Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw boot. Het gaat om een pleziervaartuig zoals, een sloep, motorboot of zeilboot (geen woonschepen of bedrijfsvaartuigen). Naast een aansprakelijkheidsdekking kunt u zelf uw aanvullende dekkingen kiezen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw boot verzekerd is.

Aansprakelijkheid

Veroorzaakt u met uw boot schade aan iemand anders, of aan de spullen of boot van iemand anders? Dan bent u hiervoor aansprakelijk. U bent verzekerd tot 7,5 miljoen euro.

Keuze: schade aan je boot

Met de Basis Cascodekking is schade aan uw boot verzekerd. Uw inboedel is meeverzekerd tot 20% van de verzekerde som. Met de Uitgebreide Cascodekking schade aan uw boot verzekerd inclusief eigen gebrek en de gevolgschade. Uw inboedel is meeverzekerd tot 40% van de verzekerde som.

Keuze: (poging tot) inbraak en diefstal van je boot

Diefstal, inbraak of poging daartoe is verzekerd op zowel de Basis- als Uitgebreide Cascodekking. Bij diefstal krijgt u de dagwaarde van de boot, buitenboordmotor, volgboot en trailer vergoed. Bij de Uitgebreide Cascodekking krijgt u in de eerste 3 jaar de aanschafwaarde van de boot vergoed.

Extra informatie

Voor een sloep, volgboot, buitenboordmotor, trailer en inboedel gelden beveiligingseisen.

Keuze: inboedel

Spullen die gebruikt worden voor het huishouden aan boord zijn verzekerd. Zoals servies en beddengoed. De schade die we vergoeden, hangt af van hoe spullen zijn opgeborgen (in een gesloten ruimte). En of u een Basis Casco- of Uitgebreide Casco-dekking heeft.

Keuze: schade door brand of ontploffing

Schade door brand of een ontploffing is verzekerd.

Keuze: schade door natuur

Schade door hagel, blikseminslag en storm is verzekerd.

Keuze: volgboot en trailer

Een volgboot of boottrailer is verzekerd. Ze moeten dan wel op het polisblad staan.

Keuze: ongevallen opvarenden

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeluk van iemand op de boot keren we een vast bedrag uit.

Keuze: rechtsbijstand

U krijgt juridische hulp van MRT rechtsbijstand na een ongeluk. En ook bij conflicten over de aankoop en reparatie van uw boot.

Keuze: pechhulp

U kiest zelf of u pech op het water in Nederland meeverzekert.

Eigen gebrek

Zie hiervoor de polisvoorwaarden

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet, bewuste roekeloosheid, door misbruik van alcohol of drugs, snelheidswedstrijden of varen zonder geldig vaarbewijs. Ook keren wij niet uit bij schade door onvoldoende onderhoud.

Eigen gebrek

Zie hiervoor de polisvoorwaarden

Deelname aan wedstrijden

Deelname aan wedstrijden is niet verzekerd. Tenzij u dit met ons overeenkomt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent verplicht uw boot en de inboedel met zorg te behandelen. U moet maatregelen nemen om schade te beperken of te voorkomen, zoals: onderhoud en controle staat van de boot, diefstal of inbraak voorkomen, boot winterklaar maken en veilig varen.

Eigen risico

Het eigen risico staat op het polisblad. U kunt ook voor een vrijwillig eigen risico kiezen. In dat geval krijgt u korting op uw premie.

Beperkt verzekerd in aantal grote steden

De boot is in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht beperkt verzekerd. Binnen de stadsgrenzen is diefstal, inbraak of poging daartoe alleen verzekerd als het vaartuig in een bewaakte jachthaven ligt. Alleen bij de dekking Uitgebreid Casco is binnen de stadsgrenzen vandalisme verzekerd als de boot in een bewaakte jachthaven ligt.

Eigen gebrek

Zie hiervoor de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

U kunt kiezen voor verschillende vaargebieden in Nederland of Europa. Gaat u naar Spanje, Kroatië, Griekenland of Italië? Dan heeft u een internationaal verzekeringsbewijs of een buitenland-certificaat van ons nodig.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door..

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand en per kwartaal betaalt u een toeslag van 5%. En bij betaling per half jaar betaalt u een toeslag van 3%. Bij betaling per maand, kwartaal en half jaar wordt de premie automatisch geïncasseerd.

Beloning bij geen schade

Claimt u geen schade? Dan krijgt u maximaal 40% korting op uw premie.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.