisvoorwaarden kunt u nalezen wat er o.a. gebeurt in geval van oorlog, natuurrampen, atoomkernreacties, terrorisme en epidemieën.
icon_let-op

Let op

Uw uitvaartwensen kunnen veranderen. Controleer daarom regelmatig of u en/of overige door u verzekerde personen nog voldoende verzekerd zijn. Op de website (www.twenthe.nl) kunt u de uitvaartwaardemeter invullen.

Extra informatie

Op onze website kunt u eventueel ook een adviesgesprek aanvragen of zelf een aanvullende uitvaartverzekering afsluiten.
icon_speciaal

Extra: melding sterfgevallen

24-uurs bereikbaarheid bij sterfgevallen: via telefoonnummer 053-4803543 is het dag en nacht mogelijk om sterfgevallen te melden en/of een verwijzing te krijgen naar een uitvaartverzorgingsbedrijf of uitvaartvereniging in uw regio.

Extra informatie

Heeft u naast de uitvaartverzekering ook een lidmaatschap bij een uitvaartvereniging? Dan is het belangrijk dat dit wordt gemeld tijdens het telefoongesprek.
icon_medisch

Gezondheid

We stellen u een aantal vragen over uw gezondheid en/of die van personen waarvoor u een verzekering afsluit. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie en de voorwaarden van uw verzekering.

Extra informatie

U vult een vragenlijst over de gezondheid in alvorens de verzekeringsaanvraag bij de verzekeraar kan worden ingediend. Dit is de gezondheidsverklaring. Indien nodig kunnen aanvullende vragen worden gesteld. Als op basis van de verkregen informatie geen acceptatie mogelijk is of uitsluitend acceptatie met aangepaste voorwaarden, ontvangt u bericht.
icon_premie

Premie

U kiest zelf hoe lang u premie betaalt. Afhankelijk van uw leeftijd zijn er vaak verschillende betalingsduren mogelijk. Hoe langer deze periode is, hoe lager de premie wordt. En andersom: hoe korter deze periode is, hoe hoger de premie wordt.

Extra informatie

Premiebetaling is mogelijk gedurende 10, 15, 20, 25, 30 of 40 jaar. U kunt ook kiezen voor premiebetaling tot de 65-jarige leeftijd, tot en met de 80-jarige leeftijd of zolang u leeft (levenslang). De premies in één keer betalen kan ook. Dit noemen we een koopsom.
icon_stijging

Indexering

Indien de indexeringsoptie op de polis van toepassing is (is vaak standaard), wordt het verzekerde bedrag periodiek (vaak jaarlijks) aangepast aan de gestegen kosten. Indexering vindt plaats o.b.v. het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI). Door indexering stijgt ook de premie.

Extra informatie

De indexeringspremie is altijd o.b.v. een levenslange betalingsduur en wordt per indexeringsmoment berekend o.b.v. de leeftijd van verzekerde. Omdat de uitvaartkosten regionaal verschillen kan indexering o.b.v. de CPI niet altijd onderverzekering voorkomen. Niet indexeren is ook een optie: het verzekerde bedrag en de premie blijven dan ongewijzigd.
icon_looptijd

Looptijd

U bent uw hele leven verzekerd. Ook als u klaar bent met premie betalen.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Voor het afsluiten van een nieuwe en/of aanvullende uitvaartpolis, dan wel het wijzigen van bestaande polissen, kunt u terecht op onze website of bij een van onze medewerkers. U kunt de verzekering ook stoppen. De polis moet dan wel minimaal 1 jaar van kracht zijn geweest.

Extra informatie

Bij opzeggen geldt een opzegtermijn van minimaal 2 maanden. Ook dienen de nog verschuldigde premies en kosten te zijn betaald. De polis heeft na het stoppen soms een waarde. Twenthe kan kosten in mindering brengen op deze waarde en een premievrije waarde bepalen (uit te keren bij overlijden). Afkoop is in principe niet mogelijk.