Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die u met uw bromfiets, snorfiets, brommobiel of fiets met hulpmotor veroorzaakt. De Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw bromfiets verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Veroorzaakt u met uw voertuig schade aan iemand anders, of aan de spullen of motorvoertuig van iemand anders? Dan bent u hiervoor aansprakelijk. Daarom moet u volgens de wet een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Keuze: diefstal of total loss

Bij dekking Diefstal vergoeden wij bij een bromfiets of snorfiets als u 1e eigenaar bent: - de: aanschafwaarde, als het voertuig niet ouder is dan 12 maanden; - het verzekerd bedrag, als het voertuig ouder is dan 12 maanden. Beide vergoedingen worden vanaf de leeftijd van 13 maanden verminderd met 1,8% per maand. Dagwaarde bij niet 1e eigenaar.

Extra informatie

Bij de fiets met hulpmotor vergoeden wij de aanschafwaarde als u de eerste eigenaar bent en de fiets met hulpmotor nog geen 36 maanden oud is. Als de verzekering is gesloten bij een tweewielhandelaar dan ontvangt u een nieuwe fiets met hulpmotor van gelijke merk en type. U krijgt de dagwaarde als u niet de eerste eigenaar bent.

Keuze: schade door brand of natuur

Bij de dekking Diefstal vergoeden wij schade door hagel, storm, maar dan alleen door rondvliegende of vallende voorwerpen, en natuurgeweld (zoals een lawine en overstroming). Ook vergoeden wij schade door brand, kortsluiting, zelfontbranding en blikseminslag.

Keuze: schade aan je bromfiets

Bij de dekking Aanrijding is schade aan uw voertuig verzekerd. Bijvoorbeeld door storm als het voertuig omwaait, brand, overstroming, het van de weg raken of botsen. Daarnaast zijn uw helm en kleding, tot een maximum van € 350,- verzekerd als uw voertuig bij de schadeoorzaak betrokken is. 

Keuze: 3 jaar aanschafwaardegarantie en keuze voor Verhaalsrechtsbijstand

Bent u 1e eigenaar van een bromfiets of snorfiets  Dan kunt u kiezen voor een aanschafwaardegarantie van 36 maanden. Bij totaal verlies of diefstal vergoeden wij de aanschafwaarde als de bromfiets of snorfiets nog geen 36 maanden oud is. Na 36 maanden vergoeden wij de dagwaarde.

Extra informatie

Verhaalsrechtsbijstand. Met deze aanvullende verzekering wordt in het geval van een ongeluk de schade (voertuigschade, letselschade en bijkomende kosten en schade door ongeluk) verhaald op de tegenpartij, als deze daarvoor aansprakelijk is.

Keuze: Ongevallenverzekering voor opzittenden

Deze aanvullende verzekering biedt een eenmalige uitkering in geval van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. De verzekerde bedragen zijn:
Bij overlijden € 3.000,-
Bij blijvende invaliditeit maximaal € 30.000,-.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet, roekeloos gedrag, door het rijden zonder geldig rijbewijs of bromfietscertificaat, of (een poging tot) fraude. Maar ook als u het voertuig heeft opgevoerd of deelneemt aan wedstrijden, snelheidsritten of u onder invloed was van alcohol, drugs en/of medicijnen.

Extra informatie

Ook keren wij niet uit: bij schade door het tanken van verkeerde brandstof, als u langer dan zes maanden achter elkaar in het buitenland bent, bij slijtage, reparatie-, constructie- of materiaalfouten.

Diefstal

Bij dekking Diefstal is diefstal niet verzekerd van een bromfiets, snorfiets of fiets met hulpmotor als het standaard slot en een aanvullend slot niet gebruikt zijn. Standaard slot: een slot dat door de fabrikant is gemonteerd. Zie verder bij extra informatie.

Extra informatie

Aanvullend slot: is een ART goedgekeurd slot bij: - Bromfiets en snorfiets van categorie 3 of hoger. - Fiets met hulpmotor van categorie 2 of hoger. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Rijdt er iemand anders op uw voertuig, die jonger is dan 25 jaar? En staat hij niet als regelmatige bestuurder op het polisblad? Dan is de schade niet verzekerd.

Eigen risico

Bij de dekking Aansprakelijkheid is geen eigen risico van toepassing. Bij de dekkingen Diefstal en Aanrijding bedraagt het eigen risico bij de bromfiets en snorfiets per schadegebeurtenis  € 125,-. Dit eigen risico kunt u afkopen, of verhogen met een extra vrijwillig eigen risico van € 225,- per schadegebeurtenis. 

Extra informatie

Heeft u een fiets met hulpmotor? Dan heeft u een eigen risico van € 20,- per schadegebeurtenis. Bij een brommobiel is uw eigen risico € 300,-.Het eigen risico bij vervanging van een ruit is € 150,-. Bij een ruitreparatie is er geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Landen die op de Groene Kaart staan,voorzover de landen niet zijn doorgehaald.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand, kwartaal en half jaar wordt de premie automatisch geïncasseerd.

Beloning bij geen schade

U krijgt tot maximaal 75% korting op uw premie als u geen schade claimt. Voor een fiets met hulpmotor is de bonus/malusregeling niet van toepassing.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisbladstaat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.