Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. Bijvoorbeeld bij een ongeval, ziekte, overlijden, beschadiging of diefstal. De doorlopende reisverzekering loopt een jaar. Een reis mag maximaal 60 dagen achter elkaar duren.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor: - Hulpverlening van de ANWB Alarmcentrale en Onvoorziene Uitgaven. - Bagage. - Medische kosten. Zie ook extra informatie.

Extra informatie

Hulpverlening van de ANWB Alarmcentrale en Onvoorziene uitgaven: Bij een ongeluk, ziekte of overlijden verleent de ANWB Alarmcentrale hulp. En regelt en verzorgt de noodzakelijke medische begeleiding tijdens de terugreis en geeft advies.

Medisch

Wij vergoeden de kosten van: (Tand)artsenbezoek, door (tand)arts voorgeschreven behandelingen, onderzoeken en medicijnen. Röntgenfoto’s, ziekenhuisopname en operatie. Wij adviseren u altijd eerst met de ANWB Alarmcentrale te overleggen.

Extra informatie

De dekking Medische kosten is een aanvullende dekking op uw ziektekostenverzekering. Uw zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten. Wij vergoeden het wettelijke eigen risico van uw zorgverzekering. Het door u gekozen vrijwillig eigen risico op uw zorgverzekering vergoeden wij niet.

Bagage

Uw bagage is verzekerd voor maximaal € 2.000,- per schadegebeurtenis.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Heeft u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de kosten voor het annuleren van uw reis. Moet u uw reis tussentijds afbreken? Dan vergoeden wij de reisdagen waarvan u en uw reisgenoten geen gebruik meer van konden maken.

Extra informatie

U bent ook verzekerd voor het annuleren van een bezoek aan een concert of theatervoorstelling. Een overzicht van de dekkingen van de annuleringsverzekering vindt u op de verzekeringskaart die bij de Doorlopende Annuleringverzekering staat.

Keuze: Werelddekking

U bent verzekerd in Europa. Aanvullend kunt u ook een werelddekking afsluiten.

Voor wie?

U kunt de doorlopende reisverzekering afsluiten voor uzelf, uw partner, en/of de ongehuwde kinderen die bij u of uw ex-partner wonen. Voor studie uitwonende kinderen als zij op het polisblad staan vermeld.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is schade ontstaan of verergerd door: - Opzet, roekeloos gedrag of grove schuld. - (Poging tot) fraude. - Molest, zoals een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. - Atoomkern-reacties, aardbeving of vulkanische uitbarsting.

Extra informatie

Bij schade als: - U onder invloed van alcohol, medicijnen, bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen verkeerde. - Het samenhangt met een misdrijf dat u pleegde.

Er gelden voorwaarden. We verwachten bijvoorbeeld dat u uw spullen goed opbergt.

Wintersport en bijzondere sporten

Pech op reis

Ongevallen

Reisadvies van de overheid

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis niet verzekerd.

Zakenreis

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Alleen bij de dekking Bagage bedraagt het eigen risico € 50,- per schadegebeurtenis..

Waar ben ik gedekt?

U verzekerd in Europa (inclusief Rusland tot de Oeral en Kaukasus, IJsland, Madeira, Azoren, Canarische Eilanden en niet-Europese landen of delen van landen aan de Middellandse Zee). Kiest u voor de Werelddekking? Dan bent u over de gehele wereld verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken (goed op uw spullen passen). Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar maand betaalt u een toeslag van 5%. Bij betaling per maand wordt de premie automatisch geïncasseerd.

 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.