Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. Bijvoorbeeld bij een ongeval, ziekte, overlijden, beschadiging of diefstal. De doorlopende reisverzekering loopt een jaar. Een reis mag maximaal 60 dagen achter elkaar duren. U heeft de mogelijkheid om de reisduur te verlengen tot 180 dagen.

Wat is verzekerd?

U bent standaard verzekerd voor: Hulpverlening van de ANWB Alarmcentrale en Onvoorziene Uitgaven. Calamiteit. Aansprakelijkheid voor schade aan het gehuurde vakantieverblijf tot maximaal € 1.100,-. U kunt zelf kiezen voor aanvullende dekkingen.

Extra informatie

Bij een ongeluk, ziekte of overlijden verleent de ANWB Alarmcentrale hulp. En regelt en verzorgt de noodzakelijke medische begeleiding tijdens de terugreis en geeft advies. Een calamiteit is een abnormale schadegebeurtenis veroorzaakt door bijvoorbeeld een ernstig vliegtuigongeval, molest zoals (burger)oorlog, opstand, oproer of terrorisme.

Keuze: medisch

Wij vergoeden de kosten van: (Tand)artsenbezoek, door (tand)arts voorgeschreven behandelingen, onderzoeken en medicijnen. Röntgenfoto’s, ziekenhuisopname en operatie. Wij adviseren u altijd eerst met de ANWB Alarmcentrale te overleggen.

Extra informatie

De dekking Medische kosten is een aanvullende dekking op uw ziektekostenverzekering. Uw zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten. Wij vergoeden het wettelijke eigen risico van uw zorgverzekering. Het door u gekozen vrijwillig eigen risico op uw zorgverzekering vergoeden wij niet.

Keuze: bagage

Bij Basis is het verzekerd bedrag per schadegebeurtenis max. € 2.000,-, met een standaard eigen risico van € 100,-. Deze kunt u verlagen tot € 50,-. Bij Uitgebreid is dit bedrag max. € 4.100,-, zonder eigen risico. U kunt wel kiezen voor een eigen risico van € 50,-. Als spullen ouder worden, worden ze vaak minder waard. Wij hanteren een afschrijvingslijst.

Een overzicht vind je hier.

Extra informatie

Bij de dekking Bagage kunt u bij Uitgebreid geld meeverzekeren.Bij diefstal van geld vergoeden wij per verzekerde per reis maximaal € 350,- en per reisgezelschap per reis maximaal € 600,-. Bij Uitgebreid kunt u een extra bedrag voor hobby-/sportuitrusting meeverzekeren. Per reisgezelschap per reis maximaal € 3.500,-.

Keuze: wintersport en bijzondere sporten

U bent verzekerd voor het beoefenen van wintersport en bijzondere sporten. Wij vergoeden o.a. de onvoorziene uitgaven, kosten skilessen en skipas voor de dagen dat u door ziekte, ongeval of aandoening er geen gebruik van kan maken.

Extra informatie

Ook vergoeden wij beschadigde, verloren of gestolen uitrusting en de huur van vervangende uitrusting. U bent alleen verzekerd voor de medische kosten als u de aanvullende dekking medische kosten heeft afgesloten.

Keuze: pech op reis

Bij pech of van buitenkomende schadegebeurtenis tijdens de reis met uw auto, motor, camper, caravan of vouwwagen krijgt u hulp van de ANWB Alarmcentrale.

Extra informatie

U krijgt hulp als uw motorvoertuig en/of aanhanger niet binnen twee werkdagen gerepareerd kan worden. Tevens worden loonkosten bij hulp langs de weg vergoed. En noodzakelijke kosten van transport en berging naar dichtstbijzijnde garage.

Keuze: ongevallen

Als u of de meeverzekerde personen als gevolg van een ongeval tijdens de reis komt te overlijden of blijvend invalide wordt keren wij een bedrag uit. Bij overlijden keren wij een vast bedrag uit. Bij blijvende invaliditeit keren wij uit op basis van een percentage van het verzekerde bedrag.

Extra informatie

Het percentage bij blijvende invaliditeit wordt vastgesteld door een medisch adviseur.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Heeft u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de kosten voor het annuleren van uw reis. Moet u uw reis tussentijds afbreken? Dan vergoeden wij de reisdagen waarvan u en uw reisgenoten geen gebruik meer van konden maken.

Extra informatie

U bent ook verzekerd voor het annuleren van een bezoek aan een concert of theatervoorstelling. Een overzicht van de dekkingen van de annuleringsverzekering vindt u op de verzekeringskaart die bij de Doorlopende Annuleringverzekering staat.

Reisadvies van de overheid

De reisverzekering biedt ook dekking voor reizen naar landen waarvoor door het Ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies is afgegeven.

Voor wie?

U kunt de doorlopende reisverzekering afsluiten voor uzelf, uw partner, en/of de ongehuwde kinderen die bij u of uw ex-partner wonen. Voor studie uitwonende kinderen als zij op het polisblad staan vermeld.

Keuze: Vervangend vervoer en verblijf

U heeft recht op vergoeding als het motorvoertuig, fiets, caravan, vouwwagen of tent
niet meer gebruikt kan worden door: een onvoorzien van buitenkomende schadegebeurtenis in de periode vanaf 30 dagen voor de start van de reis tot het einde van de reis; een mechanische storing in de periode vanaf twee dagen voor de start van de reis tot het einde van de reis.

Extra informatie

De kosten voor het huren van een vervangend motorvoertuig en/of vervangend verblijf voor maximaal 30 dagen worden vergoed.

Keuze: Reisrechtsbijstand

U bent verzekerd voor gebeurtenissen tijdens de reis. Verzekerd is: verhaalsrechtsbijstand (verhalen van schade door een ander aan u of uw spullen) , contractrechtsbijstand (geschillen mbt contracten ivm met de reis), strafrechtsbijstand (strafzaak tegen u aangespannen) en een waarborgsom (voorschieten van waarborgsom maximaal € 12.500,-).

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is schade ontstaan of verergerd door: - Opzet, roekeloos gedrag of grove schuld. - (Poging tot) fraude. - Molest, zoals een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. - Atoomkern-reacties, aardbeving of vulkanische uitbarsting.

Extra informatie

Bij schade als: - U onder invloed van alcohol, medicijnen, bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen verkeerde. - Het samenhangt met een misdrijf dat u pleegde.

Er gelden voorwaarden. We verwachten bijvoorbeeld dat u uw spullen goed opbergt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Kijk goed naar de verschillen tussen de varianten Basis en Uitgebreid.

Eigen risico

Eigen Risico Bagage
Dekking Basis: standaard € 100,- of keuze voor € 50,-. Dekking Uitgebreid: standaard € 0,- of keuze voor € 50,-.

Waar ben ik gedekt?

Bij de variant Basis bent u verzekerd in Europa (inclusief Rusland tot de Oeral en Kaukasus, IJsland, Madeira, Azoren, Canarische Eilanden en niet-Europese landen of delen van landen aan de Middellandse Zee). Kiest u voor de variant Uitgebreid dan kunt u kiezen tussen Europa- of Werelddekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken (goed op uw spullen passen). Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand en per kwartaal betaalt u een toeslag van 5%. En bij betaling per half jaar betaalt u een toeslag van 3%. Bij betaling per maand, kwartaal en half jaar wordt de premie automatisch geïncasseerd.

 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.