Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Hiermee zijn de spullen in uw huis en in de bijgebouwen bij uw huis verzekerd. Het gaat om schade door onder andere: brand, inbraak, regen, hagel, sneeuw, storm en lekkage.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in het huis en de bijgebouwen die horen tot de particuliere huishouding en eigendom zijn van u. Onder inboedel in het huis en bijgebouwen verstaan wij niet: motorrijtuigen (anders dan bromfietsen en snorfietsen), caravans, aanhangwagens en vaartuigen, dieren en smartphones en tablets.

Verzekerd bedrag

Wanneer een schade aan uw spullen onder de dekking van deze verzekering valt garanderen wij dat u verzekerd bent tot maximaal € 125.000,-.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de beoordeling van onze expert? Dan kunt u zelf ook een expert inschakelen. Wij betalen hiervan de kosten, als deze redelijk zijn. De kosten van de samen benoemde derde expert (arbiter) worden door ons betaald.

Sieraden

Kostbaarheden zijn per rubriek verzekerd tot maximaal € 7.500,-. Onder kostbaarheden verstaan we de rubrieken: lijfsieraden, kunstvoorwerpen, antiek, verzamelingen en curiosa.

(Audio-) apparatuur

Audiovisuele, audioapparatuur en computerapparatuur zijn verzekerd. Hiervoor geldt geen maximum verzekerd bedrag.

Spullen buiten huis

Spullen rondom uw huis zijn beperkt verzekerd. Tuinmeubelen, tuingereedschap, vlaggenmast en wasgoed zijn niet verzekerd voor schade door storm en neerslag. Overige spullen op een balkon, op de galerij, in uw tuin en onder afdaken zijn niet verzekerd voor schade door storm, neerslag, inbraak, diefstal of poging daartoe en vandalisme.

Vallen en stoten

Schade die u zelf veroorzaakt aan uw spullen, is meestal verzekerd. Bijvoorbeeld als een kastje omvalt en deze beschadigt. Of als een vaas stuk is, doordat u die per ongeluk van tafel stoot.

Keuze: Inboedel Buitenshuis / Smartphone en tablet

Met de aanvullende dekking Buitenshuis zijn uw spullen buiten uw huis onder andere verzekerd in geval van verlies, vermissing en diefstal. Met deze dekking is vermissing of schade aan smartphones, tablets, digitale sporthorloges, smartwatches en smartglasses niet verzekerd. Deze kunt u verzekeren met de aanvullende dekking Smartphone en tablet.

Extra informatie

Bij de dekking Smartphone en tablet hebt u geen eigen risico als u uw schade laat herstellen door een door ons geselecteerde hersteller of wanneer herstel niet mogelijk is, bijvoorbeeld in geval van diefstal. In alle andere gevallen geldt een eigen risico van € 50,-.

Wat vergoeden wij?

Bij de inboedelverzekering kijken we bij schade of herstel van uw spullen mogelijk is. Is herstel mogelijk? Dan vergoeden wij deze herstelkosten. Is herstel niet mogelijk of in geval van diefstal vergoeden wij voor spullen die maximaal 10 jaar oud zijn de nieuwwaarde. Voor spullen van meer dan 10 jaar oud vergoeden wij de dagwaarde.

Extra informatie

Nieuwwaarde: het bedrag dat nodig is voor het aanschaffen van dezelfde of vergelijkbare spullen van dezelfde soort en kwaliteit. Dagwaarde: dit is de nieuwwaarde net voor de schadegebeurtenis verminderd met een bedrag wegens waardevermindering door ouderdom, slijtage of staat van onderhoud.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is onder andere schade door: achterstallig onderhoud, slijtage, grondwater, grondverzakking en grondverschuiving, vochtdoorlating van muren, insecten, steenmarters.

Smartphones en tablets

Smartphones, tablets, smartwatches, digitale sporthorloges en smartglasses zijn op de inboedelverzekering niet verzekerd. Hiervoor kunt u de aanvullende dekking Smartphone en tablet afsluiten. Deze apparatuur is dan in en buiten uw huis verzekerd.

Buitenshuis

Spullen buiten uw huis zijn niet verzekerd onder de inboedelverzekering. Hiervoor kunt u de aanvullende dekking Buitenshuis afsluiten.

Cyber

Vergoeding van kosten als er sprake is van online identiteitsdiefstal of als herstel van data en/of systemen nodig is, zijn niet verzekerd onder de inboedelverzekering. 

 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

U heeft geen eigen risico, behalve bij storm of als u heeft gekozen voor een vrijwillig eigen risico. Bij schade door storm aan uw huurders- of eigenaarsbelang geldt een eigen risico van € 250. Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico dan staat de hoogte hiervan vermeldt op uw polisblad.

Extra informatie

Heeft u gekozen voor de dekking Smartphone en Tablet? Dan heeft u geen eigen risico als u uw schade laat herstellen door een door ons geselecteerde hersteller of wanneer herstel niet mogelijk is, bijvoorbeeld in geval van diefstal. In alle andere gevallen geldt een eigen risico van € 50,-.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer, het Markermeer, het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw spullen in uw huis en in de bij uw huis bijbehorende bijgebouwen in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand betaalt u geen toeslag. Bij betaling per maand wordt de premie automatisch geïncasseerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.