Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw camper. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf uw aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw camper verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Veroorzaakt u met uw camper schade aan iemand anders, of aan de spullen of motorrijtuig van iemand anders? Dan bent u hiervoor aansprakelijk. Daarom moet u volgens de wet een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Hulpverlening na een ongeval

Kan de camper niet meer verder rijden? Of bent u niet meer in staat verder te rijden? In Nederland brengen wij u en de camper naar een plaats in Nederland. In het buitenland vergoeden wij de vervoerskosten naar de dichtstbijzijnde reparateur. Of de kosten van het vervoer na een plaats in Nederland.

Reparatie

U kiest zelf waar u uw camper laat repareren. Let op, u heeft voordeel als u naar een reparateur gaat die bij ons is aangesloten. Het eigen risico wordt dan verminderd met € 75,-. Bij een gespecialiseerd camper ruitherstelbedrijf wordt het eigen risico gehalveerd bij vervanging van een ruit.

Keuze: diefstal of total loss

Bij een WA Volledig Casco dekking met 3 of 5 jaar aanschafwaardegarantie vergoeden wij bij diefstal of total loss de aanschafwaarde tot € 100.000,- Daarna vergoeden wij de dagwaarde + 10%. Bij Gedeeltelijk Casco dekking vergoeden wij bij diefstal of total loss de dagwaarde +10%.

Extra informatie

Bij taxatie door een erkend taxateur vergoeden wij de getaxeerde waarde. De aanschafwaarde en de aankoopdatum moet u aantonen met een nota of een bankafschrift. De dagwaarde is het bedrag dat u bij totaal verlies of diefstal nodig heeft om de camper te kunnen vervangen door een exemplaar van dezelfde ouderdom en kwaliteit.

Keuze: schade door brand of natuur

Wij vergoeden schade door brand, diefstal, inbraak, storm, hagel en aantoonbare botsing met dieren. Dit valt onder de Gedeeltelijk Casco dekking.

Keuze: inboedel

Kiest u de dekking Inventaris? Dan is uw inventaris (spullen) die tijdens het kamperen wordt gebruikt en niet behoort tot de standaarduitrusting verzekerd. Hierbij kunt u denken aan bedden- en linnengoed, keukengerei, gasflessen, meubilair, fietsen, gereedschap.

Extra informatie

Onder inventaris vallen geen spullen die als reisbagage mee worden genomen. Denk aan kleding, (zonne)brillen en toiletartikelen. Ook betaalmiddelen en kostbare zaken zijn niet verzekerd.

Keuze: ruitschade

Wij vergoeden de kosten van reparatie of vervanging van de ruit als u naar een FOCWA en/of BOVAG ruitherstbedrijf gaat. Of als u naar een andere hersteller gaat die door ons is geselecteerd. Ruitschade valt onder de Gedeeltelijk Casco dekking.

Keuze: schade aan je camper

Schade aan uw eigen camper is verzekerd. Ook als u deze zelf heeft veroorzaakt. Schade aan uw eigen camper valt onder de Volledig Casco dekking.

Keuze: pechhulp

Heeft u een WA Volledig Casco dekking? Dan vergoeden wij bij pech langs de weg in het buitenland maximaal € 250,- per schadegebeurtenis.

Keuze: Verhaalsrechtsbijstand

Met deze dekking heeft u recht op juridische bijstand bij het verhalen van schade op derden. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan waardevermindering van de auto, maar ook aan schade aan de inzittenden, zoals smartengeld, letselschade, schade aan kleding en bagage en verlies van inkomen.

Keuze: Zekerheid voor inzittenden

Verzekerd is zaak- en personenschade van de volgende personen bij een ongeval:
de inzittenden van de camper; de verzekeringnemer en de inwonende gezinsleden, ook wanneer zij zich in een andere camper bevinden. Verzekerd bedrag is maximaal € 1.000.000,- per schadegebeurtenis. Verder vergoeden wij bj overlijden na een ongeval een bedrag van € 10.000,-.

Extra informatie

Van een ongeval is ook sprake als de inzittenden: in- of uit de camper stappen; de camper in- of uitladen; brandstof tanken; onderweg een (nood)reparatie aan de camper verrichten;
in de onmiddellijke nabijheid behulpzaam zijn of in de naaste omgeving daarvan hulp inroepen.

Wanneer keren wij niet uit?

  • Bij schade door opzet, bewust roekeloos gedrag, een bevingsschade, rijden zonder geldig rijbewijs of (een poging tot) fraude. Ook als u verkeerde brandstof tankt of u onder invloed reed van alcohol, drugs, medicijnen. En dat geldt ook voor schade ontstaan tijdens verhuur en vervoer tegen betaling.

Buitenland

Voor de dekking WA als de camper meer dan 6 maanden aangesloten buiten de Europese Unie is. Voor de dekkingen Gedeeltelijk en Volledig Casco als de camper meer dan 6 maanden aangesloten in het buitenland is.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

N.v.t.

Eigen risico

       

Bij de dekking Wettelijke Aansprakelijkheid: geen eigen risico.Bij Gedeeltelijk en Volledig Casco: Bij ruitschade: € 0,- bij reparatie; € 75,- bij vervanging ruit door ons geselecteerde ruithersteller; € 150,- bij vervanging ruit door FOCWA en/of BOVAG ruitherstelbedrijf. Zie vervolg bij Extra informatie

 

                                     

Extra informatie

Bij andere schade aan de camper: € 350,- bij reparatie; € 0,- door ons geselecteerde schadeherstelbedrijf; € 0,- bij total loss en diefstal van de gehele camper. Het eigen risico op de aanvullende dekking Inventaris bedraagt € 25,-.

Waar ben ik gedekt?

.U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijg u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand en per kwartaal betaalt u een toeslag van 5%. En bij betaling per half jaar betaalt u een toeslag van 3%. Bij betaling per maand, kwartaal en half jaar wordt de premie automatisch geïncasseerd.

Beloning bij geen schade

U krijgt maximaal 80% korting op uw premie als u geen schade claimt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.